Fáza priebehu auditu

Realizácia auditu predstavuje samotný výkon auditu na mieste, ktorý prebieha v troch krokoch:

 • úvodné jednanie,
 • zber informácií – samotná previerka,
 • záverečné jednanie.

Úvodné jednanie

Audit zahajuje a vedie vedúci interný audítor. Účelom úvodného jednania je:

 • predstaviť členov previerkovej skupiny,
 • oboznámiť preverovaných s cieľom, náplňou a rozsahom interného auditu,
 • poskytnúť stručný prehľad metód a postupov, ktoré budú pri realizácii auditu použité,
 • odhaliť prekážky znemožňujúce realizáciu interného auditu (neúčasť preverovaných pracovníkov, nedostupnosť potrebných záznamov a dokumentov a pod.)

Ak sa pri úvodnom jednaní alebo kedykoľvek počas realizácie auditu vyskytnú prekážky znemožňujúce splniť stanovený cieľ auditu, má vedúci interný audítor právo audit prerušiť a stanoviť ďalší postup.

Zber informácií – samotná previerka

Po úvodnom jednaní sa pristúpi k zberu informácií pomocou skúmania dokumentácie, pohovorov a zisťovaní podmienok v danej oblasti záujmu. Získané informácie majú byt overené z nezávislých zdrojov a pokiaľ je to možné, podložené objektívnym dôkazom (záznam, meranie a pod.). Všetky významné náznaky nezhôd, týkajúcich sa preverovanej problematiky, sa prešetrujú, vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v Kontrolnom liste.

Pri internom audite sa preveruje:

 • dostupnosť dokumentov pre pracovníkov, ktorí ju k výkonu svojej činnosti potrebujú,
 • dodržiavanie dokumentov,
 • pochopenie dokumentov pracovníkmi,
 • úplnosť a primeranosť dokumentov,
 • plnenie požiadaviek normy príslušného manažérskeho systému,
 • plnenie technických a legislatívnych noriem,

Ak neexistuje dokumentácia pre riadenie preverovanej oblasti, preveruje audítor   pochopenie,   využívanie  a  správne  vykonávanie   postupov  napríklad prostredníctvom:

 • odborného pracovníka,
 • nezávislým zisťovaním znalostí postupov u viacerých pracovníkov

Všetky zistenia (o nezhodách, ako i plnení požiadaviek) sa zaznamenávajú. Pre každú nezhodu sa určí a zaznamená aj príčina jej vzniku. Ak je to vhodné, môžu sa zistené nezhody odstrániť už počas auditu.

Záverečné jednanie

Realizácia auditu končí záverečným jednaním, v rámci ktorého sa zhrnú zistenia z auditu a vedúci interného auditu s nimi oboznámi vedúceho preverovanej organizačnej jednotky a prípadne aj iných preverovaných pracovníkov.

Zodpovednosť vedúceho audítora – Audítorská skupina má uskutočniť rokovanie s vedením preverovaného a so zamestnancami, zodpovednými za príslušné činnosti. Účelom tohto rokovania je:

 • Zabezpečiť, aby výsledky auditu boli pochopené
 • Odstrániť nedorozumenia
 • Poukázať na náhodný charakter auditu – pripomenutie skutočnosti, že audit preveruje len náhodne vybratú časť činností a že teda môžu existovať problémy, ktoré neboli počas auditu zaznamenané
 • Oboznámiť preverovaného  s obsahom správy z auditu (protokolom) a pozitívnym prínosom auditu
 • Vykonať celkové závery
 • Poďakovať preverovanému za vytvorenie podmienok

Zodpovednosť preverovaného

 • Oboznámiť sa s návrhom správy
 • Vyjasniť sporné body
 • Navrhnúť spôsob nápravy – NO (nápravné opatrenia)
 • Predložiť podklady, ktoré v priebehu auditu neboli k dispozícii
 • Poďakovať audítorskému tímu

 Počet komentárov: 1 k téme “Fáza priebehu auditu”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Popíšte fázu priebehu auditu. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net