Popíšte požiadavky procesu „Nakupovanie“

7.4 Nakupovanie

7.4.1 Proces nakupovania

Organizácia musí zabezpečiť, aby nakupovaný produkt  zodpovedal špecifikovaným požiadavkám pre nákup. Spôsob a rozsah preverovania dodávateľov a dodávok musí závisieť od vplyvu nakupovaných vstupov na následné realizačné procesy a na konečný produkt.

Organizácia musí vykonávať hodnotenie a výber svojich dodávateľov podľa ich schopnosti dodávať produkty v súlade s požiadavkami organizácie.

MUSIA byť definované kritéria pre ich výber, hodnotenie a pre ich nové hodnotenie.

MUSIA sa udržiavať záznamy o výsledkoch hodnotení a o všetkých nevyhnutných opatreniach vyplývajúcich z hodnotení.

 

Poznámka1: Patria sem všetky produkty a služby ovplyvňujúce požiadavky zákazníka, napr. montáž podzostáv, sekvencií, triedenie, prepracovanie a kalibračné služby.

Poznámka2: overiť kontinuitu a efektívnosť SMK  pri  zmenách u dodávateľa.

7.4.1.1 Zhoda s predpismi

Všetky nakupované výrobky alebo materiály použité v produkte musia spĺňať použiteľné požiadavky zákonných predpisov a nariadení.

 

7.4.1.2 Rozvoj SMK dodávateľa

Organizácia musí rozvíjať SMK dodávateľa s cieľom dosiahnúť zhody s ISO/TS. Prvým krokom je zhoda s ISO 9001

Ak nestanovil zákazník inak, dodávatelia musia byť certifikovaní reŤou stranou (akreditovaným cert. orgánom) podľa ISO 9001

 

Poznámka: Priorita pri rozvoji SMK dodávateľov závisí napr: na dosahovanej úrovni kvality u dodávateľa a na dôležitosti dodávaného produktu.

 

7.4.1.3 Zdroje schválené zákazníkom

Ak je to zmluvne dohodnuté (tech.výkres zákazníka, špecifikácie..) organizácia

MUSÍ  nakupovať produkty, materiály, služby zo schválených zdrojov.

Použitie zdrojov určených zákazníkom, vrátane dodávateľov nástrojov a meradiel, nezbavuje organizáciu od zodpovednosti za zaistenie kvality nakupovaných produktov.

 

7.4.2 Informácie o nakupovaní

Informácie pre nakupovanie musia popisovať nakupovaný produkt. Keď je to relevantné, majú byť uvedené požiadavky na :

-schvaľovanie produktov, postupov, procesov a vybavenie

-kvalifikáciu zamestnancov

-na SMK

 

Organizácia MUSÍ zaistiť vhodnosť špecifikovaných požiadaviek na nákup  pred ich oznámením dodávateľovi.

 

 

7.4.3 Verifikácia nakúpeného produktu

Organizácia MUSÍ  stanoviť a aplikovať kontrolné alebo iné činnosti, ktorými sa zabezpečí, že nakupované produkty spĺňajú požiadavky na nákup

 

V prípade overovania produktu u dodávateľa organizáciou, príp. zákazníkom, k uvoľňovaniu produktov musí organizácia v údajoch o nákupe špecifikovať predpokladaný priebeh overenia a spôsob uvoľnenia produktu.

 

7.4.3.1 Kvalita nakupovaného produktu

Organizácia MUSÍ mať proces zabezpečovania kvality nakupovaného produktu, ktorý zahŕňa jednu alebo viacero nasledovných metód:

 • prijatie a vyhodnotenie štatistických údajov organizáciou
 • vstupná kontrola alebo skúšanie( napr. tvorba výberu na základe dosahovanej úrovne)
 • hodnotenie alebo audit druhou alebo treťou stranou, alebo audity výrobných miest dodávateľa, ale len v spojení so záznamami o prijateľnej kvalite dodávaného produktu.
 • hodnotenie dielu určeným laboratóriom
 • iná metóda schválenia zákazníkom

 

7.4.3.2 monitorovanie dodávateľov

Dosahovaná úroveň dodávateľov sa musí monitorovať pomocou týchto ukazovateľov:

-kvalita dodaného produktu

-poruchy u zákazníka (aj výrobkov vrátených od užívateľa)

-plnenie termínov (+náklady na prepravu!

-oznámenia zákazníka o zvláštnom stave, týkajúceho sa problémov kvality alebo dodávok.

 

Organizácia MUSÍ podporovať dodávateľov, aby monitorovali dosahovanú úroveň výrobných procesov.

 

Trend výkonnosti vybraných ukazovateľov potvrdzuje spôsobilosť SMK dodávateľa.

Monitorovaní by mali byť aj externí aj interní dodávatelia.

 

Výkonnosť výr. procesu sa týka využivania nástrojov štíhlej výroby:

-vhodné postupy ANDON (riadiaci systém linky)

-vysledky FTQ (kvalita na prvý raz – uroveň kvality pri zahájení seriovej výroby

-skrátenie doby nábehu

-časový plán dodávok s ohľadom na kapacity

-počet uplatnených príležitostí k zvýšeniu odolnosti proti chybám

-plánovaná údržba

-normalizovaná práca

-organizácia na pracovnom mieste a použitie vizuálnej kontroly

 

Ukazovatele majú byť validované.

 Počet komentárov: 1 k téme “Popíšte požiadavky procesu „Nakupovanie“”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Popíšte požiadavky procesu „Nakupovanie“ […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net