Nástroje kvality

 • Frekvenčná tabuľka
 • Histogram
 • Vývojový diagram
 • Korelačný diagram
 • Ishikawa diagram
 • Paretová analýza
 • Regulačné diagramy

Frekvenčná tabuľka

Zaznamenáva výskyt nejakej hodnoty

chyby:

 • prípustná
 • neprípustná

voľba intervalov:

0,55 . n0,4 ≤ k ≤ 1,25 n0,4

Histogram

Slúži na sledovanie výskytu rôznych hodnôt (najlepšie je normálne rozdelenie – Gaussova krivka)

Histogram je najčastejšie používané grafické vyjadrenie absolútnej početnosti skúmaného znaku. Je to stĺpcový diagram zostrojený na základe variačného triedenia.

 • šírka stĺpcov – šírka triedneho intervalu
 • výška stĺpca – počet hodnôt parametra v danom triednom intervale

Príklad na histogram:

Príklad na Gaussovú krivku - na histogram

Použitie histogramu:

 • odhad rozloženia hodnôt v rámci štatistického súboru
 • odhad základných charakteristík polohy
 • odhad základných charakteristík variability
 • odhad rozdelenia záklaného súboru údajov

Zostrojenie histogramu:

 1. určenie vhodného počtu tried variačného rozpätia – 0,55 . n0,4 ≤ k ≤ 1,25 n0,4
 2. vypočítanie variačného rozpätia – R = Xmax – Xmin; Xmax – najvyššia nameraná hodnota, Xmin – najmenšia nameraná hodnota
 3. určenie dĺžky triedneho intervalu – h = R / k
 4. vypracovanie tabuľky početnosti
 5. nakreslenie grafu

Tvary histogramov:

 • zvonovitý
 • dvojvrcholový
 • plochý
 • hrebeňový
 • aritmetický
 • ľavostranne useknutý

Príklad na výpočet a zostrojenie histogramu nájdete TU.

Vývojový diagram

Umožňuje zreteľne vyjadriť, ako jednotlivé činnosti v konkrétnom procese na seba nadväzujú.

Pomáha:

 • pochopiť ako proces funguje
 • zdokonaľovať komunikáciu medzi jednotlivými útvarmi v podniku

Je dôležitou pomôckou pri budovaní systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 v podniku.

Použitie:

 • pri vysvetľovaní procesu zákazníkom
 • pri objasňovaní väzieb medzi činnosťami procesu novým zamestnancom
 • pri odhaľovaní nedostatkov procesu
 • pri sledovaní toku výroby
 • na sledovanie a pohyb materiálu

Postup zostrojenia:

 1. identifikácia všetkých kľúčových činností
 2. nakreslenie postupnosti týchto činností
 3. identifikovanie kľúčových rozhodnutí v rámci tejto postupnosti
 4. vyznačenie spojení medzi jednotlivými činnosťami, rozhodnutiami a výstupmi
 5. vypracovanie konečnej verzie

Typy vývojových diagramov:

 • lineárny – bežný typ, znázorňuje proces rozčlenený do rozhodovacích a výkonných operácií.
 • vstupno-výstupný – líši sa tým, že po ľavej strane diagramu sú uvedené vstupné alebo podkladové materiály potrebné pre činnosť a po pravej strane vźstupné doklady získané realizovanou činnosťou.
 • integrovaný – znázorňuje zodpovednosti jednotlivých pracovníkov alebo oddelení, ktoré sa podieľajú na danom procese.

Pravidlá:

 • skôr, než začneš riešiť proces, definuj ho
 • skôr, ako začneš riadiť proces, pochop ho
 • skôr, ako začneš riadiť, urči, čo je dôležité
 • začni popisom procesu

Najpoužívanejšie symboly:

Vývojový diagram - najpoužívanejšie symboly

Príklad na vývojový diagram

Vývojový diagram - Príklad

Korelačný diagram

Slúži na sledovanie vzájomného vzťahu medzi dvoma premennými (sledovanie znakmi).

Dáva nám odpoveď na otázky:

 • existuje vzájomný vzťah medzi dvoma sledovanými premennými?
 • povaha závislosti je kladná alebo záporná?
 • závislosť je silná alebo slabá?

Výhody:

 • umožňuje ľahko rozpoznať vzájomnú závislosť premenných
 • posudzuje možnosti vzťahov medzi príčinou a dôsledkom
 • ľahké a jednoduché zostrojenie

Typy závislostí:

 1. Silná, kladná – hodnoty x, y rastú alebo klesajú súčasne
 2. Slabá, kladná – x, y sa menia skoro vždy rovnakým smerom
 3. Silná, záporná – s rastúcou hodnotou y klesá vždy hodnota x
 4. Slabá, záporná – x, y sa menia skoro vždy opačným smerom
 5. Nezávislosť – x, y sú nezávislé
 6. Nelineárna – hodnoty x, y sa menia podľa nejakej funkcie

Typy korelačných diagramov

Ishikawa diagram

Diagram “rybia kosť”

7M+I+T

M:

 • ľudia (men)
 • materiál (material)
 • metódy (methods)
 • stroje (machines)
 • peniaze (money)
 • merania (measurements)
 • prostredie (miscellaneous)

I: informácie (informations)

T: čas (time)

Postup Ishikawa diagramu

 1. problém je jasne znázornený v hlave ryby
 2. je potrebné nakresliť chrbticu a rebrá
 3. pokračuje sa vo vyplnení diagramu pýtaním sa otázky “prečo?” na každú príčinu problému
 4. pohľad na diagram a identifikovanie hlavných príčin
 5. navrhnutie opatrení na odstránenie hlavných príčin

Príklad

Ishikawa

Paretova analýza

Zoradenie prvkov, na ktoré sa treba zamerať podľa ich dôležitosti, aby sa využili obmedzené zdroje na zvyšovanie kvality. Pareto analýza je založená na pravidle 20/80 – 20% príčin spôsobuje 80% výsledných efektov.

Vilfredo Pareto – taliansky ekonóm: “80% bohatstva vlastní 20% ľudí”.

Podstatou je, že hlavné množstvo, dôsledok je kumulované do malého množstva rozhodujúcich príčin.

Umožňuje oddeliť podstatné faktory od menej podstatných a ukázať, kam sa treba zamerať, aby boli nedostatky odstránené.

Výhoda: prehľadnosť, najčastejšia príčina je umiestnená vľavo a ďalšie príčiny sú pripájané v klesajúcom poradí.

Veľmi často sa používa po zostavení Ishikawa diagramu – diagramu príčin a následkov.

Postup zostrojenia Pareto diagramu:

 1. definovať prvky, ktorých vplyv sa bude vyhodnocovať; určiť problém, ktoré je potrebné riešiť
 2. číselné vyjadrenie jednotlivých prvkov a ich celkový súčet; časové obdobie pre hodnotenie
 3. výpočet percentuálnej hodnoty pre každý prvok
 4. usporiadať prvky od najväčšieho po najmenší
 5. vypočítať kumulatívne percentá (postupným) pridávaním percentuálneho podielu jednotlivých prvkov do priebežného súčtu
 6. zostrojiť stĺpcový diagram a čiaru kumulatívnych súčtov (Lorenzova krivka)
 7. určiť, ktoré prvky sú najdôležitejšie (majú najväčší vplyv)
 8. naplánovať zodpovedajúce opatrenia

Príklad:

Paretov diagram

Viac aj s ďalším príkladom pozrite TU.Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net