Pojmy certifikácia, akreditácia, notifikácia, audit

Certifikácia je osvedčenie zhody. Znamená, že tretia strana (nezávislý orgán) prehlási, že je zaručená zhoda identifikovaného výrobku, postupu alebo služby s predpísanou normou. Aby niekto mohol takéto osvedčenie vydať, musí tiež spĺňať určité kritériá, ktorých mieru zhody s prijatými predpismi posúdi tzv. akreditačný orgán.

Akreditácia znamená uznanie spôsobilosti vykonávať určité skúšky a overenie zhody (t.j. certifikáciu). V ponímaní štátnom, je akreditácia vykonávaná národným akreditačným orgánom, ktorý je zapojený do siete Európskych akreditačných miest. V SR bol pre účely akreditácie vytvorený SNAS (Slovenská národná akreditačná služba), ktorého funkciu zabezpečujú výkonné a poradné komisie komisie koordinované ÚNMS SR (Úrad normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR).

Cieľom akreditačného procesu je vytvorenie vzájomne uznávaného hodnotenia na princípe plnej transparentnosti, t.z. že výsledky skúšok laboratórií a skúšobní môžu byť plne akceptované od ktoréhokoľvek akreditovaného pracoviska v celom štáte. Z globálneho hľadiska EÚ je dôležité zabezpečiť takéto uznávanie výsledkov v celom priestore. K tomu účelu bol zriadený inštitút notifikácie resp. registrácie orgánu alebo organizácie v rámci EÚ. Právo prihlásiť akreditované (v rámci SR) pracovisko na notifikáciu v Bruseli u EOTC (Európska organizácia pre skúšanie a certifikáciu) má iba národný akreditačný orgán. V praxi je v jednotlivých členských štátoch pre určité činnosti notifikované zväčša špičkové pracovisko v odbore.

Notifikácia je akt pre informovanie Komisie a ostatných členských štátov, že orgán, ktorý spĺňa požiadavky bol menovaný pre vykonávanie posudzovania zhody podľa smernice.

Komisia publikuje zoznam notifikovaných orgánov v Official Journal of the European Communities pre informačné účely. Zoznam je neustále aktualizovaný a dá sa získať priamo zo služieb Komisie.

Audit (podľa 19011)– systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritéria auditu.

 • Audit prvou stranou – IA – prehlásenie o zhode
 • Audit druhou stranou – vykonávajú tí, ktorí uplatňujú v org. svoj záujem
 • Audit treťou stranou – nezávislý, certifikačný audit

Kombinovaný audit – audit SMK a SEM (dôraz na odbornosť audítorov)

Spoločný audit – dve alebo viac auditujúcich organizácií

Dôkaz auditu – záznamy, konštatovanie skutočností alebo iné informácie, ktoré súvisia s kritériami auditu a sú verifikované

Zistenia auditu – výsledky vyhodnotenia zozbieraných dôkazov auditu v porovnaní s kritériami auditu

Technický expert – osoba, ktorá poskytuje špecifické poznatky alebo posudky pre organizáciu o konkrétnom predmete, ktorý sa má auditovať

Odborná spôsobilosť – preukázané osobné vlastnosti a preukázaná schopnosť aplikovať znalosti a zručnosti.

 Počet komentárov: 1 k téme “Pojmy certifikácia, akreditácia, notifikácia, audit”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Vysvetlite pojmy – certifikácia, akreditácia, notifikácia, audit. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net