Požiadavky na produkt a ich preskúmanie

7.1 Plánovanie a realizácie produktu

Organizácia musí plánovať a rozvíjať procesy potrebné pre realizáciu produktu. Plánovanie musí byť v súlade s ostatnými požiadavkami na procesy SMK. Organizácia musí stanoviť podľa vhodnosti:

–          ciele kvality a požiadavky na produkt

–          vytvoriť procesy, dokumentáciu a poskytnúť zdroje špecifické pre produkt,

–          činnosti pri overovaní, validácii, monitorovaní, kontrole a skúškach, ako aj kritériá pre prebierku produktu,

–          potrebné záznamy k preukazovaniu zhody procesov a výsledného produktu s požiadavkami.

Výstup z plánovania musí byť vo vhodnej forme, ktorá vyhovuje charakteru organizácie.

7.1.1 Plánovanie realizácie produktu – dodatok

V pláne realizácie produktu ako súčasť plánu kvality musia byť zahrnuté všetky požiadavky zákazníka a odkazy na jeho technické špecifikácie. Progresívne plánovanie kvality produktu zahŕňa koncepciu prevencie chýb a neustále zlepšovanie.

 

7.1.2 Preberacie kritériá

Organizácia musí stanoviť preberacie kritéria a ak je t požadované, musí ich schváliť zákazník. Pri prebierke zrovnávaním musí byť preberacím kritériom výber bez vád.

 

7.1.3 Dôvernosť

Organizácia musí zaistiť dôvernosť produktov a projektov zmluvne vyvíjaných ako aj súvisiacich informácií o produkte.

 

7.2.2 Preskúmanie požiadaviek týkajúcich sa produktu

Organizácia musí preskúmať požiadavky na produkt pred prijatím záväzku na jeho dodanie. Preskúmaním sa musí zabezpečiť, že:

–          požiadavky na produkt sú definované

–          prípadné zmeny pôvodných požiadaviek v procese preskúmavania sú vyriešené

–          organizácia je schopná splniť definované požiadavky.

Z výsledkov preskúmavania sa musia udržiavať záznamy. V prípade, keď zákazník svoje požiadavky nepredložil dokumentovaným spôsobom, musia byť potvrdené organizáciou pred ich prijatím. V prípade zmeny požiadaviek na produkt zaistiť:

–          zmenu príslušnej dokumentácie

–          informovanie príslušných pracovníkov

7.2.2.1 Preskúmanie pož. Týkajúcich sa produktu – dodatok

Zákazník musí schváliť upustenie od preskúmania pri predaji cez internet – môže byť nahradené preskúmaním informácii o produkte uvedených v katalógoch.

 

7.2.2.2 Realizovateľnosť výroby v organizácii

Organizácia musí v rámci preskúmania zmluvy, vrátane analýzy rizík, preveriť, potvrdiť a dokumentovať schopnosť vyrábať navrhované produkty. Je potrebné o tom vyhotoviť záznamy.

7.2.3 Komunikácia so zákazníkmi

Organizácia musí určiť a uplatňovať efektívne spôsoby pre komunikáciu so zákazníkmi s ohľadom na:

–          informácie o produkte

–          vybavovanie dopytov, zmlúv alebo objednávok vrátane ich zmien

–          spätné väzby od zákazníka, vrátane sťažností

7.2.3.1 Komunikácia so zákazníkmi – dodatok

Organizácia musí byť schopná podávať nevyhnutné informácie a údaje v zákazníkom špecifikovanom jazyku a forme (napr. CAD údaje o produkte, elektronická výmena dát,…)

 Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net