Containment action

Ochráň svojho zákazníka

Čo je Containment?

Všetky aktivity, ktoré vykonávame v závode po dodaní nekonformného produktu nášmu zákazníkovi.

 • Je to vlastne to, AKO OCHRAŇUJEME NÁŠHO ZÁKAZNÍKA PRED NEKVALITOU!
 • Chceme „VYTVORIŤ STENU“ v závode, aby sme ZASTAVILI únik nekonformných dielov k zákazníkovi!

Je potrebné:

 • KOMUNIKOVAŤ (COMMUNICATE)
 • POČÍTAŤ (COUNT)
 • KONTROLOVAŤ/RIADIŤ (CONTROL)
 • VYTVÁRAŤ (CREATE)
 • OVEROVAŤ (CHECK)
 • UZAVRIEŤ (CLOSE)

Diagram Containment actions

Čo vlastne sú Containment Actions?

Containment action je prvý krok v procese ochrany zákazníka. Sú to akcie zavedené ihneď po upovedomení na udalosť (reklamáciu zákazníka), aby sme zastavili výskyt udalostí a zabránili (v najhoršom prípade aspoň minimalizovali) vplyv a účinky z danej udalosti (reklamácie) pred začiatkom zavedenia nápravných opatrení. Tieto akcie môžeme nazývať aj špecifické krátkodobé nápravné akcie. Avšak je potrebné si uvedomiť, že tieto krátkodobé nápravné opatrenia nie sú akciami, ktoré riešia daný problém, iba dočasne ochraňujú nášho zákazníka pred danou chybou.

 • Zahasiť oheň (Put out the fire): Je to krok, keď zastavíme výskyt udalosti (chyby).
 • Posúdenie poškodenia (Assess the damage): Akonáhle sme zastavili udalosť pred opätovným výskytom, je potrebné určiť čo bolo poškodené a aké obsiahle je dané poškodenie
 • Zahrnúť všetky následky: Počas určovania množstva a rozsahu poškodenia (chyby), je   potrebné zabrániť úniku a určiť, či mohlo čokoľvek uniknúť.
 • Upovedomiť príslušným spôsobom (Notify as appropriate): Ak je stanovené, že produkt mohol uniknúť, je potrebné oboznámiť všetkých dotknutých zákazníkov.

Tieto kroky sú akcie, ktoré zmenia nekonformný stav na stav konformný. Všetky tieto kroky by mali byť detailne popísané.

Je potrebné jasne určiť, aké kroky sa podnikli k zabráneni výskytu udalosti, čo bolo vplyvom a ako boli akcie stanovené.

Ak produkt bol alebo mohol byť shippovaný k zákazníkovi, je potrebné určiť kto a ako upovedomí zákazníka/ov.

 

Príklady Containment Actions

Akcia, ktorá okamžite ochráni zákazníka pred prijatím ďalšieho nekonformného produktu.

Príklady Containment-u:
· Triedenie skladov
· Zaviesť 100% kontrolu
· Zamerať sa na vstupný materiál

Je veľmi dôležité ochrániť zákazníka pred problémom, pokiaľ nie je zavedené a overené trvalé nápravné opatrenie, ktoré rieši daný problém.

Containment actions sú typickým príkladom „záplaty/ náplaste“. Je chybou vidieť containment actions ako riešenie problémov!  Problém by mal byť vyriešený a containment akcie by mali byť odstránené tak rýchlo ako sa len dá.

Definuj a zaveď Containment actions na izolovanie následku problému pre každého interného a externého zákazníka ,pokiaľ nebudú implementované trvalé nápravné opatrenia na odstránenie defektu. Je potrebné overovať efektívnosť Containment actions.

1. KOMUNIKUJ (COMMUNICATE)

Oznám Manažmentu (Generálnemu, Quality manažérovi) a tímu, že bola doručená zákaznícka reklamácia.

2. POČÍTAJ (COUNT)

Začnite okamžité POČÍTANIE.
Je potrebné začať rátať od zákazníka naspäť.
To znamená:

 • Závod zákazníka
 • Sklad zákazníka
 • Preprava k zákazníkovi
 • FGI vzávode
 • Produkčná linka (v závode)
 • Sklad v závode (Vstupný materiál)
 • V dodávateľskom závode (ak je problém s dodávateľským komponentom)

Zabezpeč pre každé triedenie, že všetky počty sú zdokumentované. (Použi tzv. Count sheet – „počítací-sledovací hárok“). Buď si istý, že ľudia, ktorí triedia diely kontaktujú oddelenie kvality s informáciámi:

 • Meno sortovanej lokácie (miesto, kde sa sortuje)
 • Celkové množstvo skontrolovaných dielov
 • Množstvo NOK dielov
 • Množstvo OK dielov

Keď všetky diely sú vytriedené, Quality manažér bude vedieť či ide o závažný problém na zákazníckej strane alebo či sa jedná o „one-off“ chybný diel (one piece show).

Containment Tracker Sheet – „sledovací hárok“:

 • Ak je doručená zákaznícka reklamácia, potrebujeme uskutočniť prvotné   akcie (initial response) a zabezpečiť, aby všetky podozrivé   diely(výrobky), ktoré by mohli byť odoslané k zákazníkovi boli   skontrolované na daný defekt.
 • Count sheet – zoznam jasne zaznamenáva všetky výskyty zlých dielov   vo všetkých “zariadeniach” (linka, sklad, FGI – finished goods inventory, …)

3. KONTROLUJ/RIAĎ (CONTROL)

Aká metóda KONTROLY bude použitáAko budeme kontrolovať danú chybu na našich „containment“ staniciach?

 • vizuálne
 • gauge, kaliblovaný prípravok

4. VYTVÁRAJ (CREATE)

VYTVOR QUALITY ALERT pre danú chybu

5. OVERUJ (CHECK)

 • OVER na inšpekčnej/ných staniciach, či operátor vytriedil všetky OK a NOK diely a zdokumentoval ich v hárku.
 • Tieto hárky sú zhromaždené na konci každej smeny Oddelením Kvality. Dáta budú následne analyzované, aby sa zistila interná početnosť chyby.

6. UZAVRI (CLOSE)

UZAVRI kontrolu:

 • ak boli zavedené trvalé nápravné opatrenia
 • ak máme dáta, ktoré potvrdzujú, že implementované trvalé nápravné   akcie fungujú správne – napríklad 30-dňová perióda bez výskytu   chyby
 • Containment (triedenie, sortovanie, rework) je zastavené a Quality alert odobraný.


Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net