Paretova analýza

Zoradenie prvkov, na ktoré sa treba zamerať podľa ich dôležitosti, aby sa využili obmedzené zdroje na zvyšovanie kvality. Pareto analýza je založená na pravidle 20/80 – 20% príčin spôsobuje 80% výsledných efektov. Vilfredo Pareto – taliansky ekonóm: “80% bohatstva vlastní 20% ľudí”.

Podstata:

Hlavné množstvo, dôsledok je kumulované do malého množstva rozhodujúcich príčin.

Umožňuje oddeliť podstatné faktory od menej podstatných a ukázať, kam sa treba zamerať, aby boli nedostatky odstránené.

Výhody:

Prehľadnosť, najčastejšia príčina je umiestnená vľavo a ďalšie príčiny sú pripájané v klesajúcom poradí.

Veľmi často sa používa po zostavení Ishikawa diagramu alebo FMEA analýze.

Využitie analýzy je mnohostranné (pri určovaní počtu nezhodných výrobkov, stratách z nezhodných výrobkov podľa ich druhov, časových a nákladových stratách spojených s odstraňovaním nezhodných výrobkov, analýze nezhodných výrobkov, príčin prestojov, príčin nedodržania technologickej disciplíny atď.).

Postup zostrojenia Pareto diagramu:

 1. definovať prvky, ktorých vplyv sa bude vyhodnocovať; určiť problém, ktoré je potrebné riešiť
 2. číselné vyjadrenie jednotlivých prvkov a ich celkový súčet; časové obdobie pre hodnotenie
 3. výpočet percentuálnej hodnoty pre každý prvok
 4. usporiadať prvky od najväčšieho po najmenší
 5. vypočítať kumulatívne percentá (postupným) pridávaním percentuálneho podielu jednotlivých prvkov do priebežného súčtu
 6. zostrojiť stĺpcový diagram a čiaru kumulatívnych súčtov (Lorenzova krivka)
 7. určiť, ktoré prvky sú najdôležitejšie (majú najväčší vplyv)
 8. naplánovať zodpovedajúce opatrenia

pareto

 Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net