Faktory ovplyvňujúce certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN ISO/TS 16949:2005

Faktory, ktoré ovplyvňujú SMK sú vnútorné a vonkajšie. Viete, že v centre pozornosti je zákazník – požiadavky zákazníka, zainteresovaných strán, noriem ap., ako aj poznanie požiadaviek a spokojnosti interných zákazníkov. Treba monitorovať vstupy do SMK, analyzovať, robiť korekcie a kontinuálne zlepšovať. Vyberiete si oblasť a prezentujete čo s tým.

Pokyny obsahujú:

 1. Certifikačný orgán (požiadavky na cert.orgán)
 2. Proces auditovania (plánovanie auditu a priebeh auditovania, katalóg otázok)
 3. Tím audítorov (kvalifikačné požiadavky na cert. audítorov a zloženie tímov)
 4. ďalšie pokyny (poradenstvo, dozorové audity, dozor IATF)
 5. Obsah certifikátu podľa ISO TS 16949
 6. Formuláre a tabuľky

6.1.1        Informácie o certifikačných činnostiach

6.1.2        Základné údaje audítorov

6.1.3        Nasadenie audítorov

Pokyny k certifikácii (I.)

 • V podniku nesmie byť vykonané v priebehu posledných dvoch rokov poradenstvo, resp. školenie,
 • Poradenstvom je už i viac ako jeden predaudit,
 • Za poradenstvo sa nepovažujú verejne prístupné školiace akcie (nie podnikové školenia).
 • Certifikácia musí zahŕňať všetky produkty dodávané zákazníkom, ktorí uznávajú ISO/TS,
 • Certifikovať podľa STN ISO/TS sa môže dať každé výrobné miesto, predtým však musí preukázať schopnosti plniť všetky požiadavky STN ISO/TS 16949:2005.
 • Podporné útvary a činnosti na ich rozhraní, vo výrobnom mieste, alebo na odlúčených pracoviskách (napr. vývoj, preskúmanie zmlúv, nákup a sklady,…) musia byť zahrnuté do prvotného auditu a do ročných kontrolných auditov v rozsahu aplikovateľných článkov normy pre každé miesto.
 • vývoj sa musí auditovať min. raz ročne,
 • auditovať sa musia všetky odlúčené miesta, pre ktoré je platný certifikát – náhodný výber nie je prípustný.

 

Pokyny k certifikácii (II.)

 • V trojročnom cykle sa musí celý SMK auditovať minimálne jedenkrát,
 • Pri kontrolných auditoch môže byť preverená len časť SMK, v intervale troch rokov musí byť preverený celý SMK,
 • Pri každom kontrolnom audite musia byť preverené všetky zmeny (SMK),
 • Certifikát sa smie udeliť, ak sú všetky hlavné alebo vedľajšie odchýlky uzavreté,
 • Zistenie nezhody po udelení certifikátu – nutné zahájiť činnosti k odobratiu certifikátu (zistenie môže pochádzať aj zo sťažnosti zákazníka),
 • plán auditu musí: sa vzťahovať k procesom, zohľadniť všetky požiadavky SMK organizácie, obsahovať špecifické požiadavky zákazníkov a to aj požiadavky nad rámec ISO/TS,
 • audit musí posúdiť efektívnosť zavedenia a uplatňovania všetkých požiadaviek ISO/TS v organizácii, ako aj ich efektívnosť v praxi,
 • jedna časť požadovaného preukázania je vo výsledkoch najmenej jedného úplného cyklu interných auditov SMK a preskúmania SMK.

 

Pokyny k certifikácii (III.)

Klasifikácia nezhôd (I.)

HLAVNÁ ODCHÝLKA

 • veľký – major, kritické, kľúčové a pod.,
 • SMK podľa ISO/TS neexistuje, alebo sa celkom zrútil,
 • viac vedľajších odchýlok, ktoré môžu viesť k zrúteniu SMK,
 • odchýlka pravdepodobne povedie k dodávke vadných výrobkov,
 • stav, ktorý vedie k zlyhaniu alebo obmedzeniu predpokladaného použitia výrobku,
 • podľa prevažujúceho názoru a skúseností (audítorov) môže viesť k zlyhaniu SMK, alebo spomedzi spôsobilosť zabezpečovať kvalitu riadením procesu a produktu.

 

Pokyny k certifikácii (IV.)

Klasifikácia nezhôd (II.)

VEDĽAJŠIA ODCHÝLKA

 • malé – minor, nekritické a pod.
 • podľa prevažujúceho názoru a skúsenosti (audítorov) nevedie k zlyhaniu SMK ani neznižuje jeho spôsobilosť zabezpečovať kvalitu procesov a produktu,
 • zistí sa nedostatok v určitej časti dokumentácie SMK podľa ISO/TS,
 • zistí sa slabina dôkazu o plnení jednotlivých požiadaviek SMK.

 

Pokyny k certifikácii (V.)

Pri každom audite sa musí brať do úvahy:

 • noví zákazníci od posledného auditu,
 • sťažnosti zákazníkov a reakcie organizácie,
 • výsledky a opatrenie z IA a z preskúmania SMK,
 • pokrok procesu neustáleho zlepšovania,
 • efektívnosť opatrení k náprave (od posledného auditu).

Raz ročne sa musia preveriť prvky:

4 – SMK

5 – ZODPOVEDNOSŤ MANAŽMENTU

7.1 až 7.3 – PROCES REALIZÁCIE PRODUKTU

 

Zmluva medzi certif.orgánom a jeho zákazníkom musí obsahovať:

 • organ. nemôže odmietnuť dozorový audit IATF ohlásený certifikačným orgánom,
 • právo prístupu dozorovým audítorom, poverencom IATF alebo ich zástupcom,
 • dôvernosť informácií,
 • zvolenie k odovzdaniu záverečnej správy IATF.

 

Pokyny k certifikácii (VI.)

 • súčasťou certif.auditu nesmie byť predaudit,
 • certif.audit musí byť vykonaný do troch mesiacov od predauditu,
 • pri zistení hlavných nezhôd môže organizácia po dohode s vedúcim auditu iniciovať prerušenie auditu. Audit sa musí opakovať celkom od začiatku.
 • nezhody musí org. vziať na vedomie, pričom jej zástupca podpíše správu o audite a dostane kópiu,
 • nezhoda sa nesmie v žiadnom prípade identifikovať ako príležitosť k zlepšovaniu,
 • každú nezhodu musí organizácia analyzovať a prijať nápravné opatrenia – najneskôr do 90 dní nezhody odstrániť,
 • 100% odstránenie nezhôd znamená: obmedzenie dôsledkov nezhôd, aby sa predišlo rizikám pre zákazníkov, poskytnutie dôkazu napr. plánom opatrení, postupom, záznamy o preukázaní odstránenia vád vrátane zodpovedností alebo overenia následným auditom

 

Pokyny k certifikácii (VII.)

Org. musí certifikačnému miestu pripraviť k preskúmaniu a naplánovaniu auditu nasledujúce dokumenty:

 1. príručku kvality
 2. plán IA a plán preskúmania SMK včítane výsledkov za posledných 12 mesiacov,
 3. zoznam kvalifikovaných IA,
 4. zoznam špecifických požiadaviek zákazníkov,
 5. stav sťažností zákazníkov
 6. trendy prevádzkovej výkonnosti za min. posledných 12 mesiacov.

Udelenie certifikátu – certifikačný orgán vystaví certifikát so stanovenou dobou platnosti a definovaným rozsahom platnosti.

Udržiavanie certifikátu – platnosť podlieha stálym kontrolným a recertifikačným auditom a iným zmluvným podmienkam

Pozastavenie – rozhodnutie, bez ovplyvnenia platnosti certifikátu. Skúšobná doba je dočasný stav (viac než 90 dní), môže skončiť len plným obnovením alebo odobratím.

Odobratie certifikátu – konečné zrušenie platnosti certifikátu ISO/TS ako sankcia certifikačného orgánu za porušenie zmluvy organizáciou.

Zrušenie certifikátu – opatrenia k zrušeniu certifikátu na návrh certifikovanej organizácie. Nie je sankcia.

Koncernový certifikát – ak stratí jednotlivé výrobné miesto pre nedostatok vo výkone svoj certifikát, stratia ho aj všetky ostatné výrobné miesta.

 Počet komentárov: 1 k téme “Faktory ovplyvňujúce certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN ISO/TS 16949:2005”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Faktory ovplyvňujúce certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN ISO/TS 16949:2005 […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net