Posts Tagged plánovanie

Politika kvality Politika kvality je strategický dokument, ktorý stanovuje vrcholový manažment spoločnosti ako prostriedok na vedenie spoločnosti smerom k zlepšovaniu svojej činnosti so zreteľom na primeranosť. Pri určovaní politiky kvality manažment vychádza z celkovej stratégie spoločnosti a to obchodnej, technickej, výrobnej a ekonomickej. Pri tvorbe politiky kvality sa vychádza z identifikácie potrieb zákazníkov a zainteresovaných […]

Poverený pracovník (obvykle predstaviteľ vedenia pre manažérsky systém) vypracováva plán interných auditov na každý rok v ročnom pláne interných auditov určí pre každý audit: predmet auditu, vedúceho interného audítora príslušného auditu, ostatných členov previerkovej skupiny (dälší interní audítori), ak to vyžaduje predmet auditu, tak aj odborných pracovníkov, preverovanú organizačnú jednotku, približný termín realizácie auditu, identifikačné […]

Výnimka z plnenia požiadaviek normy ISO 9001 sú povolené len z tejto kapitoly (nemusia sa plniť všetky požiadavky tejto kapitoly), ak tieto výnimky neovplyvnia schopnosť organizácie a jej zodpovednosť poskytovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka a použiteľných zákonných požiadaviek. 7.1 Plánovanie realizácie produktu Organizácia musí plánovať a vyvíjať procesy potrebné pre realizáciu produktu. Plánovanie musí […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net