Relačný diagram

Diagram vzájomných vzťahov (relačný diagram) umožňuje identifikáciu logických alebo príčinných súvislostí medzi jednotlivými námetmi, ktoré sa vzťahujú k riešenému problému. Ako vstup na zostrojenie tohto diagramu môžu slúžiť námety, ktoré boli vytvorené pri zostavení afinitného diagramu. Zvyčajne sa však z dôvodu neprehľadnosti nepracuje so všetkými námetmi, ale len s jednotlivými skupinami námetov alebo s námetmi v jednej vybranej skupine. Diagram vzájomných vzťahov v priebehu spracovanie je tiež možné dopĺňať o ďalšie nové zistené námety.

Postup:

 • Je vhodné vychádzať z problému, ktorý bol analyzovaný v afinitnom diagrame
 • Lístky s napísanými myšlienkami sa rozložia na papier alebo stenu
 • Účastníci premiestňujú lístky podľa vzájomných vzťahov až do okamihu dosiahnutia konsenzu
 • Dvojice bezprostredne súvisiacich myšlienok sa prepoja čiarami
 • Na každú spojnicu sa nakreslí šípka, ktorá smeruje od príčiny k dôsledku
 • Ak dosiahnem A, potom môžem dosiahnuť B a naopak, k tomu, aby som dosiahol B, musím najprv dosiahnuť A, Šípky musia byť jednosmerné!
 • Pri každom lístku sčítajú účastníci počet šípok smerujúcich dovnútra a von. Oba údaje sa zapíšu.

– lístky s max. počtom šípok smerujúcich von určia kľúčový faktor
– lístky s max. počtom šípok smerujúcich dnu určia kľúčový dôsledok

Relačný diagram

 Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net