Posts Tagged zlepšovanie kvality

Pojem „trvalé zlepšovanie kvality” sa používa vtedy, keď zlepšovanie kvality napreduje a organizácia aktívne vyhľadáva možnosti zlepšovania a realizuje ich v praxi. Zlepšovanie kvality = nikdy nekončiaci proces. Zlepšovanie kvality je vecou všetkých zamestnancov a zahŕňa všetky útvary a činnosti. Trvalé zlepšovanie sa realizuje v Demingovom PDCA cykle. Deming zobrazil zabezpečenie kvality pri realizácii procesov ako […]

5-S je japonská metóda, ktorá bola v rozličných modifikáciách postupne aplikovaná na celom svete. Japonské továrne sú známe svojou čistotoua usporiadanosťou. Je to dôsledok schopnosti Japoncov vštiepiť najmä na prevádzkovej úrovni svojim robotníkom zmysel pre zodpovednosť a disciplínu. Metóda 5-S je založená na predpoklade, že organizácia, poriadok,  čistota, štandardizácia a disciplína na pracovisku sú základné podmienky pre produkciu vysokokvalitných výrobkov […]

TOC – (Theory of Constraints – teória obmedzení) je kombináciou filozofie, myšlienok, princípov a nástrojov vymyslených Dr. E.M. Goldrattom, zakladateľom poradenskej siete Avraham Y. Goldratt Institute, autorom niekoľkých bestsellerov preložených do viac ako dvadsiatich jazykov. Kľúčovou myšlienkou TOC je skutočnosť, že v každom systéme sa vyskytuje  minimálne jedno úzke miesto – obmedzenie. Toto obmedzenie bráni systému dosahovať lepšie výsledky. Odstránením obmedzenia […]

SWOT analýza je základným  nástrojom na vyhodnotenie súčasného stavu z hľadiska silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození. Súčasne naznačuje možné alternatívy budúceho vývoja, možnosti na ich využitie, prípadne  ich riešenie. SWOT analýza je tvorená skratkami anglických výrazov: S  – Strength / silné stránky, W – Weakness / slabé stránky, O – Opportunity / príležitosti, T – […]

V štruktúre výrobného podniku je veľa procesov, ktoré sú štatisticky nestabilné. Normy ISO radu 9000 kladú dôraz na  štatistickú reguláciu procesu, známu pod skratkou SPC (Statistical Process Control), ako metodiku pre odstránenie príčin nestability výrobného procesu. Skúsenosti podnikov poukazujú na to, že správna aplikácia štatistickej regulácie stabilizuje priebeh výrobného procesu a zvyšuje kvalitu a produktivitu práce.

Reengineering reprezentuje nový  spôsob podnikania a novú podnikateľskú filozofiu, ktorej základné  črty definovali dvaja pracovníci MIT – Massachusetts Institute of Technology – Hammer a Champy. Základné pravidlo reinžinieringu znie: Je nutné rozvíjať tie veci, ktoré prinášajú hodnotu zákazníkovi a zmeniť alebo eliminovať tie veci, ktoré mu hodnotu neprinášajú. Reinžiniering v podstate znamená zásadné prehodnotenie a radikálnu rekonštrukciu podnikových procesov tak, aby mohlo […]

Metóda QFD (Quality Function Deployment – Rozvoj funkcie kvality) bola vyvinutá v sedemdesiatych rokoch v Japonsku a dostala názov podľa troch japonských slov – Hinshitsu (kvalita), Kino (funkcia),  Tenkai (rozpracovanie). Postupne sa rozšírila do celého sveta  a dnes sa používa ako nástroj na transformáciu požiadaviek zákazníka do technických parametrov výrobku. Inak povedané  metóda  QFD  je  graficko-množinovou formou mapovania potrieb zákazníkov, t.j. […]

Pod pojmom meranie výkonnosti procesu rozumieme aktivity, ktoré majú poskytovať objektívne a presné informácie o priebehu jednotlivých procesov tak, aby tieto procesy mohli byť ich vlastníkmi riadené za účelom plnenia všetkých požiadaviek kladené na procesy. Bez spracovania údajov z výsledkov merania výkonnosti  procesu nie je možné objektívne riadenie procesu. S problematikou merania výkonnosti procesov súvisia aj vzťahy medzi kvalitou, produktivitou a […]

Japonci majú zaujímavú koncepciu, ako využívať inovačné impulzy pre vnútorný a vonkajší inštitucionálny pokrok. Zdokonaľovať, racionalizovať, zlepšovať, to je základ, ktorý sprevádza každú vykonávanú podnikateľskú  činnosť. V posledných rokoch dochádza v podnikateľskom prostredí k mnohým zmenám,  ktoré zasahujú do oblasti podnikového riadenia a rozhodovania. Technický rozvoj, rozvoj informačných technológií, zvyšujúca sa produktivita práce, vyvolávajú tlak na rastúcu konkurenciu. V podnikoch je […]

Just In Time (v preklade znamená práve v/na  čas) je  nová výrobná a logistická  stratégia,  často nazývaná aj ako nová filozofia myslenia, ktorá umožní zvýšenie efektívnosti výroby bez zvýšenia nákladov. Just In Time (ďalej len JIT) požiadavky zákazníka (trhu) sú uspokojené zodpovednou reakciou obchodu. Koncepciou JIT sa výroba môže realizovať iba za dôslednej spolupráce s dodávateľom výrobných komponentov. Základnými princípmi […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net