TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011

Kvalita v automobilovej výrobe

 1. Organizácia a kvalita produkcie  – faktory stability
 2. Procesný prístup
 3. Politika a ciele kvality organizácie
 4. Faktory ovplyvňujúce certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN ISO/TS 16949:2005
 5. Model systému manažérstva kvality podľa STN ISO/TS 16949:2005
 6. Definujte zvláštne znaky (charakteristiky)
 7. Preventívna a prediktívna údržba
 8. Príručka kvality organizácie
 9. Operatívne riadenie dokumentácie
 10. Popíšte princíp nasledujúcich metód: FMEA, Heijunka, Kanban
 11. Požiadavky na produkt a ich preskúmanie
 12. Návrh a vývoj – etapy, prierezový prístup, verifikácia a validácia návrhu
 13. Popíšte požiadavky procesu „Nakupovanie“
 14. Preskúmanie manažmentom (vstup do preskúmania)
 15. Plán kontroly a riadenia
 16. Popíšte princíp nasledujúcich metód: 5S, Kaizen, Kanban
 17. Meranie a spôsobilosť procesov
 18. Procesy merania, analýzy a zlepšovania
 19. Požiadavky na monitorovacieho a meracie zariadenia a laboratóriá
 20. Analýza údajov a nástroje zlepšovania
 21. Popíšte princíp nasledujúcich metód: FTA, Poka Yoke, 3 MU
 22. Riadenie záznamov
 23. Manažérstvo zdrojov pre kvalitu

Akreditácia, certifikácia, audit

 1. Vysvetlite pojmy – certifikácia, akreditácia, notifikácia, audit.
 2. Vysvetlite pojmy – organizácia, organizačná štruktúra, systém manažérstva kvality, efektívnosť, účinnosť, spokojnosť zákazníka.
 3. Popíšte postup akreditácie podľa SNAS.
 4. Definujte všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
 5. Popíšte postup pri certifikácii manažérskych systémov – Etapy I., II.
 6. Priblížte výrobkovú certifikáciu.
 7. Priblížte požiadavky normy ISO 19 011 (Návod na auditovanie systémov manažérstva).
 8. Vysvetlite pojmy – audítor, audítorský tím, technický expert, klient auditu, ciele auditu, zistenie z auditu.
 9. Uveďte delenie auditov kvality.
 10. Uveďte základné požiadavky na audítora a osobnostné charakteristiky audítora.
 11. Definujte zloženie audítorského tímu, zodpovednosti a právomoci jeho členov.
 12. Definujte metodiku vykonávania auditov kvality.
 13. Popíšte fázu plánovania auditov.
 14. Popíšte fázu prípravy auditov.
 15. Popíšte fázu priebehu auditu.
 16. Popíšte fázu hodnotenia auditu.
 17. Popíšte fázu činnosti po audite z pohľadu audítorského tímu.
 18. Popíšte fázu činnosti po audite z pohľadu preverovaného.
 19. Definujte požiadavky normy ISO 9001 na interný audit.

Inžinierstvo kvality produkcie

 1. Popíšte model SMK, štruktúru SMK podľa normy STN EN ISO 9001.
 2. Popíšte 8 zásad manažérstva kvality.
 3. Popíšte postup implementácie systému manažérstva kvality.
 4. Popíšte dokumentáciu systému manažérstva kvality a jej riadenie.
 5. Popíšte proces trvalého zlepšovania kvality produkcie a aplikujte cyklus P-D-C-A na ľubovoľnom príklade.
 6. Popíšte starostlivosť o prostriedky merania a nadväznosť mier. Identifikujte pozíciu tohto procesu v systéme manažérstva kvality podľa ISO 9001.
 7. Vysvetlíte pojem náhodné vplyvy a štandardné neistoty merania v strojárstve.
 8. Popíšte princípy štatistickej regulácie procesov SPC.
 9. QFD – popíšte princípy, prínosy. (2-podrobnejšie)
 10. FMEA – popíšte princípy, prínosy. (2-podrobnejšie)
 11. DOE – popíšte princípy, prínosy.
 12. Popíšte náklady na kvalitu.
 13. Popíšte princípy integrovaného systému manažérstva.
 14. Popíšte význam merania v SMK.
 15. Popíšte význam a princíp nápravných a preventívnych činností.
 16. Preskúmanie manažmentom (vstup do preskúmania manažmentom).
 17. Riadenie nezhodného produktu v SMK.
 18. Popíšte tieto nástroje kvality: Regulačné diagramy, Histogram, Vývojový diagram.
 19. Popíšte tieto nástroje kvality: Ishikawa diagram, Korelačný diagram, Pareto diagram, Frekvenčná tabuľka.
 20. Popíšte tieto nástroje kvality: Afinitný diagram, Relačný diagram, Stromový graf.
 21. Popíšte tieto nástroje kvality: Maticový diagram, Maticová tabuľka, Sieťový graf, Rozhodovací diagram.

 Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net