Výrobková certifikácia

Preskúšanie výrobcov, výrobkov, postupov a personálu podľa európskych smerníc:

I.  Smernica pre tlakové zariadenia 97/23/EG

 • návrh a jeho preskúmanie
 • preskúšanie typu
 • stavebné a tlakové skúšky
 • schválenie postupu zvárania
 • skúšky zvarencov
 • skúšky personálu pre nedeštrukčné metódy
 • certifikácia

II.Národné predpisy SRN

 • Preskúšanie výrobcov materiálov a komponentov pre stavbu TZ podľa AD-2000 Merkblatt WO
 • Preskúšanie výrobcov TZ podľa AD-2000 Merkblatt HPO
 • Skúšky zvarencov podľa EN 287-1/2 a AD 2000 Merkblatt HP3
 • Overovanie postupov zvárania podľa EN 288 a AD-2000 Merkblatt HP2/1
 • Preberanie a skúšky materiálov a polotovarov pre stavbu TZ s osvedčením 3.1.A/C alebo 3.2 podľa EN 10204
 • Overovanie zhody vybraných kovových výrobkov pre stavebníctvo (Ü znak)
 • Preskúšanie spôsobilosti výrobcov k zváraniu vozidiel podľa DIN 6700-2
 • Preskúšanie spôsobilosti výrobcov k zváraniu nosných konštrukcií z ocele a hliníka, tzv Malý a veľký preukaz spôsobilosti k zváraniu konštrukcií podľa DIN 18800-7
 • Skúšky výrobkov určených pre zásobovanie pitnou vodou – predpisy DVGW

III. Preskúšanie výrobcov, výrobkov, postupov a personálu podľa požiadaviek amerických noriem (ASME Code)

Hodnotenie výrobcov tlakových nádob, parných generátorov a tlakových potrubí (vrátane výrobcov poistných zariadení proti pretlaku) podľa noriem americkej spoločnosti The American Society of Mechanical Engineers (ASME) patrí medzi celosvetové uznávané certifikačné procedúry. Výrobca, ktorý získa určitý stupeň osvedčenia ASME (Certificate of Authorization), získa tým i právo užívať pre svoje výrobky, konštruované, preskúšané a podrobené autorizovanej inšpekcii podľa ASME BVP Code, príslušné razidlo (napr. razidlo „S“ pre energetické kotle, razidlo „U“ resp. „U2“ pre tlakové nádoby). VTZ označené príslušnou značkou, resp. „štvorlístkom“ môže výrobca exportovať do USA a Kanady.

 

Základné hľadiská certifikačných procedúr ASME:

 1. výrobca musí preukázať, že je spôsobilý konštruovať, vyrábať a preverovať kvalitu v súlade s požiadavkami pravidiel ASME BPV Code
 2. výrobca musí demonštrovať na skutočnom výrobku schopnosti aplikácie technických požiadaviek ASME BPV Code a funkčnosť svojho systému manažérstva kvality.

 

Postup krokov výrobcu pre získanie osvedčenia a razidla ASME:

 1. požiada akreditačné odd. ASME o prihlasovaciu dokumentáciu, vyplní ju s označením požiadaviek, ako aj názvu vybranej Autorizovanej inšpekčnej agentúry (AIA). Uzavrie zmluvu na inšpekčnú činnosť  s AIA.
 2. odošle vyplnenú prihlasovaciu dokumentáciu akreditačnému oddeleniu ASME.
 3. zakúpi sekcie ASME BPV Code , aké sú požadované podľa typu osvedče-nia (certifikátu).
 4. ASME požiada AIA o potvrdenie zmluvy a informuje nadriadené orgány o žiadosti, požiada ich o ďalšie riadenie (spoločne s AIA).
 5. výrobca spolu s AIA pripraví program prípravy, realizuje program prípravy s požadovanou dokumentáciou, včítane dokumentáciou demonštračného výrobku a vyrobí demonštračný výrobok.
 6. AIA preverí zavedenie požiadaviek na všetkých pracoviskách.
 7. odporúčanie pre ASME.
 8. vydanie osvedčenia a razidla výrobcovi.
 9. výrobca požiada o autorizované osvedčenie k registrácii (osvedčenie je požadované pre registráciu výrobkov vyrobených a označených ASME BPV Code).

 Počet komentárov: 1 k téme “Výrobková certifikácia”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Priblížte výrobkovú certifikáciu. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net