Operatívne riadenie dokumentácie

4.2.3        Riadenie dokumentov

4.2.4

–          dokumenty požadované pre SMK musia byť riadené,

–          pre riadenie dokumentov musí byť vytvorený zdokumentovaný postup:

 1. schvaľovanie dokumentov,
 2. preskúmanie potreby,
 3. identifikácia stavu revízie – zmeny,
 4. platné dokumenty na miestach ich používania,
 5. zaistenie čitateľnosti a identifikovateľnosti dokumentov,
 6. zabránenie používaniu neplatných dokumentov,
 7. zaistenie identifikácie dokumentácie externého pôvodu a riadenia jej distribúcie.

4.2.5        Riadenie záznamov

4.2.6

–          org. musí zdokumentovaný postup, ktorý stanoví nástroje riadenia potrebné k identifikácii, ukladaniu, ochrane, vyhľadávaniu, stanovenia doby uchovania a likvidácie záznamov a musí vytvoriť a udržiavať záznamy ako dôkaz o zhode s požiadavkami a o efektívnom fungovaní SMK.

Záznamy musia zostať čitateľné, ľahko identifikovateľné a dostupné.

Poznámky: Záznamy zahŕňajú aj záznamy špecifikované zákazníkom. Vysporiadanie záznamov zahŕňa aj ich likvidáciu – PODĽA ISO/TS

 

4.2.6.1  Uchovávanie záznamov

 • riadenie záznamov musí spĺňať požiadavky predpisov a požiadavky zákazníka.
 • napr. Zákon  375 o archívoch a registratúrach,
 • Vyhláška 628/2002  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 395/2002,
 • Zákon 428/2002 o ochrane osobných údajov,
 • Zákon 294/1999 o zodpovednosti za škodu,
 • Zákon o účtovníctve 431/2002.

 

 

 

 

 

 

 Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net