Posts Tagged ISO

Veľmi dôležitými požiadavkami na meracie prístroje je skutočnosť, aby namerané hodnoty meranej veličiny zodpovedali i po dlhšej dobe používania meracej techniky v určitých toleranciách skutočnej reálnej hodnote. Tieto odchýlky reálne existujú a sú spôsobené viacerými faktormi ako napr. neodborná manipulácia s prístrojmi, nesprávna údržba a skladovanie, starnutie materiálov, z ktorých sú vyrobené a pod. Preto […]

Pojem „trvalé zlepšovanie kvality” sa používa vtedy, keď zlepšovanie kvality napreduje a organizácia aktívne vyhľadáva možnosti zlepšovania a realizuje ich v praxi. Zlepšovanie kvality = nikdy nekončiaci proces. Zlepšovanie kvality je vecou všetkých zamestnancov a zahŕňa všetky útvary a činnosti. Trvalé zlepšovanie sa realizuje v Demingovom PDCA cykle. Deming zobrazil zabezpečenie kvality pri realizácii procesov ako […]

Zásady manažérstva kvality: Zameranie sa na zákazníka Vodcovstvo – vedenie Zapojenie pracovníkov Procesný princíp Systémový prístup k manažérstvu Trvalé zlepšovanie Rozhodovanie sa na základe faktov Vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi

1. 6 základných prvkov integrovaného systému manažérstva a zatrieďte ich do PDCA cyklu.

Ak  má byť samohodnotenie skutočným systémovým meraním,  je potrebné, aby poskytoval kvantifikované dáta. Tie sa týkajú toho, do akej miery plní organizácia kritéria a požiadavky zvoleného modelu. Hodnotenie sa môže realizovať buď v určenej bodovej alebo percentuálnej škále. Organizácia si môže  pre tieto účely vytvoriť vlastné pravidlá, poprípade môže akceptovať spôsoby kvantifikácie doporučované EFQM alebo ISO 9004:2000. […]

Táto koncepcia je založená na aplikácii požiadaviek definovaných v normách ISO 9000. Normy súboru ISO 9000 sú rešpektované aj politikou EÚ v oblasti posudzovania zhody, kde sa u mnohých produktov počíta i s certifikáciou systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 1987 – Medzinárodná organizácia pre normy ISO zverejnila sady noriem ISO – normy radu ISO 9000, ktoré prešli dvomi […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net