16. Udržovateľnosť, rozdelenie systémov údržieb a ich popis

Prevádzková spoľahlivosť konštrukcie je značne ovplyvnená systémom údržby a to buď z hľadiska technického alebo ekonomického.

Udržovateľnosť je definovaná ako vlastnosť konštrukcie spočívajúca v spôsobilosti predchádzať a zisťovať príčiny vzniku jej porúch a odstraňovať ich následky predpísanou údržbou a opravou. Udržovateľnosť je komplexná vlastnosť zahrňujúca udržovateľnosť a opraviteľnosť. Teda zahrňuje vlastnú údržbu konštrukcie a bezprostredné opravy náhodných porúch.

Rozdelenie systémov údržby: podľa znalostístavu konštrukcie sa upravuje náplň a rozsah údržbových operácií, ktoré sa potom delia na:

 • údržbu preventívnu (plánovanú)
 • údržbu neplánovanú (nápravnú údržbu pri poruchách)
 • revíznu údržbu

Údržba preventívna

Preventívna údržba sa vykonáva v predpísanom plánovanom časovom intervale bez ohľadu na skutočný technický stav konštrukcie. Často sa vykonáva v čase, kedy je konštrukcia v bezporuchovom stave alebo nevykazuje žiadne znaky chybnej prevádzky (dáva plný menovitý výkon). Je to plánovaná periodická kontrola celej konštrukcie (stroja) alebo jej dôležitých uzlov. Kontrolou sa majú odhaliť počiatky vzniku porúch skôr, než prejdú do stavu závažných porúch. Preventívna údržba sa uskutočňuje podľa dopredu vypracovaného plánu.

Podľa spôsobu vykonania je preventívna údržba:

 • časová – pri tejto sa vykonáva údržbová operácia v takých časových intervaloch používania prvku, kedy nenastane jeho prerušenie, alebo keď je neporušený nepretržite po dobu T.
 • periodická – pri tejto údržbe sa vykonáva údržbová operácia v okamihu poruchy prvku alebo v okamihu, kedy je čas prevádzky práve celým násobkom času T.

Pohotovosť – komplexný ukazovateľ – zahrňuje všetko súvisiace so spoľahlivosťou, udržiavateľnosťou,..

Ak sa nahradzuje poškodený prvok (súčiastka) novým prvkom, technicky zhodným a práve tak spoľahlivým ako bol pôvodný prvok, hovorí sa o REGENERAČNEJ údržbe.

Ak sa uskutoční oprava pôvodného poškodeného prvku tak, že je prevádzkyschopný a spoľahlivý, ako bol pred údržbou, ide o NEREGENERAČNÚ údržbu.

Neplánovaná údržba

Neplánovanou údržbou sa odstraňuje náhodná porucha prvku jeho výmenou za nový alebo jeho obnovou. Jej cieľom je znovuuvedenie konštrukcie do normálnej (bezporuchovej) prevádzky.

Revízna údržba

Uskutočňuje sa v prípade, kedy je možné overiť skutočný stav prvku alebo konštrukcie v určitom časovom úseku jej používania, napr. bezdemontážnou diagnostickou kontrolou. Je to údržba podľa skutočného technického stavu, naplánovaná, pri ktorej sa okamžite odstraňuje zistená porucha a konštrukcia sa uvedie do bezporuchového stavu.Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net