FMEA – princípy a prínosy

Charakteristika tejto metódy závisí od účelu jej aplikácie. Je možné ju členiť minimálne na dve oblasti využitia:

 1. štúdie porúch systémov,
 2. sledovanie potenciálnych chýb v procesoch.

 

Metóda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je induktívna metóda, ktorá bola vyvinutá pre potreby štúdie porúch v systémoch. Je možné ju aplikovať na rôzne systémy (elektrické, hydraulické, mechanické a pod.) a na ich kombinácie. Umožňuje identifikovať poruchy s významnými následkami, ktoré ovplyvňujú funkcie systému. Vo všeobecnosti platí, že každý systém sa správa ako reťaz. Poruchy ľubovoľného prvku systému negatívne ovplyvňujú funkčnosť celého systému. Metódu FMEA je možné uplatniť na konkrétnej úrovni systému, pre ktoré sú k dispozícii kritériá porúch. Postup tejto metódy vychádza z charakteristiky poruchy základného prvku (môže to byť zariadenie, uzol, prvok a pod.) a z funkčnej štruktúry prvku. Stanovuje sa vzťah medzi poruchami prvku a poruchami systému, alebo zlyhanie funkcie prvku, resp. systému. FMEA môže byť zložitá a zdĺhavá v prípade rozsiahlych systémov, ktoré majú mnoho funkcií a pozostávajú z mnohých prvkov. Je to spôsobené tým, že je nutné zvažovať veľké množstvo informácií o systéme.

Ako nástroj pre zlepšovanie v manažérskych systémoch je FMEA definovaná ako súbor doporučených postupov pre identifikáciu potenciálnych problémov a výskytu chýb v procesoch. Podľa normy VDA 4.2 je to systémový nástroj, ktorý je aplikovaný najmä v predvýrobnej etape, resp. v etape návrhu a slúži na odhalenie takých chýb v procesoch, ktoré majú zásadný vplyv na kvalitu výrobku. V tomto kontexte je FMEA definovaná ako tzv. systémová FMEA.

Predmet FMEA

Predmetom systémovej FMEA je analýza možných chýb/porúch a ich dôsledkov s cieľom navrhnúť opatrenia, ktoré eliminujú existujúce alebo možné chyby. FMEA môže byť aplikovaná pri vývoji, výrobe nového výrobku ako aj na procesy. Podľa toho sa FMEA delí na :

• FMEA konštrukčná, FMEA výrobku, FMEA procesu.

Cieľom FMEA je analyzovať potenciálne chyby/poruchy v konkrétnom systéme vo zvolenom časovom úseku životnosti systému tak, aby bolo možné prijať nápravné opatrenia na zníženie rizika, ktoré so sebou vznik chýb prináša.

Prostriedky dosiahnutie podnikových cieľov sú:

 • zvyšovanie bezpečnosti funkcií a spoľahlivosti výrobkov (odhalenie kritických miest),
 • znižovanie záručných a servisných nákladov,
 • skrátenie procesu vývoja,
 • nábehy sérií s menšími chybami,
 • lepšie dodržanie plánovaných termínov,
 • hospodárna výroba,
 • kvalitnejšie služby,
 • lepšia vnútropodniková komunikácia.

V žiadnom prípade to nie je metóda na hodnotenie chýb človeka v procese. Využíva len informácie o možných chybách zapríčinených ľudským faktorom (napr. šikmý ťah, chybné nastavenie a pod.) pre posudzovanie možnej poruchy hodnoteného systému, resp. jeho prvku.

 

FMEA alebo FMECA

Medzinárodná norma, venovaná metóde FMEA, popisuje dve alternatívy metódy;

 • metódu FMEA – „analýzu spôsobov a dôsledku porúch
 • rozšírenú metódu FMECA - „analýzu spôsobov, dôsledkov a kritičnosti porúch“.

Podľa tejto normy metóda FMEA nezahŕňa hodnotenie rizika možných spôsobov porúch vyvolaných určitými príčinami. Predstavuje len kvalitatívnu metódu. Metóda FMECA je doplnená o hodnotenie závažnosti dôsledkov porúch a pravdepodobnosti ich výskytu. Dá sa povedať, že FMEA je vymedzený pojem pre postup, ktorý neobsahuje „hodnotenie kritičnosti“.

Analýza „kritičnosti“ (vo význame hodnotenia rizika) je priamo zapracovaná do formulára ako hodnota miery rizika/priorita – MR/P, ktorá slúži ku kvantifikácii rizika.

MR/P je definované súčinom hodnôt Vz, Vy, Od.

MR/P = Vz * Vy * Od(1)

Hodnota Vz reprezentuje význam poruchy pre daný systém, čiže závažnosť dôsledku, ktorý bude mať porucha subsystému na systém ako celok. Pravdepodobnosť vzniku danej poruchy, čiže to, či k danej poruche v systéme dôjde alebo nie, je charakterizovaná dvoma veličinami, a to „Vya „Od“. Prvá „Vy charakteristiky sú hodnotené na stupnici 1 – 10 a ich hodnota je prideľovaná na základe subjektívneho hodnotenia.

FMECA neznamená nič iné len zavedenie pojmu kritičnosť, ktorá je definovaná tzv. rizikovým číslom (veľkosťou rizika), t.j. RPN – Risk Priority Number. Jeho hodnota je obmedzená maximálnou veľkosťou pravdepodobnosti výskytu poruchy Vy, jej závažnosti Vz a možnosti jej odhalenia Od (t.j. max 10 x 10 x 10=1000).
RPN = Vz x Vy x Od

Postup systémovej FMEA

Postup systémovej FMEA

V tomto prípade platí, že bez hodnotenia rizika a následne prijatých opatrení na odstránenie neakceptovateľného rizika, je celá táto metóda zbytočná. Je potrebné si uvedomiť, že jej podstatou je analýza rizika, ale jej cieľom je prijatie vhodných opatrení na jeho minimalizáciu.

Príklad systémovej FMEA procesu

 

FMEA

Výstupy FMEA sa môžu hodnotiť Pareto analýzou, ktorej cieľom je odhaliť 20% chýb, ktoré môžu spôsobiť 80% problémov (napr. pravdepodobnosť vzniku chýb/porúch k hodnote MR/P). Pareto analýza napr. vo vzťahu pravdepodobnosť výskytu Vy a dopad chýb na bezpečnosť, môže upozorniť na 20% chýb (vo vzťahu k miestu chyby), ktoré je potrebné prioritne eliminovať. Stratégia manažmentu môže však viesť k rozhodnutiu eliminovať vhodnými opatreniami všetky chyby, ktoré majú dopad na bezpečnosť bez ohľadu na princíp Pareto analýzy.

 Počet komentárov: 1 k téme “FMEA – princípy a prínosy”

 1. Kvalita produkcie » FMEA, Heijunka, Kanban | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] FMEA […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net