Interné audity systému manažérstva kvality v ponímaní normy EN ISO 9001:2008

Audity kvality:

 • Audit SMK
 • Audit procesu
 • Audit výrobku

Druhy auditov:

A) INTERNÉ

 • Plánované (Ročný plán  auditov  a previerok)
 • Neplánované (poruchy, odchýlky, nespokojnosť  zákazníka a pod.), majú prioritu pred plánovanými

B)  Externé – certifikačné

– zákaznícke

vykonávané audítormi z organizácie, ktorá sa touto činnosťou zaoberá (inšpekčné spoločnosti, prípadne nimi vyškolené, alebo inak oprávnené firmy), alebo vykonávané audítormi poverenými zákazníkom

C) Externé – audity u dodávateľov

vykonávané audítormi organizácie u vybraných dodávateľov

Priebeh interných auditov

Ciele auditu

 • stanovenie miery zhody SMK so špecifikovanými požiadavkami
 • potvrdenie účinnosti a efektívnosti zavedeného SMK z hľadiska splnenia cieľov stanovených vrcholovým vedením
 • určenie zhody s požiadavkami v regulovanej oblasti ( napr. plnenie zákonných opatrení, noriem a predpisov )
 • zabezpečenie funkčnosti SMK, vrátane stanovenia požiadaviek zákazníka na SMK
 • meranie výkonnosti organizácie a stanovenie požiadaviek na zvýšenie efektívnosti SMK
 • zistenie stavu prípravy SMK k certifikácii
 • identifikácia oblastí pre potenciálne zlepšovanie SMK, prevenciu a systematické predchádzanie nezhodám

Plánovanie auditov

ROČNÝ PLÁN AUDITOV A PREVIEROK

 • Určuje ktoré procesy SMK a  fyzické miesta majú byť preverované a v akom časovom  rozpätí. Špecifikuje rozsah auditu (články normy), alebo dokumentáciu,  podľa ktorej má byť proces SMK preverovaný
 • Menuje nezávislé audítorské tímy pre vykonávanie interných auditov. Sú to odborníci so špeciálnou prípravou (kurz audítorov)
 • Interné audity SMK majú byť plánované tak, aby každý proces/článok normy bol preverený minimálne 1 x ročne ( kalendárny rok, obdobie medzi dvoma auditmi SMK )

Hľadiská výberu audítorského tímu

 • spôsobilosť vykonávať audit efektívne v požadovanom rozsahu
 • kvalifikácia, technická odbornosť a zručnosť vo využívaní nástrojov a pomôcok (napr. meradiel)
 • činnosti zabezpečované auditovaným útvarom
 • počet členov audítorského tímu v závislosti od požiadaviek na špecializáciu (napr. metrológ, štatistik, technológ …)
 • potencionálne konflikty a stret záujmov medzi preverovaným útvarom a audítormi
 • objektivita auditu apod.
 • požiadavky dokumentácie SMK a pod.

Kvalifikačné kritéria a požiadavky na audítora

 • vzdelanie (dokladované)
 • výcvik (kurzy, školenia)
 • skúsenosti (účasť na auditoch)
 • osobné vlastnosti (charakter)
 • riadiace schopnosti (jednanie, vystupovanie pri audite)
 • udržiavanie kvalifikácie (doškoľovanie, znalosť noriem a pod.)

Charakteristika audítora

 • Teoretické a praktické znalosti
 • Znalosti v oblasti SMK
 • Znalosť používania techniky auditu
 • Schopnosť komunikovať
 • Systémové a analytické myslenie
 • Schopnosť vyjadrovania sa
 • Kombinačné schopnosti
 • Organizačné schopnosti
 • Ekonomické myslenie
 • Podnikateľské myslenie
 • Kritický duch
 • Diplomacia
 • Zdvorilosť
 • Prísnosť
 • Schopnosť redigovania
 • Schopnosť byť sám sebou
 • Schopnosť byť prirodzený
 • Metodičnosť
 • Neovplyvniteľnosť
 • Rešpektovať terminológiu
 • Vedieť dávať presné otázky
 • Vedieť improvizovať

Audítor má:

 • Pripraviť sa od základu
 • Dbať na stále chovanie (spolupracovníkov, preverovaných)
 • Vedieť počúvať a rozumieť (jazyk, slovník)
 • Zachovať nestrannosť (posudzovať nezávisle a pravdivo)
 • Nechať prebehnúť dohodnutý program
 • Všetko zaznamenávať a uchovávať si poznámky
 • Pri riešení problému overiť, či sa nejedná o falošný problém
 • Nevyjadrovať sa kriticky k osobám

Audítor nemá:

 • Zaoberať sa maličkosťami
 • Byť lenivý, postrádať motiváciu
 • Byť ovplyvniteľný
 • Byť veľmi prísny, nepružný
 • Vyslovovať predčasné závery
 • Byť ľahkoverný
 • Nevedieť komunikovať
 • Byť neprofesionálny
 • Byť bez organizačných schopností
 • Byť agresívny
 • Byť nedbalý

Zodpovednosť a úlohy vedúceho audítora:

 • Stanoviť požiadavky na každý pridelený audit
 • Dodržiavať požiadavky auditu
 • Pripraviť plán auditu, pracovné dokumenty a inštruovať audítorský tím
 • Reprezentovať audítorskú skupinu pred preverovanými
 • Preskúmať dokumentáciu auditovaných činností
 • Ohlásiť akékoľvek závažné prekážky, s ktorými sa stretol pri výkone auditu
 • Spracovať správu z auditu

Zodpovednosť a úlohy audítorov:

 • Dodržiavanie požiadaviek auditu
 • Oznámenie a vyjasňovanie požiadaviek auditu
 • Efektívne plánovanie a vykonávanie činností
 • Dokumentovanie zistení počas auditu
 • Overenie účinnosti opatrení k náprave (pokiaľ je v pláne)
 • Uchovávanie a ochrana dokumentov týkajúcich sa auditu
 • Spolupráca s vedúcim audítorom
 • Neprekračovať rozsah auditu
 • Byť objektívny
 • Zhromažďovať a analyzovať dôkazy, ktoré sa týkajú preverovaných činností
 • Venovať stálu pozornosť všetkým náznakom dôkazov, ktoré môžu  ovplyvniť výsledky auditu a možno vyžadujú rozsiahlejšiu previerku
 • Za všetkých okolností sa chovať eticky

Vlastnosti komunikácie

 • úplná
 • správna
 • s pravdivým obsahom
 • pochopiteľná
 • informatívna
 • použiteľná
 • presvedčivá

Príprava auditu

PLÁN (PROGRAM) AUDITU vypracuje vedúci audítor na základe Plánu auditov ( Ročný plán auditov a previerok) a obsahuje:

 • údaje organizácie
 • audítorský tím
 • termíny
 • zodpovedné funkcie
 • cieľ auditu
 • rozsah a predmet auditu

Katalóg otázok

 • Predstavuje okruh otázok
 • Otázky slúžia ako základný rámec pri príprave a výkone auditu
 • Otázky vychádzajú z požiadaviek ISO 9001, resp. ISO/TS 16949
 • Je vhodné otázky chápať v súvislosti s preverovanou organizačnou jednotkou/procesom

Typy otázok:

 • zatvorené (odpoveď ÁNO, NIE)
 • otvorené (rozvíjanie dialógu medzi audítorom a  preverovaným)
 • alternatívne (ponúkajú dve riešenia)
 • odrazové (opakujú jedno dôležité slovo)
 • preformulovanie (opakuje, čo povedal otázkou)
 • nepriame (používa audítor ako zdroj otázok)

MNEMOTECHNICKÁ POMÔCKA

? Čo, ? Kto, ? Ako, ? S kým, ? Kde, ? Kedy, ? Ako často, ? Ktoré dokumenty / formuláre, ? Čo sa zaznamenáva, ? Komu ide informácia

Priebeh previerky

 • úvodný rozhovor
 • samotná previerka
 • záverečný rozhovor

Stratégia pre úvodný a záverečný rozhovor

 • Informujte účastníkov o čo vám ide
 • Udajte začiatok a koniec
 • Začnite presne
 • Predložte na začiatku program a časový rozsah
 • Neodbočujte od témy – držte sa programu
 • Rozprávajte stručne a krátko
 • Vytvorte otvorenú a tolerantnú atmosféru
 • Buďte prísni, pokiaľ ide o dodržanie programu a času
 • Naplánujte vopred potrebné prestávky
 • Vykonajte zhrnutia dosiahnutých zistení
 • Ukazujte možné riešenia (formou odporúčaní), nie iba problémy
 • V závere jasne oznámte prijaté rozhodnutia a odporúčania
 • Ukončite rozhovor presne (radšej prípadne skôr)

Úvodný rozhovor

Účelom úvodného rozhovoru je:

Stanoviť:

 • význam, cieľ a rozsah auditu
 • funkcie jednotlivých audítorov v priebehu auditu
 • časový harmonogram auditu na jednotlivých miestach

Dohodnúť:

 • program s preverovanými
 • zamestnancov, ktorí budú sprievodcami audítorov a zamestnancov, s ktorými sa bude počas auditu jednať
 • pracovné priestory pre audítorský tím

Záverečný rozhovor

Zodpovednosť vedúceho audítora

Audítorská skupina má uskutočniť rokovanie s vedením preverovaného a so zamestnancami, zodpovednými za príslušné činnosti. Účelom tohto rokovania je:

 • Zabezpečiť, aby výsledky auditu boli pochopené
 • Odstrániť nedorozumenia
 • Poukázať na náhodný charakter auditu – pripomenutie skutočnosti, že audit preveruje len náhodne vybratú časť činností a že teda môžu existovať problémy, ktoré neboli počas auditu zaznamenané
 • Oboznámiť preverovaného  s obsahom správy z auditu (protokolom) a pozitívnym prínosom auditu
 • Vykonať celkové závery
 • Poďakovať preverovanému za vytvorenie podmienok

Zodpovednosť preverovaného

 • Oboznámiť sa s návrhom správy
 • Vyjasniť sporné body
 • Navrhnúť spôsob nápravy – NO (nápravné opatrenia)
 • Predložiť podklady, ktoré v priebehu auditu neboli k dispozícii
 • Poďakovať audítorskému tímu

Prostredie auditu

Ciele otázok:

 • Používať opytovaciu formu
 • Vnímať vzťahy medzi osobami, spôsobmi, metódami, prostredím
 • Overovať existenciu, aplikáciu, účinnosť
 • Sledovať fixné a variabilné parametre
 • Zachovať mlčanlivosť

Zdroje informácií:

 • Ústna výmena – rozhovory
 • Písomné informácie
 • Nemé dôkazy – všeobecný dojem, chovanie

Skúmanie:

 • Zhromažďovanie dôkazov –  pohovory, skúmanie dokumentov, zisťovanie činností
 • Overenie získaných informácií, fyzické zisťovanie, meranie a záznamy
 • Preverenie zhodnosti postupu s požiadavkami, správneho použitia

Vzniknuté ťažkosti:

a)  Bežné problémy

 • Predmet auditu je chybne definovaný
 • Chýba spolupráca s partnermi
 • Chýba vyškolenie audítorov
 • Časový skĺz

b)  Zvláštne problémy

 • Spontánne informácie
 • Vnútorné konflikty
 • Auto odporúčania
 • Odchýlky
 • Zakrývanie skutočností

Ľudský vzťah:

Audit je situácia Agresor – Napadnutý

a)  Prvý kontakt

 • Osobné jednanie
 • Chovanie
 • Oprava
 • Uznanie partnera

b)  V priebehu auditu

 • Prispôsobenie sa rytmu partnera
 • Pravidlá a metódy
 • Pružnosť
 • Nestrannosť a objektivity
 • Dôvera a otvorenosť

Hodnotenie oblasti otázok z katalógu

OK – v preverovanej oblasti nie je rozpor medzi požiadavkami medzinárodných štandardov, legislatívy, internej riadiacej dokumentácie a zistenou skutočnosťou

NZ – námet na zlepšenie: hodnotenie ako OK, avšak preverovanú oblasť je možné zabezpečovať lepšie a efektívnejšie

KN – kritický nález:

 • V preverovanej oblasti nie je preukázané plnenie požiadavky medzinárodných štandardov, resp. legislatívy, resp. internej riadiacej dokumentácie, resp. zákazníka, alebo,
 • V preverovanej oblasti nie je preukázané plnenie požiadavky medzinárodných štandardov, resp. legislatívy, resp. zákazníka, aj keď tieto požiadavky sú úplne premietnuté do internej riadiacej dokumentácie

NN – nekritický nález:

 • V preverovanej oblasti je preukázané úplné plnenie, alebo prevažné plnenie požiadavky medzinárodných štandardov, resp. legislatívy,  resp. zákazníka, avšak tieto požiadavky nie sú úplne premietnuté do internej   riadiacej dokumentácie, alebo,
 • V preverovanej oblasti je preukázané prevažné plnenie požiadavky medzinárodných štandardov, legislatívy a zákazníkov a tieto požiadavky sú úplne premietnuté do internej riadiacej dokumentácie

Celkové hodnotenie preverovaného procesu:

 • Hodnotenie Uspokojivý (označenie A) – bez kritických nálezov
 • Hodnotenie Neuspokojivý (označenie B) – ak sa vyskytne minimálne 1 kritický nález

Správa z auditu

Má obsahovať:

 • Číslo správy
 • Dátum auditu a dátum vypracovania správy
 • Predmet auditu
 • Preverovaný útvar
 • Audítorský tím
 • Mená účastníkov auditu
 • Cieľ auditu
 • Zhrnutie výsledkov auditu – zistenia
 • Celkové hodnotenie posudzovaných procesov
 • Odporúčania pre nápravné opatrenia
 • Prílohy (v prípade potreby)
 • Podpisy audítorov a zodpovedného za schválenie správy
 • Rozdeľovník

Má byť:

 • nestranná
 • jasná a stručná
 • konštruktívna, presná
 • podpísaná audítormi a zodpovedným za schválenie správy
 • distribuovaná v zmysle rozdeľovníka

Pri tvorbe správy z auditu :

Vyvarovať sa – Uprednostniť

nikdy – nie vždy

musí – odporúčame

vždy – naše zistenia ukazujú, že …

používaniu údajov – študovať, zapisovať, byť pri tom

všetci – upresniť počet

hra čísiel – kancelárie 6, 12 sú …

Po audite

Zodpovednosť preverovateľov

Audítorská skupina má uskutočniť rokovanie s vedením preverovaného a so zamestnancami, zodpovednými za príslušné činnosti. Účelom tohoto rokovania je:

 • Zabezpečiť, aby výsledky auditu boli pochopené
 • Odstrániť nedorozumenia
 • Poukázať na náhodný charakter auditu – pripomenutie skutočnosti, že audit preveruje len náhodne vybratú časť činností a že teda môžu existovať problémy, ktoré neboli počas auditu zaznamenané
 • Oboznámiť preverovaného  s obsahom správy z auditu (protokolom) a pozitívnym prínosom auditu
 • Vykonať celkové závery
 • Poďakovať preverovanému za vytvorenie podmienok

Zodpovednosť preverovaného

 • Preskúmať správu
 • Vyjasniť sporné body
 • Analyzovať príčiny nedostatkov
 • Vydať nápravné opatrenia (NO)
 • Realizovať NO
 • Kontrolovať NO
 • Hodnotiť účinnosť NO
 • Zaviesť účinné NO do riadiacej dokumentácie
 • Preskúmať možnosť využitia preventívneho opatrenia (na iných  úsekoch, v iných činnostiach)


Počet komentárov: 2 k téme “Interné audity systému manažérstva kvality v ponímaní normy EN ISO 9001:2008”

 1. Kvalita produkcie » ISM – Integrované systémy manažérstva | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] Audit – systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritéria auditu. […]

 2. Peter Lakatoš:

  V súčasnosti sa v termíne 30. 3. 2011 bude diskutovať o novej norme – revidovanej norme ISO 19011. Vzhľadom na to, že zmeny sú rozsiahle, je to zaujímavé podujatie.

  pozri: http://www.sutn.sk

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net