FMEA, Heijunka, Kanban

FMEA

FMEA

Štruktúra formulára pre FMEA analýzu závisí od rozhodnutia tímu implementujúceho

FMEA alebo požiadaviek zákazníka.

Ukazovateľ MR/P – miera rizika/priorita sa vypočíta:

 

MR/P = Vz * Vy * Od (< 150) (1)

kde: Vz – význam dôsledku (následku) poruchy,

Vy – pravdepodobnosť výskytu príčiny poruchy,

Od – pravdepodobnosť odhalenia vzniknutej poruchy resp. príčiny poruchy.

Hodnotenie rizika

Jednotlivé ukazovatele potrebné pre výpočet miery rizika/priorita – MR/P, majú nasledovné hodnoty:

FMEA_hodnotenie

HEIJUNKA

 • vyrovnanie výroby prostredníctvom objemu a skladby sortimentu.
 • Podľa tohto systému nevyrábame produkty podľa aktuálneho toku zákazníckych objednávok.
 • HEIJUNKA berie do úvahu celkové objemy objednávok za určité obdobie a ich úrovne, a rozplánuje ich tak, aby rovnaké množstvo a mix výrobkov boli vyrobené každý deň.
 • V skutočnom systéme výroby na zákazku sa bežne zostavujú produkty A a B v produkčných sekvenciách podľa zákazníckych objednávok (napr. A, A, B, A, B, B, B, A, …). To však spôsobuje, že sa vytvára produkt nepravidelne. Keď sú však objednávky dvakrát väčšie v pondelok v porovnaní s utorkom, výroba skončí vyplácaním nadčasov v pondelok a posiela zamestnancov domov v utorok. Odpoveďou je vybudovať každodennú plánovanú hladinu, ktorá berie do úvahu aktuálne zákaznícke požiadavky, určiť vzorec objemov a kombinácii (mix) a stanoviť plánovanú hladinu (úroveň). Keďže sa vie, že sa robí 5A a 5B, vytvorí sa plánovaná hladina ABABABABAB. Tomuto sa hovorí vyrovnávanie (“leveled”), mix výrobnej produkcie.

 

Na prvom obrázku môžeme vidieť tradičnú nerovnú produkciu pre organizáciu X, ktorá vyrába bicykle. Výrobná linka vyrába detskú trojkolku, detský bicykel a pánsky pretekársky model. Detské bicykle sú najpredávanejšie a vyrábajú sa začiatkom týždňa v pondelok, utorok a časť v stredu. Po pretypovaní sa vyrábajú detské trojkolky, ktoré sa vyrábajú do piatkového rána. Po ďalšom pretypovaniu sa vyrábajú pánske pretekárske modely, ktoré sú najmenej žiadané, vyrábajú sa v piatok popoludní.

Tradičná výroba

 

Tento typický nerovnomerný spôsob nám vytvára tri problémy:

 • Zákazníci zvyčajne nekupujú produkty predvídateľne. Keď sa však zákazník rozhodne kúpiť pánsky pretekársky bicykel na začiatku týždňa, výroba je v problémoch.
 • Riziko nepredaného tovaru, ktoré musí byť držane na sklade.
 • Použitie výrobných zdrojov (ľudí, materiálu a strojov) je nerovnomerné.

 

Druhý obrázok znázorňuje príklad mix modelu vyrovnanej produkcie. Skracovaním času pretypovaniu a využívaním ďalších metód bude organizácia schopná vyrábať bicykle v poradí, v ktorom chcú mix modelov na montážnej linke.

Vyrovnaná výroba

Tri výhody vyrovnaného plánu sú:

 1. Flexibilita vo výrobe toho, čo chce zákazník, vtedy, keď to chce organizácia.
 2. Znížené riziko nepredaného tovaru.
 3. Vyrovnané použitie zamestnancov a strojov.

 

Pre dosiahnutie výhod nepretržitého toku musí organizácia ustáliť pracovné zaťaženie. HEIJUNKA odstráni plytvanie prostredníctvom vyrovnania objemov produktov a mixu, ale najdôležitejšie bude, že sa ustália požiadavky na zamestnancov, vybavenia a dodávateľov. Bez vyrovnania sa zvýši plytvanie zamestnancami, ktorí sú hnaní do práce ako šialení a potom sa zastavia a čakajú práve ako zajac.

KANBAN

Pojem možno z japončiny preložiť ako karta, resp. vývesná tabuľa.

 • Kanban systém je založený práve na kartách, ktoré slúžia na riadenie toku informácií na úrovní dielní (usmerňovanie produkcie).
 • Cieľom Kanban systému je dosiahnuť najmenší stav zásob optimálnym rozvrhomvýroby na všetkých stupňoch.
 • Systém Kanban ako decentralizovaný koncept riadenia výroby sa zakladá naprincípe supermarketu. Tým sa rozumie systém orientovaný na spotrebuv nasledovnom režime: všetky sklady materiálu sa menia na malé medzisklady, prípadne na vyrovnávacie sklady. Spotrebiteľ v produkčnom stupni (spotrebiteľ v supermarkete) odoberá z medziskladu (regál v supermarkete) určitý druh a množstvo materiálu. Toto prázdne miesto, ktoré vznikne po tomto odobratí sa spozoruje a je cez výrobný stupeň n-1 (zamestnanec v supermarkete) v krátkom čase znovu zaplnené materiálom. Na základe tejto činnosti je v produkčnom procese n-2 (nákupca v supermarkete) realizovaná objednávka.

Kanban karta

Kanban karta ako nositeľ informácií zaberá v rámci riadenia výroby a materiálového toku mimoriadne dôležité postavenie.

Obsahuje podobné údaje, ako výrobu sprevádzajúce dokumenty:

 • meno a identifikačné číslo časti alebo druhu tovaru,
 • nákres časti,
 • druh kontajnera a počet častí na kontajner,
 • pôvod časti (výrobný útvar, resp. dodávateľ),
 • registračné číslo,
 • čas odberu (kedy musia byť časti pripravené na odber),
 • dodatočné informácie (pokyny, parametre procesu).

 

Karta KANBAN sa používa medzi zdrojom dodávky tovaru a miestom jeho spotreby.Dôležitou podmienkou úspešného systému KANBAN je absolútna istota kvality. A to v takom význame, že každý nasledovný stupeň musí mať istotu, že získa od toho predchádzajúceho kvalitné a bezchybné časti (komponenty).

kanban

 

Zákazník príde do supermarketu a zapáči sa mu glóbus. Zoberie glóbus do košíka a odíde k pokladni. Po zaplatení ide spokojný s dobrou kúpou domov. Doteraz sme hovorili iba o toku materiálovom (cesta glóbusu z regála k pokladni a následne k zákazníkovi domov), druhý, nemenej dôležitý tok, je však tok informačný. Každý glóbus, umiestnený v regáli obsahuje kartu (Kanban kartu). Po zaplatení za glóbus pri pokladni, je táto karta vložená do schránky (Kanban schránky) a následne doručená do skladu (Kanban pošta). V sklade je na základe informácii z karty (pre jednoduchosť pracujeme s ideálnym prípadom, 1 Kanban karta = 1 glóbus), dodaný príslušný počet glóbusov do regálu (vrátane tých istých kariet, ktoré sa vrátili Kanban poštou z pokladne). Tzn., počet kariet v okruhu sa bude meniť podľa toho, ako často a v akom množstve budú zákazníci glóbus z regála kupovať (pokiaľ bude dopyt konštantný, v Kanban okruhu sa bude nachádzať vždy rovnaký počet Kanban kariet). Tomuto okruhu hovoríme i tzv. interný transportný okruh (červené Kanban karty v obrázku), pretože Kanban karty riadia vstup produktu (glóbusu) do regála zo vstupného skladu.

 

V tomto systéme máme i ďalší okruh – externý transportný okruh (čierne Kanban karty), ktorý riadi dopĺňanie výšky zásoby glóbusov v sklade dodávateľom. Podľa toho, koľko glóbusov sa zo vstupného skladu vyskladní do regála supermarketu, rovnaké množstvo glóbusov sa doplní externým transportným okruhom od zákazníka. Externá transportná Kanban karta je zaslaná na posledný proces u dodávateľa (napr. montáž). Pokiaľ dodávateľ pracuje systémom Kanban, zákaznícka karta na poslednom procese znamená signál pre spustenie výroby príslušného množstva glóbusov. Tento stav bude signalizovaný tzv. výrobnou Kanban kartou, ktorá bude zaslaná z posledného procesu pred proces, ktorý ho predchádza.Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net