Koncepcie manažérstva kvality – koncepcia na základe TQM

Pojem TQM – Total Quality Management – Komplexné manažérstvo kvality sa začal používať už v 80. rokoch pre systémy celopodnikového riadenia kvality v japonských firmách. Postupne sa táto koncepcia rozpracovala v americkom prostredí a je dnes považovaná ako:

 • filozofia manažérstva
 • koncepcia TQM nie je viazaná normami a predpismi ako napr, koncepcia ISO
 • je otvoreným systémom absorbujúci všetko pozitívne, čo môže byť využité pre rozvoj podniku

TQM je možné charakterizovať ako postoj, filozofiu, ale tiež proces, ktorý zdôrazňuje všetkých pracovníkov, ktorí sa snažia neustále zlepšovať a ako taký nikdy nekončí. Súčasne TQM je zložený z organizačných, administratívnych a technických postupov, metód, techník a nástrojov.

Koncepcia TQM je skôr filozofia manažérstva kvality a v praxi je realizovaná podľa mnohých modelov, v Európe hlavne podľa tzv. EFQM Modelu Excelence.

TQM MÁ 4 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY:

 • Orientácia na zákazníka – všetko, čo sa v podniku robí, treba formovať s ohľadom na potreby a želania zákazníkov, nielen externých. Zákazníci sú všetci, ktorým odovzdávame výsledky našej práce, teda vlastní zamestnanci sú interní zákazníci.
 • Neustále zlepšovanie – požiadavky zákazníkov, ich potreby a želania sa menia a vyvíjajú. Preto sa aj podnik musí neustále snažiť zlepšovať kvality svojej výroby, výrobkov, služieb, pracovného prostredia, vzťahov vo vnútri podniku, ale aj mimo neho.
 • Účasť všetkých – snaha o uspokojenie zákazníkov a neustále zlepšovanie musí byť záležitosťou všetkých úrovní riadenia, nesmie byť individuálna, musí byť tímová, musí byť o spolupráci
 • Sociálna ohľaduplnosť – je potrebné skúmať spokojnosť zamestnancov – pocit sebarealizácie, sociálne zabezpečenie, motiváciu, lojalitu, mopovať vplyv podnikových procesov na prostredie a podporovať lojálne aktivity.

Pre zabezpečenie TQM existuje 10 zásad:

 1. Prístup – vodcovstvo byť najlepší, byť konkurencieschopný; ak môžu iní, prečo nemôžeme aj my
 2. Metodológia – nie hľadanie nezhôd, ale prevencia
 3. Ciele – v jedinom cieli je skryté všetko – absolútna spokojnosť zákazníkov, ich vernosť, aby prostredný priestor neostal pre nikoho
 4. Meranie – kvalita vyžaduje náklady na prevenciu, hodnotenie a nezhody
 5. Dodržiavanie štandardov – každá práca by sa mala vykonať 1-krát bezchybne
 6. Rozsah povinností viazané na vlastníctvo a zodpovednosť za každú vykonávanú činnosť
 7. Obsah – neustále zlepšovanie v rozšírenom Dummingovom cykle (nie len PDCA, ale aj naštuduj problém, analyzuj, či zmena bola pozitívna, očakávaná)
 8. Schopnosť, ktorú je potrebné zabezpečiť benchlearningom – neustále vzdelávanie, tréning
 9. Komunikácia – všetky formy komunikácie, aj informačno-komunikačné technológie, ktoré nesmú prevažovať nad osobnou komunikáciou
 10. Odmena – niekto aj ocení to, čo sme urobili dobre, aby sme mohli byť na seba pyšní

PRINCÍPY TQM PODĽA MODELU VÝNIMOČNOSTI EFQM

 • Zameranie na zákazníka – Zákazník je rozhodujúcim arbitrom a hľadiska kvality výrobkov a služieb. Organizácia má chápať jeho súčasné a budúce potreby, plniť jeho požiadavky a prevyšovať očakávania.
 • Vodcovstvo a stálosť zámerov – Partnerstvo s dodávateľmi je postavené na vzájomnej dôvere a vhodnej integrácií, ktorá vytvára pridanú hodnotu pre zákazníka aj pre dodávateľa.
 • Rozvoj a angažovanie pracovníkov – Celkový potenciál pracovníkov sa dosahuje prostredníctvom spoločných hodnôt, pestovaním vzájomnej dôvery a umožňovaním iniciatívy. Angažovanosť pracovníkov a komunikácia s nimi umožňuje využívať ich schopnosti.
 • Orientácia na výsledky – Činnosti riadené z hradiska procesov. Procesy majú vlastníkov, sú pochopené v rámci každodennej práce každého pracovníka sa vykonávajú činnosti pre zlepšovanie na základe prevencie. Fakty, merania a  informácie sú základom pre manažérstvo.
 • Zodpovednosť voči verejnosti – Existuje kultúra priebežného zlepšovania. Základom procesu je trvalé zvyšovanie úrovne znalostí. Podporované sú originálne myšlienky a inovácie. K podpore inovácii a zlepšovania sa využíva benchmarking.
 • Neustále učenie sa, inovácie a zlepšovanie – Vodcovia rozvíjajú organizácie. Smerujú zdroje a ciele organizácie k výnimočnosti. Politika a stratégie a ciele sú šírené štruktúrovane a systematicky celou organizáciou a všetky činnosti  sú vzájomne v súlade. V zhode s politikou a stratégiou organizácie je aj chovanie zamestnancov.
 • Manažérstvo procesov na základe faktov – Organizácia aj jej pracovníci si osvojujú etický prístup a usilujú sa o plnenie požiadaviek predpisov aj právnych požiadaviek nad bežnú úroveň.
 • Rozvoj partnerstva – Trvalý úspech je závislý na rovnováhe a uspokojovaní záujmov všetkých zainteresovaných strán, zákazníkov, dodávateľov, pracovníkov, spoločnosti a tých, ktorí majú finančné záujmy v organizácii. Výnimočnosť je dosahovanie výsledkov, ktoré uspokojujú všetky zainteresované skupiny.


Počet komentárov: 1 k téme “Koncepcie manažérstva kvality – koncepcia na základe TQM”

 1. Kvalita produkcie » Okruhy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] Koncepcie manažérstva kvality – koncepcia na základe TQM […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)
  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!