Posts Tagged ISO 9001:2008

NORMA Organizácia musí vypracovať a udržiavať PK, ktorá obsahuje: predmet SMK vrátane podrobností o výnimkách a ich zdôvodnení určené zdokumentované postupy zahrnuté do SMK alebo odkazy na ne opis interakcií medzi procesmi zahrnutými do SMK 

Veľmi dôležitými požiadavkami na meracie prístroje je skutočnosť, aby namerané hodnoty meranej veličiny zodpovedali i po dlhšej dobe používania meracej techniky v určitých toleranciách skutočnej reálnej hodnote. Tieto odchýlky reálne existujú a sú spôsobené viacerými faktormi ako napr. neodborná manipulácia s prístrojmi, nesprávna údržba a skladovanie, starnutie materiálov, z ktorých sú vyrobené a pod. Preto […]

Pojem „trvalé zlepšovanie kvality” sa používa vtedy, keď zlepšovanie kvality napreduje a organizácia aktívne vyhľadáva možnosti zlepšovania a realizuje ich v praxi. Zlepšovanie kvality = nikdy nekončiaci proces. Zlepšovanie kvality je vecou všetkých zamestnancov a zahŕňa všetky útvary a činnosti. Trvalé zlepšovanie sa realizuje v Demingovom PDCA cykle. Deming zobrazil zabezpečenie kvality pri realizácii procesov ako […]

Dokumentácia SMK musí obsahovať: dokumentované vyhlásenie politiky a cieľov kvality, príručku kvality, dokumentované postupy a záznamy požadované touto normou (organizačné smernice, postupy, záznamy), dokumenty vrátane záznamov požadované organizáciou pre zaistenie efektívneho plánovania, prevádzky a riadenia potrebných procesov (napr. technologické postupy, bezpečnostné predpisy, interné smernice).

Postupnosť krokov ktoré budú vykonané v procese implementácie: A) Rozhodnutie o prijatí koncepcie Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 Strategické rozhodnutie vrcholového manažmentu firmy a oboznámenie zamestnancov spoločnosti o zámere budovania SMK v organizácii. Menovanie zodpovedných zamestnancov za SMK – manažéra kvality, garantov a vlastníkov procesov, interných audítorov. B) Analýza súčasného stavu SMK Tím odborníkov […]

Zásady manažérstva kvality: Zameranie sa na zákazníka Vodcovstvo – vedenie Zapojenie pracovníkov Procesný princíp Systémový prístup k manažérstvu Trvalé zlepšovanie Rozhodovanie sa na základe faktov Vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi

1. 6 základných prvkov integrovaného systému manažérstva a zatrieďte ich do PDCA cyklu.

Audity kvality: Audit SMK Audit procesu Audit výrobku

8.1 Všeobecne Organizácia musí naplánovať a zaviesť procesy pre meranie, analyzovanie a zlepšovanie, potrebné pre: prezentáciu zhody produktu s požiadavkami zabezpečenie zhody SMK neustále zlepšovanie účinnosti SMK Tieto procesy musia zahŕňať určenie použiteľných metód vrátane štatistických metód a rozsahu ich používania. Schéma zlepšovania s definovanými vstupmi a výstupmi:

Výnimka z plnenia požiadaviek normy ISO 9001 sú povolené len z tejto kapitoly (nemusia sa plniť všetky požiadavky tejto kapitoly), ak tieto výnimky neovplyvnia schopnosť organizácie a jej zodpovednosť poskytovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka a použiteľných zákonných požiadaviek. 7.1 Plánovanie realizácie produktu Organizácia musí plánovať a vyvíjať procesy potrebné pre realizáciu produktu. Plánovanie musí […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net