Kvantifikácia výsledkov hodnotenia

Ak  má byť samohodnotenie skutočným systémovým meraním,  je potrebné, aby poskytoval kvantifikované dáta. Tie sa týkajú toho, do akej miery plní organizácia kritéria a požiadavky zvoleného modelu. Hodnotenie sa môže realizovať buď v určenej bodovej alebo percentuálnej škále. Organizácia si môže  pre tieto účely vytvoriť vlastné pravidlá, poprípade môže akceptovať spôsoby kvantifikácie doporučované EFQM alebo ISO 9004:2000. V praxi sa využívajú tri možnosti hodnotenia:

 • hodnotenie podľa ISO 9004:2000,
 • hodnotenie aplikáciou dotazníkovej metódy,
 • hodnotenie pomocou RADAR.

Hodnotenie podľa normy ISO 9004:2000

Norma ISO 9004 doporučuje realizovať hodnotenie stavu zrelosti systému manažérstva využitím päťstupňovej škály. Hodnotenie stupňom 1 znamená skutočnosť, že hodnotená časť nie je prirodzenou a efektívnou súčasťou systému. Stupeň 5 signalizuje mimoriadne vynikajúce pôsobenie organizácie.

Každá otázka, resp. každá z hodnotených oblastí sa ohodnotí príslušným stupňom, aby  sa docielila zhoda v hodnotení určitého článku normy. Toto hodnotenie je pomerne jednoduché, ale môže zvádzať k určitému zjednodušeniu skutočného stavu.

Hodnotenie aplikáciou dotazníkovej metódy

Miera naplňovania kritérii modelu výnimočnosti je u dotazníkovej  metódy hodnotená štvorstupňovou stupnicou, označovanou písmenami A až D. Toto hodnotenie je realizované pre akúkoľvek otázku, ktorá sa do dotazníka zaradí. Ozančenie týchto stavov umožňuje uľahčenie percentuálneho hodnotenia.

Stav D – V hodnotenej oblasti nebolo nič vykonané, nie sú zistené žiadne dôkazy o zavedení metód a postupov, realita je veľmi vzdialená vyslovených želaní. Tento stav sa hodnotí 0 %.

Stav C – Existujú  ojedinelé dôkazy o tom, že organizácia používa vhodné prístupy a metódy, náhodne realizované preskúmania viedli k náznakovým zlepšeniam, ktoré ale nie sú výsledkom účinného systému. Tomuto stavu prislúcha hodnotenie 33 %.

Stav B – Existujú zreteľné dôkazy o neustálom zlepšovaní, ktoré bolo dosiahnuté vďaka systematickému prístupu k preskúmaniu činnosti v organizácii. Tieto zlepšenia boli zaznamenané vo väčšine organizačných jednotiek a procesov. Tento stav je hodnotení 66 %.

Stav A – Úplné plnenie kritérii zvoleného modelu. V celej organizácii sa používajú najvhodnejšie prístupy, dosahované výsledky výkonnosti sú vynikajúce aj v porovnaní s konkurenciou. Nadobúdajú trendy trvalého zlepšovania. Tomuto stavu prislúcha najvyššie hodnotenie 100 %.

Aplikácia dotazníkovej metódy  je vhodná v úplne počiatočných fázach samohodnotenia, slúži skôr k hrubej orientácii v tom, kde sa nachádza organizácia  na ceste ku excelencii.

Hodnotenie pomocou RADAR

Nový prístup ku kvantifikácii výsledkov samohodnotenia a hodnotenia uchádzačov o Európsku cenu  za kvalitu, bol vytvorený v roku 1999 a označil sa ako RADAR. Predstavuje náročnú a objektívnu alternatívu vyhodnocovania modelu výnimočnosti EFQM.

Samotné pomenovanie RADAR je odvodené od počiatočných písmen slov:

 • Results - výsledky,
 • Approach – prístup,
 • Deployment – rozšírenie,
 • Assessment & Review – hodnotenie a  preskúmanie

RADAR

Prístup (A) sa týka definovania a rozšírenia najefektívnejších procesov na dosiahnutie cieľov a efektívneho a účinného riadenia v rámci požiadaviek každého subkritéria. Atribúty „zdravý“ a „integrovaný“ sa vzťahujú na výnimočnosť predloženého prístupu. Prístup odkrýva, čo organizácia robí alebo plánuje urobiť, ako aj definíciu dôvodov takéhoto konania.

Rozšírenie (D) znamená previesť do praxe to, čo je definované v prístupe. Realizáciu nasadenia usporiadaným a systematickým spôsobom poskytuje systém realizácie politiky a stratégie organizácie v každodennej aplikácii prístupu na všetkých úrovniach organizácie. V tomto elemente ide o to, čo robí organizácia na rozšírenie prístupu.

Hodnotenie (A) a preskúmanie (R) charakterizuje, ako je realizované meranie a monitorovanie prístupu, ako sa organizácia učí a ako sa výsledky činnosti prístupov analyzujú na účel identifikácie, stanovenia priorít, plánovania a implementácie zlepšení. Tento element pokrýva to, ako organizácia vykonáva preskúmanie a hodnotenie prístupov a ich rozšírenie. Atribúty „meranie“, „učenie sa“ a „zlepšovanie“ sa vzťahujú na výnimočnosť hodnotenia a prekúmania popísaného  prístupu.

Výsledky (R) charakterizujú, čo firma dosiahla, merajú výnimočnosť a rozsah hodnôt, ktoré organizácia poskytuje pre zainteresované strany a tiež efektívnosť a účinnosť organizácie. Prvá časť je zameraná na výnimočnosť výsledkov charakterizovanú trendami, cieľmi, porovnaniami a nadväznosťou na príčiny. Druhá hovorí o rozsahu výsledkov v rámci hodnotenej firmy.

Posudzovateľ pri hodnotení akéhokoľvek dielčieho kritéria modelu výnimočnosti v časti nástroje a prostriedky hodnotí v percentách najskôr prístupy, rozšírenie a následne hodnotenie a preskúmanie. Pre každý z týchto troch prvkov sa ohodnotí plnenie požiadaviek zvlášť a až následne sa stanoví celkové hodnotenie daného dielčieho kritéria. Obdobné je to aj pri hodnotení výsledkových kritérii, kde posudzovateľ najskôr ohodnotí trendy, plnenie cieľov, provonávanie s konkurenciou a príčiny a potom rozsah pôsobnosti. Na základe týchto dvoch parciálnych hodnotení sa následne stanoví celkové hodnotenie dielčieho kritéria v oblasti dosahovaných výsledkov.Počet komentárov: 1 k téme “Kvantifikácia výsledkov hodnotenia”

 1. Kvalita produkcie » Okruhy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] Kvantifikácia výsledkov hodnotenia […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net