Postup akreditácie podľa SNAS

Akreditácia znamená uznanie spôsobilosti vykonávať určité skúšky a overenie zhody (t.j. certifikáciu). V ponímaní štátnom, je akreditácia vykonávaná národným akreditačným orgánom, ktorý je zapojený do siete Európskych akreditačných miest. V SR bol pre účely akreditácie vytvorený SNAS (Slovenská národná akreditačná služba), ktorého funkciu zabezpečujú výkonné a poradné komisie komisie koordinované ÚNMS SR (Úrad normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR).

Cieľom akreditačného procesu je vytvorenie vzájomne uznávaného hodnotenia na princípe plnej transparentnosti, t.z. že výsledky skúšok laboratórií a skúšobní môžu byť plne akceptované od ktoréhokoľvek akreditovaného pracoviska v celom štáte. Z globálneho hľadiska EÚ je dôležité zabezpečiť takéto uznávanie výsledkov v celom priestore. K tomu účelu bol zriadený inštitút notifikácie resp. registrácie orgánu alebo organizácie v rámci EÚ. Právo prihlásiť akreditované (v rámci SR) pracovisko na notifikáciu v Bruseli u EOTC (Európska organizácia pre skúšanie a certifikáciu) má iba národný akreditačný orgán.

SNAS – Slovenský národná akreditačná služba

 • Bol ustanovený na základe uznesenia vlády SR č. 866/1993 a zriadený na základe Rozhodnutia predsedu Úradu normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR (ÚNMS SR) č. 9/1993. Rozhodnutím predsedu ÚNMS SR č. 4/97 bola organizácia pretransformovaná na Slovenskú národnú akreditačnú službu (SNAS), s rozhodovacou právomocou, s účinnosťou od 1. januára 1998.
 • Na základe zriaďovacej listiny predsedu ÚNMS SR bola Slovenská národná akreditačná služba s účinnosťou od 1.1.1999 konštituovaná ako štátna nezisková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou.
 • Podľa §22 zákona č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov Ministerstvo hospodárstva SR svojím rozhodnutím zo dňa 7. januára 2000 autorizovalo SNAS ako jedinú akreditujúcu osobu na vykonávanie akreditácie v Slovenskej republike.
 • SNAS vykonáva svoju činnosť podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • Informácie o akreditačnom procese – posudzovanie a akreditácie, dokumenty obsahujúce požiadavky na akreditáciu, dokumenty popisujúce práva a povinnosti akreditovaných subjektov
 • Podanie žiadosti o akreditáciu – podľa § 25 odseku 2 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • Posúdenie žiadosti podľa § 25 odseku 2 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • Doplnenie žiadosti podľa § 25 odseku 3 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • Registrácia žiadosti
 • Zrušenie žiadosti
 • Zmluva o akreditácii podľa § 25 odseku 4 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • Posudzovanie vymenovaným kvalifikovaným posudzovateľom, resp. skupinou posudzovateľov
 • Vypracovanie správ o posudzovaní posudzovateľmi
 • Rozhodnutie o akreditácii – o udelení akreditácie rozhoduje riaditeľ SNAS.
 • Udelenie akreditácie – akreditačný orgán vydá žiadateľovi osvedčenie o akreditácii, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je Príloha k osvedčeniu o akreditácii

Postup pri akreditácii

 • Informácie o akreditačnom procese – posudzovanie a akreditácie, dokumenty obsahujúce požiadavky na akreditáciu, dokumenty popisujúce práva a povinnosti akreditovaných subjektov
 • Podanie žiadosti o akreditáciu – podľa § 25 odseku 2 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • Posúdenie žiadosti podľa § 25 odseku 2 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • Doplnenie žiadosti podľa § 25 odseku 3 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • Registrácia žiadosti
 • Zrušenie žiadosti
 • Zmluva o akreditácii podľa § 25 odseku 4 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • Posudzovanie vymenovaným kvalifikovaným posudzovateľom, resp. skupinou posudzovateľov
 • Vypracovanie správ o posudzovaní posudzovateľmi
 • Rozhodnutie o akreditácii – o udelení akreditácie rozhoduje riaditeľ SNAS.
 • Udelenie akreditácie – akreditačný orgán vydá žiadateľovi osvedčenie o akreditácii, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je Príloha k osvedčeniu o akreditácii

Akreditačná činnosť

A) Akreditácia v súlade s požiadavkami noriem série EN 45000 a/alebo normami/ smernicami ISO/IEC:

Akreditácia kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025)

Akreditácia skúšobných laboratórií (ISO/IEC 17025)

Posudzovanie medicínskych laboratórií (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 15189)

Akreditácia inšpekčných orgánov (ISO/IEC 17020)

Atestácia plnenia autorizačných/notifikačných požiadaviek (relevantné normy série EN 45000 + relevantné Direc. EC)

Akreditácia overovateľov EMAS (Direc. EC 761/2001, Zákon č. 468/2002 Z.z.)

Akreditácia atestátorov verejného obstarávania (EN 45503)

Akreditácia organizátorov skúšok spôsobilosti (ILAC G13: 2000).

Akreditácia orgánov certifikujúcich:

 1. Produkty (EN 45011, ISO/IEC Guide 65)
 2. Systémy manažérstva kvality (EN 45012, ISO/IEC Guide 62)
 3. Systémy na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek NATO (AQAP série 2000)
 4. Osoby (ISO/IEC 17024)
 5. Systémy manažérstva rizík:
 • Systémy environmentálneho manažérstva – EMS
 • Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – OHSAS (ISO/IEC Guide 66 + OHSAS 18001)
 • Systémy kontroly hygieny potravín – HACCP
 • Systémy manažérstva bezpečnosti informácií – ISMS

B) Hodnotenie a monitorovanie laboratórií, priznávanie ich spôsobilosti podľa pravidiel SLP (inšpekcia SLP) a zodpovedajúci dohľad sa vykonáva v súlade so smernicami OECD

(C) Akreditácia v zahraničí:
SNAS vykonáva akreditáciu v zahraničí v súlade s princípmi cezhraničnej akreditácie po predchádzajúcom informovaní národného akreditačného orgánu príslušnej krajiny.

 Počet komentárov: 1 k téme “Postup akreditácie podľa SNAS”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Popíšte postup akreditácie podľa SNAS. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net