Afinitný diagram

Afinitný diagram známy aj ako diagram príbuznosti, či zhlukový diagram je vhodným pre usporiadanie veľkého množstva informácií, ktoré sa týkajú určitého problému. Tieto informácie diagram pomáha usporiadať do prirodzených skupín, a tak objasniť štruktúru riešených problémov.

Použitie afinitného diagramu – zložitý a ťažko spracovateľný problém.

a) Jeho tvorba prebieha v tíme, kde sa uplatňuje intuitívne myslenie. Úlohou tímu je prostredníctvom brainstormingu zhromaždiť čo najviac námetov pre vyriešenie daného problému.

b) Všetky získané námety sú zaznamenané na kartičkách. Snahou je získať čo najviac námetov – väčšia pravdepodobnosť, že sa medzi nimi vyskytnú námety, ktoré by mohli prispieť k vyriešeniu problému.

c) Nasleduje doplnenie námetov z iných zdrojov, teda z literárnych rešerší, po konzultácií s odborníkmi, priamym pozorovaním atď.  Po skončení diskusie sa kartičky zo získanými námetmi rozmiestnia na veľkú plochu a následne sa zoskupia podľa príbuznosti do prirodzených skupín.

d) Po vytvorení skupín príbuzných námetov, sa skupiny pomenujú tak, aby jednotlivé skupiny výstižne charakterizovali. Na základe dosiahnutých výsledkov sa zostrojí afinitný diagram, ktorý názorne zobrazí všetky námety usporiadané do skupín. Afinitný diagram by však mal byť i naďalej doplňovaný o ďalšie nové, zistené informácie.

 Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net