Posts Tagged Audit

Organizácia musí vykonávať interné audity v plánovaných intervaloch, aby určila či SMK: zodpovedala plánovaným opatreniam (či sa uplatňuje dokumentácia SMK v praxi) vyhovuje požiadavkám normy ISO 9001 vyhovuje požiadavkám stanoveným na SMK organizáciou je efektívne zavedený a udržiavaný Plán auditov musí zohľadňovať stav a význam preverovaných procesov a oblastí, ako aj výsledky predchádzajúcich auditov. Musia byť stanovené kritéria auditu, […]

Zodpovednosť preverovaného: Preskúmať správu Vyjasniť sporné body Analyzovať príčiny nedostatkov Vydať nápravné opatrenia (NO) Realizovať NO Kontrolovať NO Hodnotiť účinnosť NO Zaviesť účinné NO do riadiacej dokumentácie Preskúmať možnosť využitia preventívneho opatrenia (na iných  úsekoch, v iných činnostiach)  

Zodpovednosť preverovateľov: Audítorská skupina má uskutočniť rokovanie s vedením preverovaného a so zamestnancami, zodpovednými za príslušné činnosti. Účelom tohoto rokovania je: Zabezpečiť, aby výsledky auditu boli pochopené Odstrániť nedorozumenia Poukázať na náhodný charakter auditu – pripomenutie skutočnosti, že audit preveruje len náhodne vybratú časť činností a že teda môžu existovať problémy, ktoré neboli počas auditu […]

Vedúci interný audítor vypracuje Protokol z interného auditu kvality, v ktorom uvedie: nezhody, návrh ich odstránenia, termíny a zodpovedných pracovníkov, dôkazy nezhôd (napr. čísla záznamov), referenčné dokumenty, voči ktorým boli nezhody vystavené (napr. články príslušnej normy, internej dokumentácie alebo zákona), celkové zhodnotenie auditu V protokole sa zhodnotí preverovaná oblasť, určia sa jej slabé a silné stránky. […]

Realizácia auditu predstavuje samotný výkon auditu na mieste, ktorý prebieha v troch krokoch: úvodné jednanie, zber informácií – samotná previerka, záverečné jednanie. Úvodné jednanie Audit zahajuje a vedie vedúci interný audítor. Účelom úvodného jednania je: predstaviť členov previerkovej skupiny, oboznámiť preverovaných s cieľom, náplňou a rozsahom interného auditu, poskytnúť stručný prehľad metód a postupov, ktoré […]

Príprava interného auditu je veľmi dôležitým predpokladom, aby interný  audit splnil stanovený cieľ. To kladie vysoké nároky predovšetkým na vedúceho interného audítora, ktorý za priebeh auditu zodpovedá. Len dobre pripravené interné audity umožnia zmonitorovať skutočný stav manažérskeho systému a odhalil možnosti jeho zlepšenia. V rámci  prípravy interného auditu vypracuje vedúci interný audítor program interného auditu, […]

Poverený pracovník (obvykle predstaviteľ vedenia pre manažérsky systém) vypracováva plán interných auditov na každý rok v ročnom pláne interných auditov určí pre každý audit: predmet auditu, vedúceho interného audítora príslušného auditu, ostatných členov previerkovej skupiny (dälší interní audítori), ak to vyžaduje predmet auditu, tak aj odborných pracovníkov, preverovanú organizačnú jednotku, približný termín realizácie auditu, identifikačné […]

Plánovanie auditov ↓ Príprava auditu ↓ Realizácia auditu ↓ Vyhodnotenie auditu a zlepšovanie

Audítorský tím tvorí jeden alebo viacero audítorov, pričom jeden z nich je vedúcim. V audítorskom tíme môžu byť aj osoby, ktoré sa školia na audítorov a podľa potreby aj technickí experti. Technický expert je osoba, ktorá má špeciálne znalosti o predmete auditu. Audítorský tím môžu sprevádzať aj iné osoby ako pozorovatelia, ale nie sú jeho […]

Druhy auditov: Audit – systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritéria auditu.

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net