Fáza plánovania auditov

Poverený pracovník (obvykle predstaviteľ vedenia pre manažérsky systém) vypracováva plán interných auditov na každý rok v ročnom pláne interných auditov určí pre každý audit:

 • predmet auditu,
 • vedúceho interného audítora príslušného auditu,
 • ostatných členov previerkovej skupiny (dälší interní audítori),
 • ak to vyžaduje predmet auditu, tak aj odborných pracovníkov,
 • preverovanú organizačnú jednotku,
 • približný termín realizácie auditu,
 • identifikačné číslo auditu.

Ak sa interné audity vykonávajú podľa ročného plánu interných auditov, nazývajú sa plánované interné audity. V čase, keď sa vypracováva plán interných auditov, však nie je možné presne odhadnúť vývoj organizácie na celý rok a tak počas roka môžu vzniknúť dôvody na vykonanie mimoriadneho interného auditu, ako napr.:

 • podstatné zmeny v manažérskom systéme,
 • výskyt problémov (napr. reklamácie, zvýšené náklady, problémy so subdodávateľmi),
 • potreba preveriť odstránenie nezhôd zistených pri predchádzajúcich interných auditoch,
 • potreba overiť zavedenie a efektívnosť prijatých nápravných a preventívnych opatrení.

Katalóg otázok

 • Predstavuje okruh otázok
 • Otázky slúžia ako základný rámec pri príprave a výkone auditu
 • Otázky vychádzajú z požiadaviek ISO 9001, resp. ISO/TS 16949
 • Je vhodné otázky chápať v súvislosti s preverovanou organizačnou jednotkou/procesom

Typy otázok:

 • zatvorené (odpoveď ÁNO, NIE)
 • otvorené (rozvíjanie dialógu medzi audítorom a  preverovaným)
 • alternatívne (ponúkajú dve riešenia)
 • odrazové (opakujú jedno dôležité slovo)
 • preformulovanie (opakuje, čo povedal otázkou)
 • nepriame (používa audítor ako zdroj otázok)

V závislosti od veľkosti organizácie, ktorá sa má auditovať, program obsahuje jeden alebo viacero auditov , ktoré majú rôzne ciele – spoločné alebo kombinované audity. Vrcholové vedenie má prideliť právomoc riadiť program auditov.

Tí, ktorí majú pridelené zodpovednosti za riadenie programu, majú:

 • Definovať, zaviesť, a preskúmať a zlepšovať program auditu,
 • Identifikovať zdroje potrebné a zabezpečiť ich poskytnutie.

Ciele programu auditu:

Aby sa mohlo nasmerovať plánovanie a realizácia audit, majú sa určiť ciele programu auditu, teda ciele vychádzajú z:

 • Z priorít manažmentu,
 • Z komerčných zámerov,
 • Požiadaviek SM,
 • Štatutárne predpisy, zmluvné požiadavky,
 • Potrieb hodnotiť dodávateľov,
 • Požiadaviek zákazníka,
 • Z potrieb ďalších zainteresovaných strán,
 • Z rizík pre organizáciu.

Rozsah programu auditu:
Môže sa meniť – ovplyvňuje ho:

 • veľkosť, charakter, zloženie organizácie,
 • predmet, cieľ a trvanie každého auditu, ktorá sa má vykonať,
 • frekvencia auditu, ktoré sa majú vykonať,
 • závažnosť, zložitosť, podobnosť č., ktoré sa auditujú,
 • požiadavky noriem, štatutárne predpisy, zmluvné,…
 • potreba akreditácie, certifikácie,
 • závery z predchádzajúcich auditov,
 • jazykové, kultúrne, iné skutočnosti,
 • záujmy zainteresovaných strán,
 • významné zmeny v organizácii

Zodpovednosť za program auditu

Prideliť 1 alebo viac jednotlivcov, ktorí chápu zásady a majú kompetentnosť auditu:

 • Určiť ciele a rozsah auditu,
 • Zodpovednosť a postupy a zabezpečenie poskytnutia zdrojov,
 • Zabezpečenie zavedenia programu auditu,
 • Zabezpečenie udržiavania príslušných záznamov z programu auditu,
 • Monitorovať, preskúmať, zlepšovať program auditu.

Zdroje na program auditu:

Pri identifikácii zdrojov sa berú do úvahy:

a)      Finančné zdroje nevyhnutné na vypracovanie, zavedenie, riadenie, zlepšovanie činností auditu,

b)      Technika auditu,

c)       Nároky na čas cestovanie, ubytovanie…

Postupy programu auditu:

–          Plánovanie a stanovenie harmonogramu auditu,

–          Zabezpečenie kompetentnosti audítorov,

–          Výber audítorského tímu + zodpovednosti a právomoci,

–          Realizácia auditu,

–          Realizácia následného auditu,

–          Udržiavanie záznamov z auditu,

–          Podávanie správ vrcholovému manažmentu o celkovom plnení programu auditu.

 Počet komentárov: 1 k téme “Fáza plánovania auditov”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Popíšte fázu plánovania auditov. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net