Archive for the Komplexné manažérstvo kvality Category

Metrika BSC sa používa na to, aby sa jasnejšie definovali strategické predstavy ako rast, spokojnosť zákazníka a kvalita. Kartička (scorecard) s presným popisom podnikovej stratégie potom slúži ako organizačný rámec pre manažérske rozhodnutia. Metóda Balanced Scorecard (BCS) transformuje víziu a poslanie firmy do strategických smerov, cieľov a ich metrík, ktoré sú organizované do 4 perspektív: Finančná […]

Metóda Global 8D je účinná metóda, ktorá sa používa tam, kde sa objaví problém, ktorého príčina je neznáma a kde je nutné riešiť problém čo najrýchlejšie, najúčinnejšie a pritom ochrániť zákazníka od nežiaducich dôsledkov. Proces G8D hľadá definíciu a pochopenie problému. Môže taktiež meniť  systémy, takže problém a iné jemu podobné problémy môžu byť chránené […]

Ak  má byť samohodnotenie skutočným systémovým meraním,  je potrebné, aby poskytoval kvantifikované dáta. Tie sa týkajú toho, do akej miery plní organizácia kritéria a požiadavky zvoleného modelu. Hodnotenie sa môže realizovať buď v určenej bodovej alebo percentuálnej škále. Organizácia si môže  pre tieto účely vytvoriť vlastné pravidlá, poprípade môže akceptovať spôsoby kvantifikácie doporučované EFQM alebo ISO 9004:2000. […]

Model CAF Bol vyvinutý na základe analýz vykonaných európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte. Do finálnej podoby sa dostal v priebehu roku 1999 a začiatkom roku 2000. Je odporúčaný organizáciam verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj na pochopenie techník manažérstva kvality. Hlavným cieľom modelu CAF je poskytovať […]

Jedným z úplne nových typov systémových meraní v systémoch manažérstva  kvality budovaných podľa doporučení ISO 9004 je tzv. samohodnotenie (self-assessment). Skutočnosť, že sa tento typ merania objavil i v koncepcii ISO, svedčí o tom, že nové normy ISO 9000 skutočne preberajú mnoho z koncepcie TQM. V tejto koncepcii sa totiž zrodili tak ako základy samohodnotenia, tak aj rozpracovanie variatných prístupov k procesom […]

Model výnimočnosti EFQM predstavuje základný nástroj Európskej ceny za kvalitu a ako taký ho prevzala aj Slovenská spoločnosť pre kvalitu ako nástroj hodnotenia súťaže Národná cena  Slovenskej republiky za kvalitu. Účasť v Národnej cene je najlepšou, aj keď nie jedinou príležitosťou podstúpiť nezávislú aplikáciu samohodnotenia v zmysle modelu EFQM. Prvoradým účelom je samohodnotenie firmy a získanie nezávislého pohľadu na firmu […]

Výchovné programy Účinnosť a forma výchovných programov ovplyvňujú vzťah zamestnancov ku kvalite, ich teoretické znalosti a ich praktické skúsenosti. Ishikawa: ,,Riadenie kvality začína a končí výchovou a vzdelávaním.” Základné nároky na efektívne výchovné programy: programy musia byť súčasťou personálneho manažérstva podniku, programy musia zahrňovať všetkých zamestnancov, programy musia byť určené pre rozdielne skupiny zamestnancov, programy […]

Riadenie ľudských zdrojov (personálny manažment) je neodmysliteľnou súčasťou celopodnikového riadenia a zohráva dôležitú úlohu práve s budovaním a rozvojom moderných systémov manažérstva kvality. Personálne riadenie v podniku sa musí zamerať na: Zaradenie správneho človeka na správne miesto, Optimálne využívanie pracovných síl  v podniku, Formovanie tímu, riadenie ľudí a zdravých medziľudských vzťahov, Personálny a sociálny rozvoj pracovníkov podniku. Hlavné úlohy personálneho […]

Táto koncepcia je založená na aplikácii požiadaviek definovaných v normách ISO 9000. Normy súboru ISO 9000 sú rešpektované aj politikou EÚ v oblasti posudzovania zhody, kde sa u mnohých produktov počíta i s certifikáciou systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 1987 – Medzinárodná organizácia pre normy ISO zverejnila sady noriem ISO – normy radu ISO 9000, ktoré prešli dvomi […]

Pojem TQM – Total Quality Management – Komplexné manažérstvo kvality sa začal používať už v 80. rokoch pre systémy celopodnikového riadenia kvality v japonských firmách. Postupne sa táto koncepcia rozpracovala v americkom prostredí a je dnes považovaná ako: filozofia manažérstva koncepcia TQM nie je viazaná normami a predpismi ako napr, koncepcia ISO je otvoreným systémom […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net