Archive for the Kvalita produkcie Category

FMEA FMEA Štruktúra formulára pre FMEA analýzu závisí od rozhodnutia tímu implementujúceho FMEA alebo požiadaviek zákazníka. Ukazovateľ MR/P – miera rizika/priorita sa vypočíta:   MR/P = Vz * Vy * Od (< 150) (1) kde: Vz – význam dôsledku (následku) poruchy, Vy – pravdepodobnosť výskytu príčiny poruchy, Od – pravdepodobnosť odhalenia vzniknutej poruchy resp. príčiny […]

NORMA Organizácia musí vypracovať a udržiavať PK, ktorá obsahuje: predmet SMK vrátane podrobností o výnimkách a ich zdôvodnení určené zdokumentované postupy zahrnuté do SMK alebo odkazy na ne opis interakcií medzi procesmi zahrnutými do SMK 

Poverený pracovník (obvykle predstaviteľ vedenia pre manažérsky systém) vypracováva plán interných auditov na každý rok v ročnom pláne interných auditov určí pre každý audit: predmet auditu, vedúceho interného audítora príslušného auditu, ostatných členov previerkovej skupiny (dälší interní audítori), ak to vyžaduje predmet auditu, tak aj odborných pracovníkov, preverovanú organizačnú jednotku, približný termín realizácie auditu, identifikačné […]

Rozhodovací diagram sa nazýva aj ako diagram preventívneho rozhodovania a označuje sa aj skratkou PDPC (Process Decision Program Chart). Slúži na zvládnutie takých vplyvov, ktoré sa dajú ťažko predvídať – tým spôsobom, že sa vopred určia možné reakcie. Základní myšlienkový postup je u tohto nástroja v princípe rovnaký ako u metódy FMEA procesu.   Je […]

Sieťová graf sa používa na určenie všetkých činností a ich nadväznosti, potrebných na dosiahnutie vyžadovanej úrovne kvality produkčných procesov a produktov. Sieťový graf je vhodný nástroj pre stanovenie optimálneho harmonogramu priebehu zložitých činností a ich následné monitorovanie. Spracovaním sieťového grafu sa získajú dôležité podklady pre stanovenie vhodných opatrení pre skrátenie celkovej doby trvania činnosti, pre rýchle posúdenie vplyvu […]

Maticový diagram je uskutočňovaný cez analýzu maticových údajov. Tá je zameraná na porovnávanie rôznych variant charakterizovaných určitými kritériami. Nasleduje výber najvhodnejšej varianty. Variantmi môžu byť výrobky, dodávatelia a pod. Táto analýza je potrebná vždy vtedy, ak chceme: – zisťovať segmenty trhu – skúmať postupné viacnásobné premenné – usporiadať údaje zo zhlukov – odhaľovať skryté štruktúry Podstata […]

Maticová tabuľka slúži na hľadanie vzájomných súvislostí a vzťahov medzi dvoma a viacerými faktormi resp. oblasťami problému. Je základným nástrojom metódy QFD. Najčastejšie sa používajú maticová tabuľky tvaru „L“. Existujú aj ďalšie tvary, ako napr. „T“,“Y“ alebo „X“, ktoré sú kombináciami niekoľkých tabuliek tvaru „L“. Postup: Príčiny sa zapíšu do záhlavia jednotlivých stĺpcov a riadkov. Každé […]

Slúži na poznanie a riešenie detailov zložitých problémov so zámerom zistiť slabé miesta návrhov, ktoré by mohli viesť k neúspechu. Je tak isto zostavovaný v tíme. Možno využiť námety a vzájomný vzťahy z už vytvoreného afinitného diagramu alebo relačného diagramu. Využitie: Pri rozklade požiadavok zákazníka na konkrétne dielčie požiadavky, zobrazenie logickej štruktúry problému alebo pre systematické […]

Diagram vzájomných vzťahov (relačný diagram) umožňuje identifikáciu logických alebo príčinných súvislostí medzi jednotlivými námetmi, ktoré sa vzťahujú k riešenému problému. Ako vstup na zostrojenie tohto diagramu môžu slúžiť námety, ktoré boli vytvorené pri zostavení afinitného diagramu. Zvyčajne sa však z dôvodu neprehľadnosti nepracuje so všetkými námetmi, ale len s jednotlivými skupinami námetov alebo s námetmi v […]

Afinitný diagram známy aj ako diagram príbuznosti, či zhlukový diagram je vhodným pre usporiadanie veľkého množstva informácií, ktoré sa týkajú určitého problému. Tieto informácie diagram pomáha usporiadať do prirodzených skupín, a tak objasniť štruktúru riešených problémov. Použitie afinitného diagramu – zložitý a ťažko spracovateľný problém. a) Jeho tvorba prebieha v tíme, kde sa uplatňuje intuitívne myslenie. Úlohou tímu je […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net