Posts Tagged meranie

Meranie – súbor operácií k stanoveniu hodnoty určitej veličiny v daných jednotkách. ISO 9001:2008 vyžaduje, aby všetky procesy zaradené do SMK boli merané. Znamená to ďalšie  nároky na zdroje a tvorbu metodiky meraní.  Meranie výkonnosti procesov zahŕňa aktivity, ktoré majú poskytovať objektívne a presné  informácie o priebehu jednotlivých procesov tak, aby tieto procesy mohli byť […]

V štruktúre výrobného podniku je veľa procesov, ktoré sú štatisticky nestabilné. Normy ISO radu 9000 kladú dôraz na  štatistickú reguláciu procesu, známu pod skratkou SPC (Statistic Process Control), ako metodiku pre odstránenie príčin nestability výrobného procesu. Základné parametre SPC: Modus – Mod(x) alebo  – najčastejšie sa vyskytujúca hodnota vo výbere. Medián – Med(x) alebo – prostredný člen vzostupne usporiadaných hodnôt. […]

Výsledok merania je definovaný reprezentatívnou hodnotou súboru korigovaných nameraných hodnôt a zohľadňuje celkovú neistotu merania. Tá sa udáva v štandardnom alebo rozšírenom tvare. Neistota v meraní je parameter súvisiaci s výsledkom merania, ktorý charakterizuje rozptyl hodnôt, ktoré možno racionálne priradiť k meranej veličine. Hlavné faktory, ktoré prispievajú k neistote sú zdroje neistôt. Neistotu výsledkov meraní […]

Audity kvality: Audit SMK Audit procesu Audit výrobku

8.1 Všeobecne Organizácia musí naplánovať a zaviesť procesy pre meranie, analyzovanie a zlepšovanie, potrebné pre: prezentáciu zhody produktu s požiadavkami zabezpečenie zhody SMK neustále zlepšovanie účinnosti SMK Tieto procesy musia zahŕňať určenie použiteľných metód vrátane štatistických metód a rozsahu ich používania. Schéma zlepšovania s definovanými vstupmi a výstupmi:

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net