Výchovné programy, praktický výcvik, učiaca sa organizácia, krúžky kvality a formy motivácie zamestnancov

Výchovné programy

Účinnosť a forma výchovných programov ovplyvňujú vzťah zamestnancov ku kvalite, ich teoretické znalosti a ich praktické skúsenosti.

Ishikawa: ,,Riadenie kvality začína a končí výchovou a vzdelávaním.”

Základné nároky na efektívne výchovné programy:

 • programy musia byť súčasťou personálneho manažérstva podniku,
 • programy musia zahrňovať všetkých zamestnancov,
 • programy musia byť určené pre rozdielne skupiny zamestnancov,
 • programy musia zdôrazňovať význam filozofie kvality ( motivovať zamestnancov, osvojenie metód k zabezpečovania kvality…)
 • a musia byť zabezpečené  financiami

Praktický výcvik

Osvojenie si zručnosti a znalostí pri praktickej aplikácií poznatkov získaných z predchádzajúceho vzdelávania.

Musí začať u vrcholového vedenia a postupuje na nižšie úrovne, musí podávať podnety k zefektívňovaniu práce

Tréning sa skladá z troch častí:

 1. Úvodné vzdelávanie – oboznámenie sa s pojmami kvality, zodpovednosti za kvalitu, a zásadami riadenia kvality
 2. Špecializovaný výcvik – je určený pre potreby rôznych vrstiev účastníkov. Predmetom môžu byť napr. metrológia, spoľahlivosť
 3. Ďalší výcvik - znalosti , ktoré nie sú priamo spojené s kvalitou, obsahujú informácie o výrobných procesoch, určenie tolerancií.

Učiaca sa organizácia

Tvorí ju organizácia a súčasne jej zamestnanci, ktorí sa dobrovoľne zúčastňujú procesom neustáleho rozširovania svojich vedomostí a zručností s cieľom zdokonaliť svoju vlastnú prácu a zlepšiť výsledky podniku.

Učiaca sa organizácia uprednostňuje perfektne zvládnutý personálny manažment.

Filozofia učiaceho sa podniku vychádza zo zásad:

 • žiadny podnik nie je dokonalý,
 • učiaca sa organizácia znamená vyšší stupeň než učiaci sa jednotlivec,
 • zlepšovanie kvality a produktivity sa nedosiahne bez ďalšieho vzdelávania,
 • TQM a učiaci sa podnik sú vzájomne podmieňujúce sa pojmy.

Učiaca sa organizácia

Formy motivácie zamestnancov

Ak zamestnanci  nie sú dostatočne motivovaní k realizácií podnikových cieľov, nikdy nemôže dôjsť k ich naplneniu.

Motivačné systémy v podnikoch sú založené na peňažných odmenách.

Všeobecné potreby zamestnancov v práci okrem bežných peňažných odmien:

 • zmysluplná tvorivá práca
 • pocit vzájomnej dôvery
 • pocit uznania
 • pocit istoty a bezpečia
 • informovanosť

Odmeny majú spĺňať následujúce charakteristiky:

 • podporovať dosahovanie žiadaných výsledkov podniku,
 • dávať ľuďom dobrý pocit z ich pracovných výkonov,
 • povzbudzovať zamestnancov k dosiahnutiu lepších výsledkov.

Krúžky kvality

Krúžky kvality sú malé skupiny pracovníkov, dobrovoľne uskutočňujúce riadenie kvality na spoločnom pracovisku, ktorí pracujú trvalo ako súčasť riadenia kvality na sebazdokonaľovaní a vzájomnom zdokonaľovaní pri využívaní metód riadenia kvality a za účastí všetkých členov.

Typický príklad:

Dobrovoľná skupina ľudí na rovnakom pracovisku, ktorí sa stretávajú pravidelne 1 krát do týždňa na hodinu a pod vedením „garanta” riešia problémy, ktoré si sami vyberú.

 • Ľudia v krúžku sa učia novým technikám, rozvíjajú svoje schopnosti
 • Tímový prístup vytvára dôveru
 • Dávajú priležitosť robiť niečo pozitívne s problémami

Krúžok kvalityPočet komentárov: 1 k téme “Výchovné programy, praktický výcvik, učiaca sa organizácia, krúžky kvality a formy motivácie zamestnancov”

 1. Kvalita produkcie » Okruhy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] Výchovné programy, praktický výcvik, učiaca sa organizácia, krúžky kvality a formy motivác… […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • tnx.net


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!