Zloženie audítorského tímu, zodpovednosti a právomoci jeho členov

Audítorský tím tvorí jeden alebo viacero audítorov, pričom jeden z nich je vedúcim. V audítorskom tíme môžu byť aj osoby, ktoré sa školia na audítorov a podľa potreby aj technickí experti. Technický expert je osoba, ktorá má špeciálne znalosti o predmete auditu. Audítorský tím môžu sprevádzať aj iné osoby ako pozorovatelia, ale nie sú jeho súčasťou

Audítor má:

 • Pripraviť sa od základu,
 • Dbať na stále chovanie (spolupracovníkov, preverovaných),
 • Vedieť počúvať a rozumieť (jazyk, slovník),
 • Zachovať nestrannosť (posudzovať nezávisle a pravdivo),
 • Nechať prebehnúť dohodnutý program,
 • Všetko zaznamenávať a uchovávať si poznámky,
 • Pri riešení problému overiť, či sa nejedná o falošný problém.

Zodpovednosť a úlohy vedúceho audítora:

 • Stanoviť požiadavky na každý pridelený audit,
 • Dodržiavať požiadavky auditu,
 • Pripraviť plán auditu, pracovné dokumenty a inštruovať audítorský tím,
 • Reprezentovať audítorskú skupinu pred preverovanými,
 • Preskúmať dokumentáciu auditovaných činností,
 • Ohlásiť akékoľvek závažné prekážky, s ktorými sa stretol pri výkone auditu,
 • Spracovať správu z auditu.

Zodpovednosť a úlohy audítorov:

 • Dodržiavanie požiadaviek auditu,
 • Oznámenie a vyjasňovanie požiadaviek auditu,
 • Efektívne plánovanie a vykonávanie činností,
 • Dokumentovanie zistení počas auditu,
 • Overenie účinnosti opatrení k náprave (pokiaľ je v pláne),
 • Uchovávanie a ochrana dokumentov týkajúcich sa auditu,
 • Spolupráca s vedúcim audítorom,
 • Neprekračovať rozsah auditu,
 • Byť objektívny,
 • Zhromažďovať a analyzovať dôkazy, ktoré sa týkajú preverovaných činností,
 • Venovať stálu pozornosť všetkým náznakom dôkazov, ktoré môžu  ovplyvniť výsledky auditu a možno vyžadujú rozsiahlejšiu previerku,
 • Za všetkých okolností sa chovať eticky.

 Počet komentárov: 1 k téme “Zloženie audítorského tímu, zodpovednosti a právomoci jeho členov”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Definujte zloženie audítorského tímu, zodpovednosti a právomoci jeho členov. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net