0. Úvod – všeobecne, procesný prístup, vzťah k norme ISO 9004:2000, kompatibilita s inými systémami manažérstva

0.1 Všeobecne

Je potrebné, aby prijatie SMK bolo strategickým rozhodnutím vedenia. Návrh a zavedenie SMK v organizácii ovplyvňujú:

 • jej prostredie, zmeny v tomto prostredí a riziká súvisiace s týmto prostredím
 • meniace sa požiadavky
 • osobitné ciele organizácie
 • jej poskytované produkty
 • jej používané procesy
 • jej veľkosť a štruktúra

Účelom normy nie je jednotné členenie SMK ani jednotný spôsob dokumentovania SMK.

Požiadavky normy na SMK sú doplňované požiadavkami na produkty. Informácie označené ako Poznámka poskytujú vysvetlenie alebo upresnenie príslušnej požiadavky.

Je použiteľná pre interné a externé strany, vrátane certifikačných orgánov na posúdenie schopnosti organizácie vyhovieť požiadavkám zákazníka, požiadavkám predpisov a legislatívnym požiadavkám, aplikovateľných na produkt a vlastným požiadavkám organizácie.

Pri príprave tejto medzinárodnej normy sa brali do úvahy zásady manažérstva kvality uvedené v ISO 9000 a ISO 9004.

0.2 Procesný prístup

Táto medzinárodná norma podporuje prijatie procesného prístupu pri vypracúvaní, zavádzaní a zlepšovaní efektívnosti SMK s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka plnením jeho požiadaviek.

Na to, aby organizácia mohla efektívne fungovať, musí určiť a riadiť množstvo súvisiacich činností. Proces možno chápať ako činnosť alebo súbor činností, ktoré využívajú zdroje a riadia sa tak, aby umožnili transformáciu vstupov na výstupy.

Aplikáciu systému procesov v rámci organizácie s cieľom vytvoriť požadovaný výsledok, spolu s identifikáciou procesov a ich interakciou, ako aj ich manažérstvo, možno chápať ako procesný prístup.

Výhodou procesného prístupu je nepretržité riadenie väzieb medzi jednotlivými procesmi v rámci systému procesov, ako aj riadenie kombinácií a interakcií procesov, ktoré tento prístup poskytuje.

Procesným prístupom sa zvýrazňuje význam

 • pochopenia a naplnenia požiadaviek zákazníka, predpisov
 • potreby sledovania procesov z hľadiska tvorby hodnôt
 • docielenia výsledkov z pohľadu výkonnosti a účinnosti procesu
 • neustáleho zlepšovania procesov na základe výsledkov objektívnych meraní

Model procesne orientovaného systému manažérstva kvality

0.3 Vzťah k norme ISO 9004:2000

ISO 9001 a ISO 9004 sú normy SMK, ktoré boli vyvinuté, aby sa navzájom dopĺňali; môžu sa však použiť aj nezávisle.

ISO 9001

 • špecifikuje požiadavky na SMK, ktoré možno využiť pri internej aplikácii v rámci organizácie alebo na certifikáciu či na zmluvné účely. Sústreďuje sa na efektívnosť SMK pri plnení požiadaviek zákazníka.

ISO 9004

 • V čase zverejnenia tejto medzinárodnej normy je ISO 9004 v štádiu prepracovania.
 • Je návodom pre dosiahnutie trvalého úspechu organizácie v danom prostredí, pre organizácie, ktorých manažment chce prekročiť požiadavky ISO 9001.
 • ISO 9004 sa zaoberá potrebami a očakávaniami všetkých zainteresovaných strán a ich uspokojením prostredníctvom systematického a kontinuálneho zlepšovania výkonnosti, účinnosti a efektívnosti organizácie.
 • Nie je však určená na certifikačné, regulačné a zmluvné použitie.

Vzťah noriem ISO 9001 a ISO 9004

0.4 Kompatibilita s inými systémami manažérstva

Pri tvorbe tejto medzinárodnej normy sa bral ohľad na ustanovenia ISO 14001:2004, aby kompatibilita týchto dvoch noriem priniesla úžitok používateľskej verejnosti. Príloha A  znázorňuje súvislosti medzi ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.

Táto norma neobsahuje žiadne požiadavky iných systémov manažérstva ako sú environmentálne manažérstvo, manažérstvo bezpečnosti pri práci, finančné manažérstvo alebo manažérstva rizík.

Nebráni organizácii integrovane sa zaoberať rovnakými požiadavkami rôznych systémov manažérstva, prispôsobiť svoj jestvujúci systém (svoje jestvujúce systémy) manažérstva tak, aby sa vytvoril SMK, ktorý zodpovedá požiadavkám tejto medzinárodnej normy.

Organizácia môže zladiť požiadavky jednotlivých systémov a zaviesť jeden – integrovaný manažérsky systém (IMS), prispôsobený požiadavkám viacerých noriem. Z integrovaných systémov sa najčastejšie zavádza systém zahrňujúci požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001 (STN EN ISO 14001:2005: Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie.) a OHSAS 18001 (STN OHSAS 18001:2008: Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky.), pričom môže systém vyhovovať požiadavkám všetkých troch vyššie uvedených noriem alebo ľubovoľných dvoch. V praxi sa však môžeme stretnúť aj s integráciou s inými manažérskymi systémami.

Integrácia do jedného systému prináša viacero výhod, najmä:

 • komplexné plánovanie a riadenie
 • zjednodušenie dokumentácie
 • zjednodušenie prenosu informácií
 • komplexné hodnotenie efektívnosti systému
 • zníženie prácnosti a nákladov na udržiavanie systému

Prienik vybraných požiadaviek manažérskych systémov

1 – Návrh a vývoj, Príprava realizácie, Riadenie externe obstarávaných procesov, Nakupovanie, Riadenie výrobní, Riadenie údržby mechanizácie

2 – Riadenie rizík BOZP

3 – Riadenie environmentálnych aspektov a vplyvov

4 – Havarijná pripravenosť, Register požiadaviek a hodnotenie ich dodržania

5 – Plánovanie v integrovanom manažérskom systéme (politika IMS, ciele…), Ľudské zdroje, Komunikácia, Riadenie prevádzky, Riadenie dokumentácie IMS, Audity IMS, Nezhody, Registratúra, Nápravné a preventívne opatrenia, Metrológia, Meranie a monitorovanie, Preskúmanie systémuPočet komentárov: 1 k téme “0. Úvod – všeobecne, procesný prístup, vzťah k norme ISO 9004:2000, kompatibilita s inými systémami manažérstva”

 1. Kvalita produkcie » Kvalita produkcie – témy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] 0. Úvod – všeobecne, procesný prístup (a iné prístupy k definovaniu kvality), vzťah k n… […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • tnx.net


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!