Archive for the Spoľahlivosť technických systémov 2 Category

Prevádzková spoľahlivosť konštrukcie je značne ovplyvnená systémom údržby a to buď z hľadiska technického alebo ekonomického. Udržovateľnosť je definovaná ako vlastnosť konštrukcie spočívajúca v spôsobilosti predchádzať a zisťovať príčiny vzniku jej porúch a odstraňovať ich následky predpísanou údržbou a opravou. Udržovateľnosť je komplexná vlastnosť zahrňujúca udržovateľnosť a opraviteľnosť. Teda zahrňuje vlastnú údržbu konštrukcie a bezprostredné […]

Wöhlerova krivka Pri posudzovaní únavových vlastností materiálov, súčastí alebo konštrukcií sa používa WK. Udáva závislosť amplitúdy napätia σa na počte cyklov do lomu N. Hodnoty pre jej zostrojenie sa získavajú pri únavových skúškach pri tzv. mäkkom zaťažovaní. Únavové skúšky pri mäkkom zaťažovaní sú historicky najstaršie vykonávajú sa na hydraulických pulzátoroch s riadenou silou výsledky skúšok […]

ÚNAVA – je porušenie materiálu spôsobené časovo premenlivým namáhaním. Pri takto namáhaných materiáloch postupne dochádza k nevratným vnútorným zmenám vo forme plastických (tvarových) deformácií, ktoré po určitom počte zaťažovacích cyklov spôsobujú porušenie materiálov pri napätiach nižších, než je ich medza. Ru – medza úmernosti Rp – medza pružnosti Re – medza klzu Rm – medza […]

Koróziu možno definovať ako nežiadúce a škodlivé znehodnocovanie kovov a ich zliatin vzájomným pôsobením materiálu korozívneho prostredia. Korózia je porušenie materiálov chemickou alebo elektrochemickou reakciou s prostredím. Korózia sa môže bližšie klasifikovať najmä podľa týchto hľadísk: podľa mechanizmu priebehu korózie podľa vzhľadu podľa prostredia, ktoré na materál pôsobí

Opotrebenie je nežiadúca zmena povrchu alebo rozmerov tuhých telies spôsobená buď vzájomným pôsobením funkčných povrchov alebo funkčného povrchu a média, ktoré opotrebenie vyvoláva. Prejavuje sa odstraňovaním alebo premiestňovaním častíc hmoty z funkčného povrchu mechanickými účinkami (niekedy sprevádzanými i inými vplyvmi napr. chemickými, elektrochemickými). Podľa STN 01 5050 opotrebenie delíme: 1) ADHEZÍVNE OPOTREBENIE – je charakterizované […]

Opotrebenie je nežiadúca zmena povrchu alebo rozmerov tuhých telies spôsobená buď vzájomným pôsobením funkčných povrchov alebo funkčného povrchu a média, ktoré opotrebenie vyvoláva. Prejavuje sa odstraňovaním alebo premiestňovaním častíc hmoty z funkčného povrchu mechanickými účinkami (niekedy sprevádzanými i inými vplyvmi napr. chemickými, elektrochemickými).

Vznik poruchy podľa časového priebehu: náhla porucha postupná porucha občasná porucha Skúmajme závislosť sledovaného parametra m od času t. Pre zjednodušenie budeme predpokladať, že: m1 = mmax t.j. výrobok je v bezporuchovom stave, ak sledovaný parameter nehlesne pod hladinu m0. Podľa závislosti sledovaného parametra m od času t rozoznávame niekoľko charakteristických prípadov:

Predpokladajme, že schopnosť prevádzky výrobku je závislá od jedného parametra, ktorý je možné merať. Sledovaný parameter označme m. Parameter sa môže meniť v určitom intervale od mmin po mmax. Ak parametru m určíme hranice m0 a m1 mmin ≤ m0    …. m1 ≤ mmax tak, že výrobok s parametrom m, pre ktorý platí: m0 ≤ m […]

Porucha – jav, ktorý spočíva v ukončení schopnosti výrobku plniť požadovanú funkciu podľa technických podmienok. Kritérium poruchy – súhrn znakov, ktoré charakterizujú prechod vźrobku z bezporuchového stavu do stavu poruchového. O poruche hovoríme vtedy, ak výrobok stratí celkom schopnosť činnosti, ak prestane fungovať. Ak výrobok nestratí celkom schopnosť fungovať, nie je vždy všeobecne možné povedať, […]

Strojárenské výrobky z hľadiska ich funkcie sa delia: prvok – samostatne uvažovaná časť výrobku systém – súhrn niekoľkých vzájomne spätých prvkov určených k plneniu predpísaných funkcií Príklad: Automobil je systém, jeho prvkami sú motor, prevodovka, karoséria, … Prevodovka je systém, jej prvkami sú hriadeľ, ozubené koleso, ložisko, … Spoľahlivosť je obecná vlastnosť výrobku plniť požadované […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net