Archive for the Technické prostriedky požiarnej ochrany Category

Horenie je zložitý dej založený na fyzikálno-chemických premenách prebiehajúcich v reakčnom pásme, doprevádzané uvoľňovaním tepla a svetla. Pre vznik horenia je potrebný zdroj, horľavina a okysličovadlo. 2 typy horenia: Spaľovanie – technický využiteľné horenie (získavanie tepla, energie, chemických produktov) – do reakčného priestoru je dávkované palivo a horľavina oddelene, alebo sa tesne pred reakčným pásmom […]

Vlastnosti horľavých zmesí pár a plynov so vzduchom C – zmes sa nám vznieti (túto hranicu nazývame dolná hranica vznietenia – DHV) Po bod E bude horieť (horná hranica vznietenia – HHV) D – bod kedy dostávame stechometrickú zmes (najlepší pomer horľaviny a vzduchu – 29,5-70,5) Oblasť B-C – vysoká koncentrácia vzduchu, malá koncentrácia horľaviny, zmes […]

Samozapálenie – pevné a kvapálne látky Olej a tuky, rozdeľujeme na 3 druhy: minerálne oleje rastlinné oleje živočíšne oleje 1. Minerálne oleje – výrobky z ropy, uhlia- zaraďujeme sem strojové, transformátorové, okysličované na vzduchu pri bežnej teplote nie sú schopné samovznietenia 2. Rastlinné oleje – ľanový olej, konopný olej, slnečnicový olej… 3. Živočíšne oleje – masť- bravčová, […]

Samovznietenie – plyn Proces okysličovania horľavých látok za určitých podmienok prechádza v horenie. Proces pomalej reakcie okysličovania, ktorá prechádza do prudkej reakcie horenia prechádza za podmienok, v dôsledku ktorých reakcie okysličovania získava možnosť samovoľne sa urýchľovať. Tento proces urýchľovania a okysličovania a jeho prechod v horenie nazývame samovznietenie. Samovznietenie môže byť: reťazové tepelné (väčšinou) T1 […]

Ak reagenty – látky, ktoré sa zúčastňujú spaľovacieho procesu nie sú primiešané pred vstupom do zóny horenia hovoríme o tzv. difúznom horení, preto sa miešaním paliva a okysličenia dosahuje difúzny proces. Priebeh plynného toku môže byť: laminárny (ustálený) turbulentný (vírivý pohyb) Počiatočný skupenský stav V závislosti od typu horenia (difúzne alebo s predmiešaním → kyslík+palivo) sa […]

Kyslík, ktorý je vo vzduchu sa zúčastňuje horenia, pri ktorom je v plynnom stave. Horľavé látky v čase oxidácie (zlučovania sa s kyslíkom) môžu byť v stave plynnom, tekutom a pevnom. Ak je horľavá látka plyn zložená z jednej plynnej fázy, horenie s kyslíkom nazývame homogénne horenie. Reagujúce látky pri tomto nemajú povrchové rozhranie, zmiešavajú […]

Pri vzniku požiaru v pásme horenia sa uvoľňuje teplo, vznikajú plamene, z ktorých sa časť tepla odovzdá do okolia a časť tepla sa využíva na zahriatie látok, ktoré sú v blízkosti plameňa. Súhrnná teplota produktov spaľovania sa nazýva spaľovacia teplota látok. Pri požiari platí, že skutočná  spaľovacia teplota látok je nižšia ako teoretická, lebo horenie […]

Spaľovanie je rýchla oxidácia horľavých látok nachádzajúcich sa v palive, ku ktorej je potrebný kyslík. Druhy spaľovania: 1. Dokonalé spaľovanie zhoria všetky horľavé látky v horľavine bezozbytku tak, že v spalinách sa už nenachádzajú C + O2 → CO2 dokonalé spaľovanie s teoretickým prebytkom vzduchu (Lmin), ktoré sa dá vypočítať zo stechiometrických vzťahov spaľovacích rovníc je […]

Palivo – sú to tie látky, pri horení ktorých sa za ekonomicky a hygienicky prijateľných podmienok vyvinie veľké množstvo technicky upotrebiteľného tepla (účel mechanického pohybu). – drevo, uhlie, plyn, mazut… V pevných palivách sa nachádzajú prímesy zložené z oxidov – SiO2, CaO, Al2O5,… Popol → A[%] – čím viac popola, tým menej kvalitné palivo Palivo […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net