Politika a ciele kvality organizácie

Politika kvality

Politika kvality je strategický dokument, ktorý stanovuje vrcholový manažment spoločnosti ako prostriedok na vedenie spoločnosti smerom k zlepšovaniu svojej činnosti so zreteľom na primeranosť. Pri určovaní politiky kvality manažment vychádza z celkovej stratégie spoločnosti a to obchodnej, technickej, výrobnej a ekonomickej. Pri tvorbe politiky kvality sa vychádza z identifikácie potrieb zákazníkov a zainteresovaných strán, z analýzy vlastnej schopnosti splniť požiadavky, z celkovej analýzy spoločnosti a možnosti zlepšovania systému manažérstva kvality. Politika kvality musí obsahovať záväzok spĺňať tieto požiadavky a trvalého zlepšovania systému manažérstva kvality. Politika kvality má poskytovať rámec pre tvorbu cieľov kvality. Dôraz sa kladie na zrozumiteľnosť a na oboznámenie všetkých pracovníkov s politikou kvality.

5.4 Plánovanie

5.4.1 Ciele kvality

Vrcholové vedenie musí zaistiť, aby bolo pre príslušné organizačné jednotky a úrovne v organizácii stanovené ciele kvality vrátane cieľov potrebných pre splnenie požiadaviek na produkt (7.1). Ciele kvality musia byť merateľné a konzistentné s politikou kvality.

5.4.1.1 Ciele kvality – dodatok

Vrcholové vedenie musí stanoviť ciele kvality a spôsobí ich hodnotenie, ktoré musí byť zahrnuté do podnikateľského plánu a používané pre rozvíjanie politiky kvality.

Ciele kvality majú byť zamerané na očakávania zákazníkov a majú byť dosiahnuté v stanovenom časovom období.

Požiadavky na ciele:

SMART

S        SPECIFIC                     ŠPECIFICKÝ

M       MEASURABLE           MERATEĽNÝ

A        AMBITIOUS                AMBICIÓZNY

R        REALISTIC                 REALISTICKÝ

T        TIME-BOUND             ČASOVO OHRANIČENÝ

 

Pri stanovovaní cieľov je dobré dodržiavať tieto zásady. Ciele by mali byť jasne, zrozumiteľne a pochopiteľne formulované. Zväčša sa formulujú v neurčitku slovesa  – zorganizovať, informovať, prehĺbiť, dosiahnuť…

Ciele by mali:

 • byť konkrétne a jasne formulované,
 • byť náročné, ale dosiahnuteľné,
 • ƒumožňovať vytvoriť spätnú väzbu o pracovnom výkone,
 • byť pracovníkom prijaté.

 Počet komentárov: 1 k téme “Politika a ciele kvality organizácie”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Politika a ciele kvality organizácie […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net