Význam merania v SMK

Meranie – súbor operácií k stanoveniu hodnoty určitej veličiny v daných jednotkách.

ISO 9001:2008 vyžaduje, aby všetky procesy zaradené do SMK boli merané. Znamená to ďalšie  nároky na zdroje a tvorbu metodiky meraní.  Meranie výkonnosti procesov zahŕňa aktivity, ktoré majú poskytovať objektívne a presné  informácie o priebehu jednotlivých procesov tak, aby tieto procesy mohli byť priebežne, operatívne  riadené za účelom plnenia všetkých požiadaviek, ktoré sú na procesy kladené.  Zákazníkom merania sú výhradne vlastníci procesov, u ktorých sú procesy realizované. Vlastníci  nemusia priamo vykonávať merania, je však ich právomocou poznať výsledky meraní a využívať ich k rozhodovaniu. Bez spracovaných dát o výsledkoch meraní výkonnosti procesov, nie je možné  objektívne riadenie procesov.

Podľa ISO 9001:2008 – článok normy č.8

Všeobecne

Organizácia musí naplánovať a zaviesť procesy pre meranie, analyzovanie a zlepšovanie, potrebné pre:

 • prezentáciu zhody produktu s požiadavkami,
 • zabezpečenie zhody SMK,
 • neustále zlepšovanie účinnosti SMK.

Tieto procesy musia zahŕňať určenie použiteľných metód vrátane štatistických metód a rozsahu ich používania.

 

Monitorovanie a meranie spokojnosti zákazníka

Organizácia musí skúmať informácie o tom ako ju vníma zákazník v otázke splnenia jeho požiadaviek ako jeden z ukazovateľov výkonnosti SMK. Musia byť stanovené metódy na získavanie a využívanie týchto informácií.

Poznámka:

Monitorovanie vnímania zákazníkom môže zahŕňať získanie vstupu zo zdrojov, ako napr. prieskumy spokojnosti zákazníka, údaje zákazníka o kvalite dodávaného produktu, prieskum názoru používateľa, analýza obchodných strát, pochvaly, záručné reklamácie a správy predajcu.

Monitorovanie a meranie procesov

Organizácia musí používať vhodné metódy na monitorovanie, príp. meranie procesov SMK. Tieto metódy musia preukázať, že procesy sú spôsobilé na dosahovanie plánovaných výsledkov. Ak sa plánované výsledky nedosiahli, je potrebné prijať primerané nápravy a nápravné opatrenia.

Poznámka

Pri určovaní náležitých metód je účelné, aby organizácia zvažovala typ a rozsah vhodného monitorovania a merania pre všetky jej procesy, ktoré majú dopad na zhodu s požiadavkami produktu a na efektívnosť SMK.

 

Monitorovanie a meranie produktov

–          Organizácia musí vo vhodných fázach procesu realizácie produktu, v súlade s plánovanými činnosťami (pozri 7.1), monitorovať a merať charakteristiky produktu, aby si overila, že spĺňajú stanovené požiadavky na produkt.

–          Musia sa udržiavať dôkazy zhody s kritériami prijatia, zo záznamu musí byť zrejmá zodpovednosť osoby alebo osôb za uvoľnenie produktu pre dodanie zákazníkovi (pozri 4.2.4).

–          V uvoľňovaní produktu a poskytovaní služby zákazníkovi sa môže pokračovať až po uspokojujúcom vykonaní všetkých plánovaných činností, pokiaľ príslušné miesto, alebo podľa potreby zákazník neodsúhlasí inak.

 

Prečo uskutočňovať merania :

 • Zhromažďujú dáta pre rozhodovanie a jeho zavádzanie do života
 • Umožňujú rozlišovať medzi intuíciou, vnímaním a realitou
 • Dokážu prekonávať stereotypy v myslení manažérov a búrať psychické bariéry
 • Odhaľujú slabé miesta v organizácii – príležitosti k zlepšovaniu
 • Precízne riadenie procesov
 • Identifikujú kľúčové faktory úspešnosti
 • Dovoľujú poznať vzťahy medzi vstupmi a výstupmi
 • Poskytujú údaje pre validáciu a preskúmanie všetkých aktivít organizácie
 • Umožňujú prepojenie výsledkov organizácie
 • Uľahčujú komunikáciu medzi manažérmi a zamestnancami
 • Poskytujú priestor k zaujímavým analýzam vzťahov medzi ukazovateľmi výkonnosti procesov  a výškou nákladov
 • Sú bázou pre oceňovanie úspešnosti realizácie NO a PO a hlavne projektov neustáleho zlepšovania.

 Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie
 • Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!