Archive for the Inžinierstvo kvality produkcie Category

Rozhodovací diagram sa nazýva aj ako diagram preventívneho rozhodovania a označuje sa aj skratkou PDPC (Process Decision Program Chart). Slúži na zvládnutie takých vplyvov, ktoré sa dajú ťažko predvídať – tým spôsobom, že sa vopred určia možné reakcie. Základní myšlienkový postup je u tohto nástroja v princípe rovnaký ako u metódy FMEA procesu.   Je […]

Sieťová graf sa používa na určenie všetkých činností a ich nadväznosti, potrebných na dosiahnutie vyžadovanej úrovne kvality produkčných procesov a produktov. Sieťový graf je vhodný nástroj pre stanovenie optimálneho harmonogramu priebehu zložitých činností a ich následné monitorovanie. Spracovaním sieťového grafu sa získajú dôležité podklady pre stanovenie vhodných opatrení pre skrátenie celkovej doby trvania činnosti, pre rýchle posúdenie vplyvu […]

Maticový diagram je uskutočňovaný cez analýzu maticových údajov. Tá je zameraná na porovnávanie rôznych variant charakterizovaných určitými kritériami. Nasleduje výber najvhodnejšej varianty. Variantmi môžu byť výrobky, dodávatelia a pod. Táto analýza je potrebná vždy vtedy, ak chceme: – zisťovať segmenty trhu – skúmať postupné viacnásobné premenné – usporiadať údaje zo zhlukov – odhaľovať skryté štruktúry Podstata […]

Maticová tabuľka slúži na hľadanie vzájomných súvislostí a vzťahov medzi dvoma a viacerými faktormi resp. oblasťami problému. Je základným nástrojom metódy QFD. Najčastejšie sa používajú maticová tabuľky tvaru „L“. Existujú aj ďalšie tvary, ako napr. „T“,“Y“ alebo „X“, ktoré sú kombináciami niekoľkých tabuliek tvaru „L“. Postup: Príčiny sa zapíšu do záhlavia jednotlivých stĺpcov a riadkov. Každé […]

Slúži na poznanie a riešenie detailov zložitých problémov so zámerom zistiť slabé miesta návrhov, ktoré by mohli viesť k neúspechu. Je tak isto zostavovaný v tíme. Možno využiť námety a vzájomný vzťahy z už vytvoreného afinitného diagramu alebo relačného diagramu. Využitie: Pri rozklade požiadavok zákazníka na konkrétne dielčie požiadavky, zobrazenie logickej štruktúry problému alebo pre systematické […]

Diagram vzájomných vzťahov (relačný diagram) umožňuje identifikáciu logických alebo príčinných súvislostí medzi jednotlivými námetmi, ktoré sa vzťahujú k riešenému problému. Ako vstup na zostrojenie tohto diagramu môžu slúžiť námety, ktoré boli vytvorené pri zostavení afinitného diagramu. Zvyčajne sa však z dôvodu neprehľadnosti nepracuje so všetkými námetmi, ale len s jednotlivými skupinami námetov alebo s námetmi v […]

Afinitný diagram známy aj ako diagram príbuznosti, či zhlukový diagram je vhodným pre usporiadanie veľkého množstva informácií, ktoré sa týkajú určitého problému. Tieto informácie diagram pomáha usporiadať do prirodzených skupín, a tak objasniť štruktúru riešených problémov. Použitie afinitného diagramu – zložitý a ťažko spracovateľný problém. a) Jeho tvorba prebieha v tíme, kde sa uplatňuje intuitívne myslenie. Úlohou tímu je […]

Zaznamenáva výskyt nejakej hodnoty. Je určená k systematickému zhromažďovaniu údajov potrebných pre zlepšovanie a riadenie kvality. Zhromaždené údaje sú základným pre hodnotenie súčasného stavu procesov a pre stanovenie smeru ďalšieho zlepšovania. Kontrolné tabuľky nemusia mať vždy len papierovú podobu, ale môžu byť spracované aj v elektronickej podobe. Vzorec na stanovenie intervalov: 0,55 . n0,4 ≤ k ≤ 1,25 n0,4 […]

Zoradenie prvkov, na ktoré sa treba zamerať podľa ich dôležitosti, aby sa využili obmedzené zdroje na zvyšovanie kvality. Pareto analýza je založená na pravidle 20/80 – 20% príčin spôsobuje 80% výsledných efektov. Vilfredo Pareto – taliansky ekonóm: “80% bohatstva vlastní 20% ľudí”. Podstata: Hlavné množstvo, dôsledok je kumulované do malého množstva rozhodujúcich príčin. Umožňuje oddeliť […]

Slúži na sledovanie vzájomného vzťahu medzi dvoma premennými (sledovanie znakmi). Dáva nám odpoveď na otázky: existuje vzájomný vzťah medzi dvoma sledovanými premennými? povaha závislosti je kladná alebo záporná? závislosť je silná alebo slabá? Výhody: umožňuje ľahko rozpoznať vzájomnú závislosť premenných posudzuje možnosti vzťahov medzi príčinou a dôsledkom ľahké a jednoduché zostrojenie

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net