Faktory ovplyvňujúce certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN ISO/TS 16949:2005

Faktory, ktoré ovplyvňujú SMK sú vnútorné a vonkajšie. Viete, že v centre pozornosti je zákazník – požiadavky zákazníka, zainteresovaných strán, noriem ap., ako aj poznanie požiadaviek a spokojnosti interných zákazníkov. Treba monitorovať vstupy do SMK, analyzovať, robiť korekcie a kontinuálne zlepšovať. Vyberiete si oblasť a prezentujete čo s tým.

Pokyny obsahujú:

 1. Certifikačný orgán (požiadavky na cert.orgán)
 2. Proces auditovania (plánovanie auditu a priebeh auditovania, katalóg otázok)
 3. Tím audítorov (kvalifikačné požiadavky na cert. audítorov a zloženie tímov)
 4. ďalšie pokyny (poradenstvo, dozorové audity, dozor IATF)
 5. Obsah certifikátu podľa ISO TS 16949
 6. Formuláre a tabuľky

6.1.1        Informácie o certifikačných činnostiach

6.1.2        Základné údaje audítorov

6.1.3        Nasadenie audítorov

Čítaj zvyšok »

Politika a ciele kvality organizácie

Politika kvality

Politika kvality je strategický dokument, ktorý stanovuje vrcholový manažment spoločnosti ako prostriedok na vedenie spoločnosti smerom k zlepšovaniu svojej činnosti so zreteľom na primeranosť. Pri určovaní politiky kvality manažment vychádza z celkovej stratégie spoločnosti a to obchodnej, technickej, výrobnej a ekonomickej. Pri tvorbe politiky kvality sa vychádza z identifikácie potrieb zákazníkov a zainteresovaných strán, z analýzy vlastnej schopnosti splniť požiadavky, z celkovej analýzy spoločnosti a možnosti zlepšovania systému manažérstva kvality. Politika kvality musí obsahovať záväzok spĺňať tieto požiadavky a trvalého zlepšovania systému manažérstva kvality. Politika kvality má poskytovať rámec pre tvorbu cieľov kvality. Dôraz sa kladie na zrozumiteľnosť a na oboznámenie všetkých pracovníkov s politikou kvality.

5.4 Plánovanie

5.4.1 Ciele kvality

Vrcholové vedenie musí zaistiť, aby bolo pre príslušné organizačné jednotky a úrovne v organizácii stanovené ciele kvality vrátane cieľov potrebných pre splnenie požiadaviek na produkt (7.1). Ciele kvality musia byť merateľné a konzistentné s politikou kvality.

Čítaj zvyšok »

Procesný prístup

Proces – súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy.

Postup – špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu.

 • Horizontálne procesy – predchádzajú naprieč organizáciou (napr.spracovanie objednávky).
 • Vertikálne procesy – patria k funkčným oblastiam podniku (napr.plánovanie výroby).
 • Individuálne procesy – vykonávajú ich jednotlivý operátori (zváranie, sústruženie).

Manažérstvo procesov (ISO TS 16949) - manažovať – riadiť podnikové procesy

1. všetky procesy

2. organizačné štruktúry

3. zdroje

4. úrovne vzťahov

Čítaj zvyšok »

Organizácia a kvalita produkcie – faktory stability

Spokojný zákazník – kvalita, cena, včasnosť dodávok, spoľahlivosť, garancie, servis, bezpečnosť výrobku, vplyv na životné prostredie, motivácia, spolupráca

Spokojný majiteľ:

Zisk (prosperita a postavenie na trhu), profesionalita a lojálnosť (oddanosť) zamestnancov – istota a stabilita, podpora okolia (štát, región)

Spokojný zamestnanci:

Mzda, prac. prostredie a podmienky, možnosť sebarealizácie, vzťahy vo firme, uznanie výcvik, motivácia, hodnoty firmy, istota, bezpečnosť a hygiena, environment, služby, sociálna politika, mimo pracovné podmienky ( relax, rodina).

Spokojné okolie:

Štát , dane, odvody, environment, región (odvody, podpora spolupráca, charita), dodávatelia (spolupráca, istota, garancie), veritelia (plnenie lehôt splátok, tvorba zdrojov).

Čítaj zvyšok »

Požiadavky normy ISO 9001 na interný audit

Organizácia musí vykonávať interné audity v plánovaných intervaloch, aby určila či SMK:

 • zodpovedala plánovaným opatreniam (či sa uplatňuje dokumentácia SMK v praxi)
 • vyhovuje požiadavkám normy ISO 9001
 • vyhovuje požiadavkám stanoveným na SMK organizáciou
 • je efektívne zavedený a udržiavaný

Plán auditov musí zohľadňovať stav a význam preverovaných procesov a oblastí, ako aj výsledky predchádzajúcich auditov. Musia byť stanovené kritéria auditu, jeho predmet, ako i metódy preverovania. Výber audítorov a priebeh auditu musí zabezpečiť objektívnosť a nezávislosť procesu auditu. Audítori nesmú preverovať vlastnú prácu.

Čítaj zvyšok »

Fáza činností po audite z pohľadu preverovaného

Zodpovednosť preverovaného:

 • Preskúmať správu
 • Vyjasniť sporné body
 • Analyzovať príčiny nedostatkov
 • Vydať nápravné opatrenia (NO)
 • Realizovať NO
 • Kontrolovať NO
 • Hodnotiť účinnosť NO
 • Zaviesť účinné NO do riadiacej dokumentácie
 • Preskúmať možnosť využitia preventívneho opatrenia (na iných  úsekoch, v iných činnostiach)

 

Fáza činností po audite z pohľadu audítorského tímu

Zodpovednosť preverovateľov:

 • Audítorská skupina má uskutočniť rokovanie s vedením preverovaného a so zamestnancami, zodpovednými za príslušné činnosti. Účelom tohoto rokovania je:
 • Zabezpečiť, aby výsledky auditu boli pochopené
 • Odstrániť nedorozumenia
 • Poukázať na náhodný charakter auditu – pripomenutie skutočnosti, že audit preveruje len náhodne vybratú časť činností a že teda môžu existovať problémy, ktoré neboli počas auditu zaznamenané
 • Oboznámiť preverovaného  s obsahom správy z auditu (protokolom) a pozitívnym prínosom auditu
 • Vykonať celkové závery
 • Poďakovať preverovanému za vytvorenie podmienok

 

Fáza hodnotenia auditu

Vedúci interný audítor vypracuje Protokol z interného auditu kvality, v ktorom uvedie:

 • nezhody, návrh ich odstránenia, termíny a zodpovedných pracovníkov,
 • dôkazy nezhôd (napr. čísla záznamov),
 • referenčné dokumenty, voči ktorým boli nezhody vystavené (napr. články príslušnej normy, internej dokumentácie alebo zákona), celkové zhodnotenie auditu

V protokole sa zhodnotí preverovaná oblasť, určia sa jej slabé a silné stránky. Protokol musí byť podpísaný vedúcim previerkovej skupiny ako aj zodpovedným pracovníkom preverovanej organizačnej jednotky (ako dôkaz uznania zistených nezhôd).

Protokol je dôležitý dokument, ktorý slúži pre vedenie organizácie na hodnotenie celkovej efektívnosti zavedeného manažérskeho systému.

Čítaj zvyšok »

Fáza priebehu auditu

Realizácia auditu predstavuje samotný výkon auditu na mieste, ktorý prebieha v troch krokoch:

 • úvodné jednanie,
 • zber informácií – samotná previerka,
 • záverečné jednanie.

Úvodné jednanie

Audit zahajuje a vedie vedúci interný audítor. Účelom úvodného jednania je:

 • predstaviť členov previerkovej skupiny,
 • oboznámiť preverovaných s cieľom, náplňou a rozsahom interného auditu,
 • poskytnúť stručný prehľad metód a postupov, ktoré budú pri realizácii auditu použité,
 • odhaliť prekážky znemožňujúce realizáciu interného auditu (neúčasť preverovaných pracovníkov, nedostupnosť potrebných záznamov a dokumentov a pod.)

Ak sa pri úvodnom jednaní alebo kedykoľvek počas realizácie auditu vyskytnú prekážky znemožňujúce splniť stanovený cieľ auditu, má vedúci interný audítor právo audit prerušiť a stanoviť ďalší postup.

Čítaj zvyšok »

Fáza prípravy auditov

Príprava interného auditu je veľmi dôležitým predpokladom, aby interný  audit splnil stanovený cieľ. To kladie vysoké nároky predovšetkým na vedúceho interného audítora, ktorý za priebeh auditu zodpovedá. Len dobre pripravené interné audity umožnia zmonitorovať skutočný stav manažérskeho systému a odhalil možnosti jeho zlepšenia.

V rámci  prípravy interného auditu vypracuje vedúci interný audítor program interného auditu, v ktorom určí:

 • cieľ, náplň a rozsah interného auditu,
 • identifikácia vedúceho previerkovej skupiny a jednotlivých členov,
 • identifikáciu preverovanej organizačnej jednotky a zodpovedného pracovníka,
 • dokumenty, ktoré slúžili ako podklad pre prípravu auditu (referenčné dokumenty),
 • požiadavky na sprístupnenie vybraných priestorov (sklad meradiel, registratúrne stredisko, sklady materiálu a pod.),
 • dátum a čas konania interného auditu, ako aj jeho predpokladá trvanie,
 • miesto konania interného auditu.

Čítaj zvyšok »

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net