- Kvalita produkcie - http://www.kvalitaprodukcie.info -

Operatívne riadenie dokumentácie

Posted By admin On 08/06/2011 @ 23:48 In Kvalita v automobilovej výrobe | No Comments

4.2.3        Riadenie dokumentov

4.2.4

–          dokumenty požadované pre SMK musia byť riadené,

–          pre riadenie dokumentov musí byť vytvorený zdokumentovaný postup:

 1. schvaľovanie dokumentov,
 2. preskúmanie potreby,
 3. identifikácia stavu revízie – zmeny,
 4. platné dokumenty na miestach ich používania,
 5. zaistenie čitateľnosti a identifikovateľnosti dokumentov,
 6. zabránenie používaniu neplatných dokumentov,
 7. zaistenie identifikácie dokumentácie externého pôvodu a riadenia jej distribúcie.

4.2.5        Riadenie záznamov

4.2.6

–          org. musí zdokumentovaný postup, ktorý stanoví nástroje riadenia potrebné k identifikácii, ukladaniu, ochrane, vyhľadávaniu, stanovenia doby uchovania a likvidácie záznamov a musí vytvoriť a udržiavať záznamy ako dôkaz o zhode s požiadavkami a o efektívnom fungovaní SMK.

Záznamy musia zostať čitateľné, ľahko identifikovateľné a dostupné.

Poznámky: Záznamy zahŕňajú aj záznamy špecifikované zákazníkom. Vysporiadanie záznamov zahŕňa aj ich likvidáciu – PODĽA ISO/TS

 

4.2.6.1  Uchovávanie záznamov

 • riadenie záznamov musí spĺňať požiadavky predpisov a požiadavky zákazníka.
 • napr. Zákon  375 o archívoch a registratúrach,
 • Vyhláška 628/2002  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 395/2002,
 • Zákon 428/2002 o ochrane osobných údajov,
 • Zákon 294/1999 o zodpovednosti za škodu,
 • Zákon o účtovníctve 431/2002.

 

 

 

 

 

 

 


Article printed from Kvalita produkcie: http://www.kvalitaprodukcie.info

URL to article: http://www.kvalitaprodukcie.info/operativne-riadenie-dokumentacie/

Copyright © 2009 Kvalita produkcie. All rights reserved.