Požiadavky normy ISO 9001 na interný audit

Organizácia musí vykonávať interné audity v plánovaných intervaloch, aby určila či SMK:

 • zodpovedala plánovaným opatreniam (či sa uplatňuje dokumentácia SMK v praxi)
 • vyhovuje požiadavkám normy ISO 9001
 • vyhovuje požiadavkám stanoveným na SMK organizáciou
 • je efektívne zavedený a udržiavaný

Plán auditov musí zohľadňovať stav a význam preverovaných procesov a oblastí, ako aj výsledky predchádzajúcich auditov. Musia byť stanovené kritéria auditu, jeho predmet, ako i metódy preverovania. Výber audítorov a priebeh auditu musí zabezpečiť objektívnosť a nezávislosť procesu auditu. Audítori nesmú preverovať vlastnú prácu.

Dokumentovaný postup musí definovať zodpovednosti a požiadavky na:

 • Plánovanie auditov,
 • Vykonávanie auditov
 • Oznamovanie výsledkov
 • Udržanie záznamov z auditu

Manažment zodpovedný za preverovanú oblasť musí zabezpečiť bezodkladné vykonávanie opatrení pre eliminovanie zistených nezhôd a ich príčin. Nasledovné činnosti musia zahŕňať overenie vykonaných opatrení a podanie správ o výsledkoch overenia

Najčastejšie nezhody k požiadavkám článku 8.2.2. Interné audity

 • Interné audity vykonávajú pracovníci priamo zodpovední za preverované činnosti
 • Interné audity sa nevykonávajú podľa plánu auditov
 • Zistenia nie sú podložené dôkazmi
 • Správa z auditu sa vypracováva po stanovenom termíne
 • Po zistení nezhôd sa neprijímajú nápravné opatrenia

 Počet komentárov: 1 k téme “Požiadavky normy ISO 9001 na interný audit”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Definujte požiadavky normy ISO 9001 na interný audit. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net