Posts Tagged STN ISO/TS 16949:2005

5.6 Preskúmanie manažmentom 5.6.1 všeobecne Vrcholové vedenie musí v plánovaných intervaloch preskúmavať  SMK organizácie s ohľadom na : trvalú vhodnosť, primeranosť a efektívnosť. Preskúmanie musí zahrnúť posúdenie príležitosti: – na zlepšovanie SMK, – potrebu zmien SMK vrátane politiky a cieľov kvality. MUSIA sa udržiavať záznamy z preskúmania manažmentom.

7.4 Nakupovanie 7.4.1 Proces nakupovania Organizácia musí zabezpečiť, aby nakupovaný produkt  zodpovedal špecifikovaným požiadavkám pre nákup. Spôsob a rozsah preverovania dodávateľov a dodávok musí závisieť od vplyvu nakupovaných vstupov na následné realizačné procesy a na konečný produkt. Organizácia musí vykonávať hodnotenie a výber svojich dodávateľov podľa ich schopnosti dodávať produkty v súlade s požiadavkami organizácie.

7.1 Plánovanie a realizácie produktu Organizácia musí plánovať a rozvíjať procesy potrebné pre realizáciu produktu. Plánovanie musí byť v súlade s ostatnými požiadavkami na procesy SMK. Organizácia musí stanoviť podľa vhodnosti: –          ciele kvality a požiadavky na produkt –          vytvoriť procesy, dokumentáciu a poskytnúť zdroje špecifické pre produkt, –          činnosti pri overovaní, validácii, monitorovaní, kontrole a skúškach, ako aj kritériá pre prebierku […]

4.2.3        Riadenie dokumentov 4.2.4 –          dokumenty požadované pre SMK musia byť riadené, –          pre riadenie dokumentov musí byť vytvorený zdokumentovaný postup: schvaľovanie dokumentov, preskúmanie potreby, identifikácia stavu revízie – zmeny, platné dokumenty na miestach ich používania, zaistenie čitateľnosti a identifikovateľnosti dokumentov, zabránenie používaniu neplatných dokumentov, zaistenie identifikácie dokumentácie externého pôvodu a riadenia jej distribúcie.

NORMA Organizácia musí vypracovať a udržiavať PK, ktorá obsahuje: predmet SMK vrátane podrobností o výnimkách a ich zdôvodnení určené zdokumentované postupy zahrnuté do SMK alebo odkazy na ne opis interakcií medzi procesmi zahrnutými do SMK 

ISO / TS Organizácia musí určiť zariadenia kľúčových procesov, poskytnúť zdroje pre údržbu strojov a zariadení a vybudovať účinný systém plánovanej preventívnej údržby. Systém musí zahrnúť aspoň: Činnosti plánovanej údržby Balenie a konzervácia zariadení, nástrojov a meradiel Dostupnosť náhradných dielov pre kľúčové výrobné zariadenia Dokumentovanie, hodnotenie a zlepšovanie cieľov údržby

Zvláštne znaky Organizácia musí identifikovať zvláštne znaky a: zahrnúť všetky zvláštne znaky do plánov kontroly a riadenia, dodržiavať výklad a značky špecifikované zákazníkom, identifikovať dokumenty pre riadenie procesu (výkresy, FMEA, plán kontroly a riadenia). Zvláštne znaky môžu zahŕňať znaky produktu a parametre procesov.

ISO/TS 16949:2005 (TS2) norma (QS 9000 + VDA 6.1) Jednotná technická špecifikácia obsahujúca požiadavky normy ISO9001:2000 doplnené o špecifické, celosvetovo uznávané požiadavky na dodávateľov automobilového priemyslu, Vytvorená pracovnou skupinou ISO TS 176 pre kvalitu a medzinárodnú pracovnú skupinu automobilového priemyslu, Táto technická špecifikácia (TS) zjednocuje existujúce požiadavky automobilového priemyslu na systémy manažérstva kvality, ISO/TS 16949 nie je […]

Faktory, ktoré ovplyvňujú SMK sú vnútorné a vonkajšie. Viete, že v centre pozornosti je zákazník – požiadavky zákazníka, zainteresovaných strán, noriem ap., ako aj poznanie požiadaviek a spokojnosti interných zákazníkov. Treba monitorovať vstupy do SMK, analyzovať, robiť korekcie a kontinuálne zlepšovať. Vyberiete si oblasť a prezentujete čo s tým. Pokyny obsahujú: Certifikačný orgán (požiadavky na cert.orgán) Proces auditovania (plánovanie auditu a priebeh […]

Politika kvality Politika kvality je strategický dokument, ktorý stanovuje vrcholový manažment spoločnosti ako prostriedok na vedenie spoločnosti smerom k zlepšovaniu svojej činnosti so zreteľom na primeranosť. Pri určovaní politiky kvality manažment vychádza z celkovej stratégie spoločnosti a to obchodnej, technickej, výrobnej a ekonomickej. Pri tvorbe politiky kvality sa vychádza z identifikácie potrieb zákazníkov a zainteresovaných […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net