Princípy integrovaného systému manažérstva

Spôsob dokumentovania, preukazovania zhody v rámci individuálnych systémov (viacnásobné systémy manažérstva) nabádajú k integrácii viacerých individuálnych systémov do jedného integrovaného systému manažérstva.

 • Kvalita (QMS – ISO 9000),
 • Ochrana životného prostredia (EMS –ISO 14 000) a
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (HSMS – ISO 18 000)

Integrovať možno akékoľvek štandardizované systémy manažérstva (SM). Spôsobov ako tieto systémy integrovať do jedného celku:

 • zlúčiť zavedené SM do jedného celku
 • jeden zavedený SM rozšíriť o ďalší resp. ďalšie systémy.

Všetky zložky ISM musia byť dokonale harmonizované – nesmú si/si vzájomne odporovať. Musí obsahovať požiadavky všetkých SM, ktoré sa do neho integrovali. Pri harmonizácii sebe odpovedajúcich prvkov jednotlivých SM sa integruje najprísnejšia požiadavka. Zavedenie ISM musí prinášať organizácii benefity, inak nemá zmysel.

ISM

Politika

Preukazuje záväzok organizácie plniť požiadavky normy systému manažérstva, stanovuje zmysel a smer. Poskytuje rámec pre stanovenie cieľov.

Plánovanie

1. Manažérstvo rizika: riadenie rizika, identifikovanie možných zdrojov ohrozenia, pomocou metód a nástrojov sa realizuje identifikácia možných porúch podľa skúmaného systému.

2. Ciele: Stanovenie cieľov, politika SM je základný rámec pre stanovenie cieľov. Ciele je nutné mať definované aby podnik mohol merateľne preukázať svoje plnenie si záväzkov.

3. Zákonne a iné požiadavky: Podnik sa musí riadiť platnou legislatívou, plniť predpisy a normy, a zároveň prihliadajúc na všetky zložky človek – stroj – environment.

4. Identifikácia zdrojov: jednoznačné vytýčenie zdrojov – energie, materiálu a polotovarov použitých pre výrobný proces. Vstupné informácie a financie. Jednoznačná identifikácia vstupov do procesu už od fázy plánovania a návrhu.

5. Určenie organizačnej štruktúry, rolí, zodpovedností a právomoci: Kto má čo robiť, a za čo je do akej miery zodpovedný. Vedúci stanovujú úlohy svojím podriadeným, a určujú za akých podmienok a v akom rozsahu si majú zamestnanci plniť svoje požiadavky. V prípade pochybenia sa vyvodzujú dôsledky a preto je potrebné vedieť jasne definovať – kto je za čo zodpovedný.

6. Havarijná pripravenosť pre predvídateľné situácie: Je nutné mať v prípade havárie vopred stanovené pokyny na realizáciu záchranných prác. Plán ukrytia, plán evakuácie. Hlavná myšlienka je odstrániť chaos a paniku, ktorá kumuluje dopady havárie.  Včasná a dôkladná havarijná pripravenosť znamená jasné pokyny pre všetkých zamestnancov v prípade havarijného stavu.

Zavedenie a prevádzka

1. Riadenie prevádzky : Zásadou systémového prístupu pri operatívnom riadení zmien je prijatie príslušných opatrení ešte pred zavedením týchto zmien.

V rámci systému riadenia má organizácia identifikovať tie prevádzky a činnosti, pri ktorých sa vyskytuje osobitný režim práce, pri ktorých je zvýšené riziko, kde sa predpokladá prítomnosť cudzích osôb a ďalšie, pri ktorých sa predpokladá operatívne riadenie.

2. Manažérstvo ľudských zdrojov : Organizácia musí zaistiť, aby každá osoba vykonávajúca pre organizáciu alebo v jej mene úlohy, ktoré môžu mať nežiadúci vplyv, bola spôsobilá na základe príslušného vzdelania, školenia, skúseností a uchovávať príslušné záznamy.

3. Manažérstvo ostatných zdrojov : Manažment musí zaistiť dostupnosť zdrojov potrebných na vytvorenie, zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie ISM. Úlohy, zodpovednosti a právomoci sa musia definovať, dokumentovať a oznamovať.

4. Dokumentácia a jej riadenie : Organizácia musí ustanoviť a udržiavať informácie na vhodnom médiu ako sú papier, alebo elektronická forma. Pre efektívne riadenie dokumentácie a údajov je nevyhnutné aby :

 • boli dostupné,
 • boli periodicky preskúmané, revidované a schválené poverenými pracovníkmi,
 • dokumenty, ktoré stratili platnosť boli odstránené, alebo ináč zabezpečené proti neúmyselnému použitiu,
 • čitateľné a identifikovateľné.

5. Komunikácia / konzultácia :Niektoré typické formy komunikácie: interné oznámenia, poučné listy, noviny, časopisy, plagáty, nástenky, vývesné tabule, postupy, príručky, porady, mítingy, rádio,  intranet.

Organizácia musí vytvoriť, zaviesť a udržiavať postupy na zabezpečenie:

 • internej komunikácie medzi rôznymi stupňami riadenia a úrovňami v organizácii,
 • komunikácia s dodávateľmi,
 • komunikácia s vonkajšími zainteresovanými stranami.

6. Vzťah s dodávateľmi : Každá organizácia je previazaná so svojimi dodávateľmi, preto je potrebné, aby medzi nimi boli dosiahnuté obojstranné vyvážené a prospešné vzťahy.

Kľúčovými aktivitami pre naplnenie toho to princípu sú:

 • výber kľúčových, resp. strategicky významných dodávateľov,
 • pravidelné hodnotenie dodávateľov,
 • poskytovanie rôznych druhov pomoci,
 • efektívna komunikácia a obojstranná dôvera,
 • motivácia dodávateľov k zlepšovaniu a pod.

Posudzovanie výkonnosti

1. Monitorovanie a meranie: Mechanizmus, ktorým organizácia nepretržite posudzuje svoju výkonnosť.

2. Analýza a riadenie nezhôd: Proces Riadenie nezhody upresňuje zodpovednosti a právomoci v rámci realizácie kontrol a zabezpečenia nápravných opatrení v prípade zistených nezhôd. Tento proces sa týka všetkých zamestnancov, ktorý sú povinný bezodkladne hlásiť každú zistenú nezhodu a v prípade potreby nepokračovať v realizácii činnosti až do vyriešenia. Keď dôjde aj napriek prijatým opatreniam k zisteniu nezhôd je potrebné prijímať iné účinnejšie opatrenia.

3. Audit systému manažérstva: systematické  a nezávislé skúmanie s cieľom určiť, či je systém manažérstva funkčný a či súvisiace výsledky sú v súlade s plánovanými zámermi, či sa tieto zámery realizujú efektívne a či sú vhodné na dosiahnutie cieľov. Zároveň slúži ako indikátor podnetov na zlepšovanie.

Preskúmavanie manažmentom

1. Všeobecne: Vrcholový manažment musí v pravidelných intervaloch preskúmať systém manažérstva, aby tým  zabezpečil  jeho trvalú  vhodnosť, primeranosť, efektívnosť.

Hodnotiaca správa musí zahrnúť hodnotenie:

 • možnosti na zlepšovanie
 • potreby zmien SM
 • politiky
 • cieľov

Preskúmanie manažmentom musí byť dokumentované.

2. Preskúmanie vstupov:

Vstup do preskúmania manažmentom musí obsahovať:

 • výsledky interných auditov
 • komunikáciu od externých zainteresovaných strán
 • výkonnosti procesov a zhody produktov
 • stav preventívnych a nápravných opatrení
 • mieru splnenia cieľov
 • opatrenia z predchádzajúcich preskúmaní
 • odporúčania na zlepšenie

3. Preskúmanie výstupov: Výstupy z preskúmania manažmentom musia obsahovať akékoľvek rozhodnutia a činnosti týkajúce sa možných zmien politiky, cieľov a ostatných prvkov integrovaného systému manažérstva.

 

Zlepšovanie

Nápravná činnosť – činnosť na odstránenie príčiny zistenej nezhody alebo inej neželateľnej situácie.

Preventívna činnosť – činnosť na odstránenie príčiny potenciálnej nezhody alebo inej potenciálnej neželateľnej situácie.

Neustále zlepšovanie

 • Neustále zlepšovať efektívnosť prostredníctvom využívania politiky, cieľov, výsledkov auditov, analýzy údajov, nápravných a preventívnych činností a preskúmania manažmentom.
 • Časté a pravidelné zlepšovanie.
 • Prioritizovať príležitosti na zlepšovanie, ktoré vedú k spokojnosti zákazníka a prinesú najlepší návrat investícií.
 • Úsilie na zlepšovanie nesmie byť zamerané len na dosiahnutie zhody so stanovenými požiadavkami.
 • Proaktívny prístup k rozvoju SMK: využitie nápadov zamestnancov; skupiny zlepšovania kvality

Výhody integrácie

 • zníženie nákladov,
 • úspora času,
 • zníženie duplicít a byrokracie,
 • holistický prístup k manažovaniu podnikateľských rizík,
 • zníženie konfliktov medzi systémami manažérstva,
 • zlepšenie komunikácie,
 • posilnenie pozornosti na podnikanie,
 • zlepšenie morálky a motivácie zamestnancov,
 • optimalizácia interných a externých auditov.

 

 Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (32)
  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!