Posts Tagged Meranie výkonnosti procesov

Meranie – súbor operácií k stanoveniu hodnoty určitej veličiny v daných jednotkách. ISO 9001:2008 vyžaduje, aby všetky procesy zaradené do SMK boli merané. Znamená to ďalšie  nároky na zdroje a tvorbu metodiky meraní.  Meranie výkonnosti procesov zahŕňa aktivity, ktoré majú poskytovať objektívne a presné  informácie o priebehu jednotlivých procesov tak, aby tieto procesy mohli byť […]

V štruktúre výrobného podniku je veľa procesov, ktoré sú štatisticky nestabilné. Normy ISO radu 9000 kladú dôraz na  štatistickú reguláciu procesu, známu pod skratkou SPC (Statistic Process Control), ako metodiku pre odstránenie príčin nestability výrobného procesu. Základné parametre SPC: Modus – Mod(x) alebo  – najčastejšie sa vyskytujúca hodnota vo výbere. Medián – Med(x) alebo – prostredný člen vzostupne usporiadaných hodnôt. […]

Pod pojmom meranie výkonnosti procesu rozumieme aktivity, ktoré majú poskytovať objektívne a presné informácie o priebehu jednotlivých procesov tak, aby tieto procesy mohli byť ich vlastníkmi riadené za účelom plnenia všetkých požiadaviek kladené na procesy. Bez spracovania údajov z výsledkov merania výkonnosti  procesu nie je možné objektívne riadenie procesu. S problematikou merania výkonnosti procesov súvisia aj vzťahy medzi kvalitou, produktivitou a […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net