Containment action

Ochráň svojho zákazníka

Čo je Containment?

Všetky aktivity, ktoré vykonávame v závode po dodaní nekonformného produktu nášmu zákazníkovi.

 • Je to vlastne to, AKO OCHRAŇUJEME NÁŠHO ZÁKAZNÍKA PRED NEKVALITOU!
 • Chceme „VYTVORIŤ STENU“ v závode, aby sme ZASTAVILI únik nekonformných dielov k zákazníkovi!

Je potrebné:

 • KOMUNIKOVAŤ (COMMUNICATE)
 • POČÍTAŤ (COUNT)
 • KONTROLOVAŤ/RIADIŤ (CONTROL)
 • VYTVÁRAŤ (CREATE)
 • OVEROVAŤ (CHECK)
 • UZAVRIEŤ (CLOSE)

Čítaj zvyšok »

Preskúmanie manažmentom (vstup do preskúmania)

5.6 Preskúmanie manažmentom

5.6.1 všeobecne

Vrcholové vedenie musí v plánovaných intervaloch preskúmavať  SMK organizácie s ohľadom na : trvalú vhodnosť, primeranosť a efektívnosť.

Preskúmanie musí zahrnúť posúdenie príležitosti: – na zlepšovanie SMK, – potrebu zmien SMK vrátane politiky a cieľov kvality.

MUSIA sa udržiavať záznamy z preskúmania manažmentom.

Čítaj zvyšok »

Popíšte požiadavky procesu „Nakupovanie“

7.4 Nakupovanie

7.4.1 Proces nakupovania

Organizácia musí zabezpečiť, aby nakupovaný produkt  zodpovedal špecifikovaným požiadavkám pre nákup. Spôsob a rozsah preverovania dodávateľov a dodávok musí závisieť od vplyvu nakupovaných vstupov na následné realizačné procesy a na konečný produkt.

Organizácia musí vykonávať hodnotenie a výber svojich dodávateľov podľa ich schopnosti dodávať produkty v súlade s požiadavkami organizácie.

Čítaj zvyšok »

Požiadavky na produkt a ich preskúmanie

7.1 Plánovanie a realizácie produktu

Organizácia musí plánovať a rozvíjať procesy potrebné pre realizáciu produktu. Plánovanie musí byť v súlade s ostatnými požiadavkami na procesy SMK. Organizácia musí stanoviť podľa vhodnosti:

–          ciele kvality a požiadavky na produkt

–          vytvoriť procesy, dokumentáciu a poskytnúť zdroje špecifické pre produkt,

–          činnosti pri overovaní, validácii, monitorovaní, kontrole a skúškach, ako aj kritériá pre prebierku produktu,

–          potrebné záznamy k preukazovaniu zhody procesov a výsledného produktu s požiadavkami.

Výstup z plánovania musí byť vo vhodnej forme, ktorá vyhovuje charakteru organizácie.

Čítaj zvyšok »

FMEA, Heijunka, Kanban

FMEA

FMEA

Štruktúra formulára pre FMEA analýzu závisí od rozhodnutia tímu implementujúceho

FMEA alebo požiadaviek zákazníka.

Ukazovateľ MR/P – miera rizika/priorita sa vypočíta:

 

MR/P = Vz * Vy * Od (< 150) (1)

kde: Vz – význam dôsledku (následku) poruchy,

Vy – pravdepodobnosť výskytu príčiny poruchy,

Od – pravdepodobnosť odhalenia vzniknutej poruchy resp. príčiny poruchy.

Hodnotenie rizika

Jednotlivé ukazovatele potrebné pre výpočet miery rizika/priorita – MR/P, majú nasledovné hodnoty:

FMEA_hodnotenie

Čítaj zvyšok »

Operatívne riadenie dokumentácie

4.2.3        Riadenie dokumentov

4.2.4

–          dokumenty požadované pre SMK musia byť riadené,

–          pre riadenie dokumentov musí byť vytvorený zdokumentovaný postup:

 1. schvaľovanie dokumentov,
 2. preskúmanie potreby,
 3. identifikácia stavu revízie – zmeny,
 4. platné dokumenty na miestach ich používania,
 5. zaistenie čitateľnosti a identifikovateľnosti dokumentov,
 6. zabránenie používaniu neplatných dokumentov,
 7. zaistenie identifikácie dokumentácie externého pôvodu a riadenia jej distribúcie.

Čítaj zvyšok »

Príručka kvality organizácie

NORMA

Organizácia musí vypracovať a udržiavať PK, ktorá obsahuje:

 • predmet SMK vrátane podrobností o výnimkách a ich zdôvodnení
 • určené zdokumentované postupy zahrnuté do SMK alebo odkazy na ne
 • opis interakcií medzi procesmi zahrnutými do SMK 

Čítaj zvyšok »

Preventívna a prediktívna údržba

ISO / TS

Organizácia musí určiť zariadenia kľúčových procesov, poskytnúť zdroje pre údržbu strojov a zariadení a vybudovať účinný systém plánovanej preventívnej údržby.

Systém musí zahrnúť aspoň:

 • Činnosti plánovanej údržby
 • Balenie a konzervácia zariadení, nástrojov a meradiel
 • Dostupnosť náhradných dielov pre kľúčové výrobné zariadenia
 • Dokumentovanie, hodnotenie a zlepšovanie cieľov údržby

Čítaj zvyšok »

Definujte zvláštne znaky (charakteristiky)

Zvláštne znaky

Organizácia musí identifikovať zvláštne znaky a:

 • zahrnúť všetky zvláštne znaky do plánov kontroly a riadenia,
 • dodržiavať výklad a značky špecifikované zákazníkom,
 • identifikovať dokumenty pre riadenie procesu (výkresy, FMEA, plán kontroly a riadenia).

Zvláštne znaky môžu zahŕňať znaky produktu a parametre procesov.

Čítaj zvyšok »

Model systému manažérstva kvality podľa STN ISO/TS 16949:2005

ISO/TS 16949:2005 (TS2) norma (QS 9000 + VDA 6.1)

 • Jednotná technická špecifikácia obsahujúca požiadavky normy ISO9001:2000 doplnené o špecifické, celosvetovo uznávané požiadavky na dodávateľov automobilového priemyslu,
 • Vytvorená pracovnou skupinou ISO TS 176 pre kvalitu a medzinárodnú pracovnú skupinu automobilového priemyslu,
 • Táto technická špecifikácia (TS) zjednocuje existujúce požiadavky automobilového priemyslu na systémy manažérstva kvality,
 • ISO/TS 16949 nie je norma ale technická špecifikácia, táto špecifikácia sa smie používať iba pre výrobné miesta, kde sú vyrábané sériové alebo náhradné diely pre automobilový priemysel,
 • Výrobné miesto je definované ako pracovisko, kde prebiehajú výrobné procesy s pridanou hodnotou, výroba je definovaná ako proces vytvárajúci výrobné materiály, diely, alebo zostavy, tepelné spracovanie, lakovanie alebo povrchové úpravy.

SMK - Systém manažérstva kvality

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net