Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií

O podmienkach pri skúšaní a kalibrácii pojednáva norma STN EN ISO 17025- Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Norma je dôležitá aj z pohľadu ochrany spotrebiteľa. Musela získať postavenie národnej normy buď vydaním identického textu, alebo jej schválením najneskôr do novembra 2000. V SR vyšla v decembri 2000. V roku 2005 bola revidovaná 17025:2005.

Úvod normy ISO/IEC 17025:

 • Akreditačné orgány, ktoré uznávajú spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií môžu používať túto medzinárodnú normu ako základ na akreditáciu
 • Kapitola 4 stanovuje požiadavky týkajúce sa seriózneho manažmentu
 • Kapitola 5 stanovuje požiadavky týkajúce sa technickej spôsobilosti na vykonávanie určitých typov skúšok alebo kalibrácií
 • Skúšobné a kalibračné laboratóriá, ktoré vyhovujú tejto medzinárodnej norme, sú preto svojou činnosťou takisto v zhode s ISO 9001
 • Certifikácia podľa ISO 9001 sama o sebe nie je preukázaním spôsobilosti laboratória poskytovať z odborného hľadiska platné údaje a výsledky
 • Medzinárodné uznávanie výsledkov skúšok a kalibrácií sa zjednoduší, ak budú laboratóriá v súlade s touto normou, a ak získajú akreditáciu od akreditačných orgánov, ktoré využívajú túto normu a ktoré vstúpili do vzájomných dohôd o uznávaní so zodpovedajúcimi orgánmi iných krajín
 • Používanie tejto normy má uľahčiť spoluprácu medzi laboratóriami a inými orgánmi, pomôcť pri výmene informácií a skúseností a pri harmonizácii noriem a postupov

Laboratórium musí zabezpečiť, aby sa vplyvom prostredia nenarušovala platnosť výsledkov alebo nepriaznivo neovplyvňovala vyžadovaná kvalita meraní. S osobitnou starostlivosťou treba postupovať, ak sa skúšanie, vzorkovanie a kalibrácia vykonáva mimo skúšobného laboratória. Technické požiadavky a stav prostredia, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky skúšok sa musia zapísať do dokumentácie.

Laboratórium sa musí: sledovať, regulovať a zaznamenávať stav prostredia, ako to vyžadujú príslušné špecifikácie, metódy a postupy.

Skúšky a kalibrácie sa musia skončiť, keď stav prostredia ohrozuje výsledky skúšok a kalibrácií.

Musí sa kontrolovať prístup a používanie miest vplývajúcich na kvalitu skúšok.

Musia sa urobiť opatrenia na zabezpečovanie poriadku a čistoty v laboratóriu.

Skúšobné zariadenia môžu byť prevádzkované iba pri dozore a vedení pracovníka s odbornou spôsobilosťou v elektrotechnike . Táto požiadavka neplatí pre obsluhu skúšobných pracovísk zo zaistenou ochranou pred nebezpečným dotykom, kde postačuje kvalifikácia „pracovník poučený“.

Ďalej musí byť:

 • Vypracované prevádzkové pokyny obsahujúce údaje pre bezpečnú prevádzku
 • Prevádzkové prostriedky skontrolované, zistené poškodenie alebo nedostatky musia byť odstránené alebo nahlásené vedúcemu.

Údržbu skúšobných zariadení môžu vykonávať iba pracovníci s príslušnou odbornou spôsobilosťou v elektrotechnike. Bezpečnosť laboratórií sa musí pravidelne overovať.

Na skúšobných zariadeniach môžu pracovať iba pracovníci s príslušnou kvalifikáciou.

Na pokusných pracoviskách môžu pracovníci pracovať iba pod dohľadom. Všetci pracovníci pracujúci pod dohľadom musia byť upozornený na možné ohrozenie, musia si ho uvedomiť a sú povinný vykonať také opatrenia, aby chránili nielen seba ale i ostatných pracovníkov pred úrazom.

Nie je dovolené súčasne vykonávať montážne práce a skúšky ak tým môže byť ohrozená bezpečnosť osôb alebo vecí. Pre zistenie bezpečnosti musí byť aspoň jeden pracovník s príslušnou kvalifikáciou poverený pozorovaním osôb pohybujúcich sa v nebezpečnej zóne.

Po ukončení skúšok a pred ďalšou manipuláciou musia byť zariadenia zaistené.

Obsah normy ISO/IEC 17025

1 Predmet normy

2 Odkazy na normy

3 Termíny a definície

4 Požiadavky na manažment

4.1  Organizácia

4.2  Systém kvality

4.3  Operatívne riadenie dokumentácie

4.4  Preskúmavanie požiadaviek, ponúk a zmlúv

4.5  Subdodávky skúšok a kalibrácií

4.6  Obstarávanie služieb

4.7  Služby zákazníkovi

4.8  Sťažnosti

4.9  Operatívne riadenie nezhodnej práce v oblasti skúšania alebo kalibrácie

4.10 Nápravné opatrenia

4.11  Preventívne opatrenia

4.12  Operatívne opatrenia

4.13  Interné audity

4.14  Preskúmavania manažmentom

5 Technické požiadavky

5.1  Všeobecne

5.2  Pracovníci

5.3  Priestory a podmienky prostredia

5.4  Skúšobné a kalibračné metódy a validácia metód

5.5  Zariadenia

5.6  Nadväznosť meraní

5.7  Vzorkovanie

5.8  Manipulácia s predmetmi skúšania a kalibrácie

5.9  Zabezpečenie kvality výsledkov skúšok a kalibrácií

5.10 Oznamovanie výsledkov

Príloha A (informatívna): Krížové odkazy na ISO 9001

Príloha B (informatívna): Smernica na zavádzanie špecifických požiadaviek na spôsobilosť laboratórií

Literatúra

Príloha ZA (normatívna): Odkazy na medzinárodné normy a im zodpovedajúce normy
Počet komentárov: 1 k téme “Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Definujte všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net