5. Zodpovednosť manažmentu – záväzok, zameranie sa na zákazníka, politika kvality, plánovanie, zodpovednosť-právomoc-komunikácia, preskúmanie manažmentom

Jednou z podmienok pre efektívne fungovanie vybudovaného systému manažérstva kvality je podpora systému vedením spoločnosti. Norma ISO 9001 priamo stanovuje požiadavky na vedenie organizácie, ktoré musí plniť. Medzi tieto patrí najmä stanovenie stratégie pre organizáciu, jasné definovanie zodpovednosti a právomocí pre zamestnancov organizácie a jednotlivé oddelenia, pravidelné sledovanie systému, hodnotenie a zabezpečenie jeho zlepšovania.

5.1 Záväzok manažmentu

Vrcholové vedenie musí poskytnúť dôkaz o svojom záväzku k vývoju, uskutočňovaniu a zlepšovaniu SMK tým, že:

 • oboznámi organizáciu s dôležitosťou splnenia požiadaviek zákazníka, ako aj požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek
 • určí politiku kvality
 • zaistí vypracovanie cieľov kvality
 • vykonáva preskúmania manažmentom
 • zaistí dostupnosť zdrojov

5.2 Zameranie sa na zákazníka

Vrcholový manažment musí zaistiť, aby sa určili a splnili požiadavky zákazníka s cieľom zvýšiť jeho spokojnosť (pozri 7.2.1 a 8.2.1).

Vrcholový manažment musí zabezpečiť, aby potreby a očakávania zákazníka boli:

 • stanovené (brať do úvahy i zodpovednosť za produkt, požiadavky predpisov a zákonov)
 • pretransformované do procesov organizácie
 • plnené s cieľom dosiahnuť spokojnosť zákazníka

5.3 Politika kvality

Vrcholové vedenie musí definovať svoju politiku kvality a zabezpečovať, aby:

 • zodpovedala poslaniu organizácie
 • zaväzovala k splneniu požiadaviek zákazníka a k neustálemu zlepšovaniu účinnosti SMK
 • poskytovala rámec pre určovanie a preverovanie cieľov kvality
 • bola zverejnená a pochopená na príslušných organizačných úrovniach
 • bola trvale kontrolovaná jej vhodnosť

Politika sa často vydáva vo forme riadeného Rozhodnutia riaditeľa. Pracovníci sú o politike kvality informovaní napr. zverejnením Rozhodnutia na nástenke v sídle firmy, na internetovej stránke organizácie, na poradách, robotníci prostredníctvom svojich priamych nadriadených a pod.

5.4 Plánovanie

5.4.1 Ciele kvality

Vrcholový manažment musí zaistiť, aby sa pre príslušné funkcie a na príslušných úrovniach v rámci organizácie vypracovali ciele kvality vrátane cieľov potrebných na splnenie požiadaviek na produkt [pozri 7.1a)].

Ciele kvality musia byť:

 • merateľné
 • v súlade s politikou kvality
 • časovo ohraničené
 • zabezpečené neustálym zlepšovaním

5.4.2 Plánovanie SMK

Vrcholový manažment musí zaistiť, aby sa:

 • naplánoval SMK s cieľom splniť požiadavky uvedené v 4.1, ako aj ciele kvality
 • zachovala integrita SMK, ak sa plánujú a zavedú jeho zmeny

5.5 Zodpovednosť, právomoc a komunikácia

5.5.1 Zodpovednosť a právomoc

Vrcholové vedenie musí zabezpečiť, aby v rámci organizácie boli zodpovednosti, právomoci a ich vzájomné vzťahy:

 • stanovené
 • zverejnené

5.5.2 Predstaviteľ manažmentu

Vrcholový manažment musí menovať člena manažmentu organizácie, ktorý bez ohľadu na ďalšie zodpovednosti musí mať zodpovednosť a právomoc pre:

 • zavedenie, uskutočňovanie a udržovanie potrebných procesov SMK
 • oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou SMK a s akoukoľvek potrebou zlepšenia
 • zvyšovať povedomie o požiadavkách zákazníka v celej organizácii

Do povinností predstaviteľa manažmentu vedenia môžu patriť i otázky týkajúce sa záujmových strán a SMK.

5.5.3 Interná komunikácia

Organizácia musí zaviesť a udržovať pravidlá pre internú komunikáciu medzi organizačnými úrovňami a útvarmi/funkciami s ohľadom na procesy SMK a ich efektívnosť.

5.6 Preskúmavanie vedením organizácie

5.6.1 Všeobecne

Vrcholové vedenie musí v plánovaných intervaloch preskúmať SMK organizácie a tým zabezpečiť:

 • trvalú vhodnosť
 • primeranosť
 • efektívnosť SMK

Hodnotiaca správa musí zahrnúť hodnotenie:

 • možnosti na zlepšovanie SMK
 • potrieb zmien SMK
 • politiky kvality
 • cieľov kvality

Záznamy z preskúmaní manažmentom sa musia udržiavať (pozri 4.2.4).

5.6.2 Vstupy do preskúmania

Vstup do preskúmania vedením musí obsahovať informácie týkajúce sa:

 • výsledkov auditov
 • spätnej väzby od zákazníkov
 • výkonnosti procesov a zhody produktov
 • stavu preventívnych a nápravných opatrení
 • opatrení z predchádzajúcich preskúmavaní SMK vedením
 • naplánovaných zmien, ktoré mohli ovplyvniť SMK
 • odporúčaní na zlepšenie

5.6.3 Výstupy z preskúmania

Musia zahrňovať rozhodnutia a opatrenia k týmto bodom:

 • k zlepšovaniu účinnosti SMK a jeho procesov
 • k skvalitňovaniu produktov s ohľadom na požiadavky zákazníkov
 • k potrebám zdrojov

Najčastejšie nezhody k požiadavkám kapitoly 5 – Zodpovednosť manažmentu

 • Chýba záznam o oboznámení pracovníkov s politikou kvality
 • Niektorí pracovníci (najmä realizační) nie sú informovaní o politike kvality
 • Ciele kvality nie sú merateľné
 • Pracovníci nepoznajú ciele svojho útvaru
 • V popisoch pracovných činností sú uvedené zodpovednosti bez príslušných kompetencií
 • Nie sú vyčlenené ľudské zdroje na budovanie a zavedenie systému
 • Predstaviteľ manažmentu nie je členom vrcholového vedenia, prípadne nemá právomoci
 • Chýba záznam o preskúmaní systému kvality manažmentom


Počet komentárov: 1 k téme “5. Zodpovednosť manažmentu – záväzok, zameranie sa na zákazníka, politika kvality, plánovanie, zodpovednosť-právomoc-komunikácia, preskúmanie manažmentom”

 1. Kvalita produkcie » Kvalita produkcie – témy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] 5. Zodpovednosť manažmentu – záväzok, zameranie sa na zákazníka, politika kvality, plán… […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • tnx.net


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!