Posts Tagged systém manažérstva kvality QMS

Organizácia je skupina pracovníkov s usporiadanou zodpovednosťou, právomocou a vzťahmi. Spoločnosť, združenie, firma, podnik, inštitúcia, charita, samostatný obchodník, asociácia alebo ich časti a kombinácie. Usporiadanie je všeobecne príkazové. Organizácia môže byť verejná alebo súkromná. Táto definícia platí iba pri používaní noriem systému manažérstva kvality (3.2.3). V návode ISO/IEC Guide 2 sa termín organizácia definuje odlišne Organizačná štruktúra […]

Jednou z podmienok pre efektívne fungovanie vybudovaného systému manažérstva kvality je podpora systému vedením spoločnosti. Norma ISO 9001 priamo stanovuje požiadavky na vedenie organizácie, ktoré musí plniť. Medzi tieto patrí najmä stanovenie stratégie pre organizáciu, jasné definovanie zodpovednosti a právomocí pre zamestnancov organizácie a jednotlivé oddelenia, pravidelné sledovanie systému, hodnotenie a zabezpečenie jeho zlepšovania. 5.1 […]

Táto kapitola normy sa venuje najmä riadeniu dokumentov a záznamov, patrí medzi základné piliere systému manažérstva a pomáha udržiavať prehľad v dokumentácií firmy. 4.1 Všeobecné požiadavky Organizácia musí vytvoriť, dokumentovať, uplatňovať, udržovať a neustále zlepšovať SMK. Pre tento cieľ je potrebné: určiť procesy potrebné pre SMK a ich aplikáciu v organizácii (pozri 1.2) stanoviť poradie […]

2. Odkazy na normy Nasledujúce odkazy na dokumenty sú nevyhnutné na aplikáciu tohto dokumentu. Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného normatívneho dokumentu (vrátane akýchkoľvek doplnkov). ISO 9000:2005 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník 3. termíny a definície Pre použitie tohto dokumentu platia pojmy, termíny a definície uvedené v ISO 9000. Keď sa […]

1.1 Všeobecne Norma stanovuje požiadavky na SMK, ktorým organizácia: preukazuje svoju spôsobilosť trvalo poskytovať zhodné produkty, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, použiteľné požiadavky predpisov a legislatívne požiadavky. usiluje sa o zabezpečovanie spokojnosti zákazníkov efektívnym aplikovaním SMK, vrátane procesov jeho neustáleho zlepšovania, zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, použiteľných požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek. V tejto medzinárodnej norme […]

0.1 Všeobecne Je potrebné, aby prijatie SMK bolo strategickým rozhodnutím vedenia. Návrh a zavedenie SMK v organizácii ovplyvňujú: jej prostredie, zmeny v tomto prostredí a riziká súvisiace s týmto prostredím meniace sa požiadavky osobitné ciele organizácie jej poskytované produkty jej používané procesy jej veľkosť a štruktúra Účelom normy nie je jednotné členenie SMK ani jednotný spôsob dokumentovania SMK. Požiadavky […]

Kvalita – základné pojmy – miera s akou súbor vlastných charakteristík spĺňa požiadavky. KVALITA =  SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK – splnenie požiadaviek zákazníka. Spokojnosť zákazníka – zákazníkom vnímaná úroveň, do akej  sa splnili jeho požiadavky. I keď sa nevyskytujú žiadne reklamácie, ešte to neznamená, že sa dosiahla spokojnosť zákazníkov. Zlepšovanie kvality je vecou všetkých zamestnancov a zahŕňa […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net