Postup pri certifikácii manažérskych systémov – Etapy I., II.

Certifikácia je osvedčenie zhody. Znamená, že tretia strana (nezávislý orgán) prehlási, že je zaručená zhoda identifikovaného výrobku, postupu alebo služby s predpísanou normou. Aby niekto mohol takéto osvedčenie vydať, musí tiež spĺňať určité kritériá, ktorých mieru zhody s prijatými predpismi posúdi tzv. akreditačný orgán

Postup pri certifikácii manažérskych systémov

Prvá etapa úvodného certifikačného auditu je zameraná na auditovanie dokumentácie systému manažérstva zákazníka, preskúmanie podmienok lokality zákazníka, jeho chápania požiadaviek normy. Posudzuje sa, či sa plánujú a vykonávajú interné audity, preskúmanie manažmentom a či úroveň implementácie systému manažérstva vytvára predpoklady, že zákazník je pripravený na druhú etapu auditu. Na základe dokumentovaných zistení sa potvrdí/upraví program druhej etapy auditu. Prvá etapa môže/nemusí byť vykonávaná na mieste u zákazníka. V prípade, že sa koná na mieste je postup rovnaký ako uvádza vývojový diagram pre druhú etapu.

I. etapa – Vybudovanie systému (SMK, EMS, SMBOZP)

 1. Vstupný audit za účelom zistenia skutkového stavu vo firme, analýza stavu.
 2. Na základe vstupného auditu a analýzy, vypracovanie návrhu postupu budovania systému vo firme.
 3. Školenie manažmentu firmy o zásadách a postupe pri budovaní systému a jeho certifikácii.
 4. Tvorba systému – dokumentácie SMK (EMS, SMBOZP) s možnou spoluprácou poradensko-konzultačnej organizácie.
 5. Vyškolenie interných audítorov.
 6. Praktický zácvik interných audítorov pri vykonaní prvých interných auditov.
 7. Doladenie systému na základe výsledkov interných auditov, školenie zamestnancov, školenie vedenia firmy.
 8. Vykonanie záverečného auditu pripravenosti firmy na certifikáciu (poradenskou organizáciou).
 9. Certifikácia systému oprávnenou externou organizáciou (audit 3.stranou).

Druhá etapa úvodného certifikačného auditu – jej účelom je zhodnotiť zavedenie systému manažérstva klienta vrátane jeho efektívnosti v celkom rozsahu a v súlade s príslušnou normou na mieste u posudzovaného zákazníka.

II. Etapa – Udržiavanie a zlepšovanie (SMK, EMS, SMBOZP)

 1. Hodnotenie výkonnosti procesov firmy. Hodnotenie plnenia firemných cieľov.
 2. Aktualizácia dokumentácie, revízia dokumentácie a zlepšovanie procesov na základe výsledkov hodnotenia výkonnosti procesov, zákazníckych auditov a ich požiadaviek, odberateľských auditov a ich výsledkov, certifikačných auditov a ich výsledkov.
 3. Zvyšovanie povedomia ku kvalite, environmentu, bezpečnosti, požiadavkám zákazníka.
 4. Zabezpečenie plánovaných a neplánovaných interných auditov.
 5. Kontrolný, resp. recertifikačný audit stranou.

 

 Počet komentárov: 1 k téme “Postup pri certifikácii manažérskych systémov – Etapy I., II.”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Popíšte postup pri certifikácii manažérskych systémov – Etapy I., II. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net